Felsefe dersi 11. Sınıf 2.dönem 1.yazılı sınav soruları

sultan-alparslan

Felsefe dersi  11. Sınıf 2.dönem 1.yazılı sınav soruları

Adı Soyadı:                                                             B GRUBU 

Numarası:           

1-      Estetik kavramını açıklayınız.  (10 Puan )

2-      Sanatı açıklayan kuramlardan “Taklit olarak sanat” kuramını açıklayınız. (10 Puan )

3-      Güzel ve iyi kavramları arasındaki farkı açıklayınız. (10 Puan )

4-      “Sanat eseri evrenseldir” sözünden ne anlıyorsunuz açıklayınız. (10 Puan )

5-      B. Croce ortak estetik yargıların olduğunu niçin reddetmektedir açıklayınız. (10 Puan )

6-      Tanrının varlığını kabul eden görüşlerden “deizm” kavramını açıklayınız. (10 Puan )

7-      Din felsefesinin temel kavramlarından “vahiy” kavramını açıklayınız. (10 Puan )

 

 

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) koyunuz. 

*Her doğru cevap 4 puandır.

1-      Renkler ve zevkler tartışılamaz diyen filozof kant’tır. (          )    

2-      Sanat eseri ortaya koyabilmek için, sanatçının üstün zekâlı olması gerekir.         (          )   

3-      Animasyon, plastik sanatlardan bir tanesidir.  (        )

4-      Felsefenin dine bakışı rasyonel, kapsamlı, tutarlı ve nesneldir.   (        )

5-      Teoloji, insan yaşamını düzenleyecek kurallar koymayı amaçlar.   (       )

 Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

 *Her doğru cevap 5 puandır.

                1- Birden çok tanrının var olduğunu savunan anlayışa  ………………..denir.

                2- Sanatı yaratma olarak gören yaklaşımın en önemli temsilcisi …………………………

               

                                                                                                                              

5.sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. dönem 1. Yazılı Soruları

5.sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. dönem  1. Yazılı Soruları  

1- I. Yağmurlar genellikle kış mevsiminde yağar.

II. Yaz aylarında hava açık ve güneşlidir.

III. Portakal, mandalina, zeytin gibi tarım ürünleri yetişir.

IV. Kış aylarında kar yağışları nedeniyle uzun süre yollar kapanır.

Verilenlerden hangileri Akdeniz ikliminin genel özellikleri arasında yer almaz?

A) Yalnız II                         

B) Yalnız IV

C) I ve III                            

D) II ve IV

 

 

2- Yukarıdaki parçada hangi ekonomik faaliyetten söz edilmemiştir?

A) Tarım       

B) Turizm

C) Ticaret     

D) Sanayi

 

3- Seracılık daha çok hangi iklim özelliğine sahip olan yerlerde görülmektedir?

A)   Baharda yağmurun bol olduğu

B)   Kışların ılık olduğu

C)   Kışların kar yağışlı olduğu

D)   Yazların kurak olduğu

 

4- Renklerin kullanıldığı Türkiye fiziki haritasında batıdan doğuya, kıyılardan iç kesimlere gidildikçe yeşil tonlarından kahverengiye geçildiği görülmektedir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bitki örtüsünün farklılaşması

B) Ekonomik faaliyetlerin azalması

C) Yükseltinin artması

D) İklim koşullarının değişmesi

 

5- Bir tarım ürününün yetişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) İklim               

B) Sulama olanakları             

C) Nüfus                            

D) Toprak yapısı

 

6- Aşağıda verilen inkılapların hangisi lâiklik ilkesi doğrultusunda yapılmıştır?

A) TBMM’nin açılışı

B) Türk Tarih kurumunun kurulması

C) Türk Dil Kurumunun kurulması

D) Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması

 

7- Ege Bölgesi’nde yaşıyorum ve meyveleri çok seviyorum. Ancak yaşadığım yerdeki iklim koşulları nedeniyle sevdiğim her meyve yetiştirilmiyor.

Buna göre Ece’nin yaşadığı yerde hangi meyvenin yetişmesi daha zordur?

A) İncir                                

B) Muz

C) Portakal                        

D) Üzüm

 

8- Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? 

A) Pamukkale               

B) Yedigöller

C) Sümela manastırı      

D) Peri bacaları

 

9- Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Devletçilik                 

B) Laiklik

C) Cumhuriyetçilik         

D) İnkılâpçılık

 

10- Marmara Bölgesi'nin en kalabalık bölge olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğumların çok olması  

B) İklimin yaşamaya elverişli olması

C) Çok göç alması  

D) Sanayinin ve iş imkânlarının gelişmişliği

 

11- Sanayi ve ticaretin en fazla yapılan ekonomik faaliyet olduğu bir yer ile ilgili;

I-Nüfus kalabalıktır.

II-Ulaşım gelişmiştir.

III-Fabrika sayısı fazladır.

IV-Tüketim azdır.

ifadelerinden hangisi söylenemez?

A) I        

B) II       

C) III     

D) IV

 

12- Doğu Karadeniz, ülkemizin çok fazla yağış alan bir bölgesidir.

Buna göre Doğu Karadeniz'de en çok görülen doğal afet aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Sel – Heyelan        

B) Deprem – Heyelan

C) Heyelan – Fırtına   

D) Fırtına – Deprem

 

13- Türkiye’nin turizm değeri ve bulundukları

illere ilişkin aşağıda verilen eşleştirmelerden

hangisi yanlıştır?

A) Peri bacaları ─ Antalya

B) Kız kulesi ─ İstanbul

C) Pamukkale ─ Denizli

D) Mevlana Türbesi ─ Konya

 

14- Antalya, yoğun nüfuslu illerimizden biridir.

Özellikle yaz aylarında bu yoğunluk daha da artmaktadır.

Bu durumun ortaya çıkmasında Antalya’nın

hangi özelliğinin etkisi yoktur?

A) Çeşitli tarımsal faaliyetlerin olması

B) Turistik değerlere sahip olması

C) İklimin elverişli olması

D) Bitki örtüsünün maki olması

 

15- Toprağın tarım yapılan üst tabakasının su veya rüzgâr etkisi ile aşınıp taşınmasına ne denir?

A) Deprem         

B) Heyelan  

C) Erozyon        

D) Çığ

 

16- Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilen tarım ürünleri arasında yer almaz?

A) Çay              

B) Fındık

C) Pamuk           

D) Mısır

 

17- Coğrafi yapısı nedeniyle hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğu bölgemiz hangisidir?

A)   Marmara Bölgesi          

B)   Doğu Anadolu Bölgesi

C)   Ege Bölgesi                  

D)   Akdeniz Bölgesi

 

18- Ülkemiz, akarsu bakımından zengindir. Kızılırmak en uzun akarsuyumuzdur. Akarsulardan sulama, içme suyu, enerji üretme gibi pek çok alanda yararlanılır.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi ulaşılabilir?

A) Akarsular üzerinde ulaşım yapılmaktadır.

B) Akarsuların büyük kısmı ülkemizin doğusunda bulunur.

C) Akarsular insanlara birçok yarar sağlar.

D) Akarsuların uzunluğu birbirine yakındır.

 

19-Bilim adamlarının hangi özelliği buluşların ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

A) Sorun çözmeye çalışmaları

B) Tembelliği sevmeleri

C) Çıkarcı olmaları

D) Sorumsuz olmaları

 

 

20- Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin yararlarından değildir?

A) Hayatımızı kolaylaştırır.

B) Eğitime katkı sağlar.

C) Çevre kirliliği oluşturur.

D) Haberleşmeyi kolaylaştırır

21- Aşağıdakilerin hangisi doğayı erozyondan

korumaya yönelik bir çalışmadır?

A) Kırsalda küçükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmak

B) Makineli tarımı yaygınlaştırmak

C) Tarım bitkilerini sık sık ilaçlamak

D) Çıplak arazileri ağaçlandırmak

 

22- Türkiye tahıl üretiminin yarısına yakın kısmının İç Anadolu’dan karşılanması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) İklim ve yer şekli özellikleriyle

B) Pazarlama imkânlarının kolaylığıyla

C) Bölge halkının tüketim alışkanlığıyla

D) Sanayi ve ticaretin gelişmiş olmasıyla

 

23- “ Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanılmalı” diyen Atatürk için hangisi söylenebilir?

A) Yeniliklere karşı olduğu

B) Bilime ve teknolojiye önem verdiği

C) Teknolojik yenilikleri benimsemediği

D) Bilimsel gelişmeleri takip etmediği

 

24-Başta tıp olmak üzere bir çok alanda çalışma yapan ve “Kanun” adında bir tıp kitabı olan, Müslüman bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Farabi                 

B) İbn-i Sina

C) Kopernik             

D) Newton

 

25-Ülkemizde özellikle çocuklara yönelik olarak TÜBİTAK’ın çıkardığı ………… …………… dergisi ilgiyle okunmaktadır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Bilim ve Teknik                

B) Körebe

C) Bilim Çocuk                    

D) Gonca

 

 

 

 

 

CEVAPLAR:

1-B 2-B 3-B 4-C 5-C 6-D 7-B 8-C 9-C 10-D 11-D 12-A 13-A 14-D 15-C 16-C 17-B 18-C 19-A 20-C 21-D 22-A 23-B 24-B 25-C

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi I.dönem 2.yazılı Soruları test

11. Sınıf  İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi I.dönem 2.yazılı Soruları test

 

1.  Erzurum Kongresinde alınan kararlardan bazıları şunlardır,

I- Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.           

II- İradeyi Milliyeyi hakim kılmak esastır.

III- Manda ve himaye kabul edilemez.

IV- Mebuslar Meclisi derhal toplanmalıdır.

Bu kararlardan hangileri halkı yönetimde etkin kılma amacına yöneliktir?

A)      Yalnız II

B)      Yalnız III

C)      I ve II

D)      II ve III

E)      II ve IV

 

2.  Mustafa Kemal Sivas Kongresinde alınacak kararların halkın istekleri doğrultusunda alınabilmesi için kongreye katılacak delegelerin aşağıdakilerden hangileri aracılığıyla seçilmelerini istemiştir?

A)      İstanbul Hükümeti – İtilaf Devletleri

B)      Temsil Heyeti

C)      Mudafayi Hukuk Cemiyetleri – Belediye Başkanları

D)      Erzurum Kongresi – Balıkesir Kongresi

E)      Ordu Komutanları – Valiler

 

3.I- Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Mustafa Kemal arasında Amasya Protokollerinin imzalanması

II- Sivas Kongresinden sonra Damat Ferit Paşa hükümetinin istifa etmesi

III- Amasya Görüşmelerinden sonra Mebuslar Meclisinin toplanması

IV- İstanbul’un işgalinden sonra Ankara’da TBMM’nin toplanması

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri İstanbul hükümetinin Anadolu hareketinin etkisinde kaldığının göstergesi olamaz?

A)      Yalnız I

B)      Yalnız II

C)      Yalnız IV

D)      II ve III

E)      I ve IV    

 

4.  Amasya Genelgesinde <<Milletin bağımsızlığını yine Milletin azim ve kararı kurtaracaktır>> maddesi de yer almıştır. Buna göre;

I- Ülkedeki egemenlik anlayışı değişecektir.

II- Milli Mücadelenin yöntemi açıklanmıştır.

III- Mustafa Kemal ulusal lider olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)      Yalnız I

B)      Yalnız II

C)      I ve III

D)      I ve II

E)      II ve III

 

5.     Misak-ı Milli de yeralan kararlardan bazıları şunlardır,

 -Mondros Mütarekesiyle belirlenen sınırlar içinde Türklerin çoğunlukta olduğu yerler ayrılık kabul etmez bir bütündür.

 -Politik, ekonomik ve mali gelişmemizi engelleyen imtiyazlar kabul edilemez.

Bu kararlar,

I- Ulusal bağımsızlık

II- Ulusal egemenlik

III-Ulusal sınırlar

ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A)      Yalnız I

B)      Yalnız II

C)      I ve II

D)      I ve III

E)      I,II ve III

 

6.     Birinci TBMM’nin aldığı kararlardan bazıları şunlardır,

-TBMM’nin üzerinde hiçbir güç ve makam yoktur.

-Yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM’ye aittir.

        Buna göre,

I-Ulusal egemenlik gerçekleşmiştir.

II- Osmanlı yönetimi yok sayılmıştır.

III- Güçler birliği sistemi benimsenmiştir.

 yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A)      Yalnız I

B)      Yalnız III

C)      I ve II

D)      I ve  III

E)      I,II ve III

 

7.Ulusal Mücadele döneminde İtilaf devletleri,

– İstanbul’u işgal etmişlerdir.

-Osmanlı Mebuslar Meclisini dağıtmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi Türk Milletinin bu gelişmelere bir tepkisi olarak gösterilemez?

A)      Ankara’da TBMM’nin açılması.

B)      TBMM’ye karşı ayaklanmaların çıkması     

C)      Anadolu’da İtilaf devletleri subaylarından bazılarının tutuklanması.

D)      Mustafa Kemal’e olan güvenin artması.

E)      İstanbul hükümetine olan güvenin sarsılması.

 

8.Amasya Genelgesi’nin maddelerinden bazıları şunlardır,

 I- Vatanın bütünlüğü tehlikededir

 II- Ulusal bağımsızlığını, ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.

III- Delegelerin seçimi ulusal bir sır olarak gizlenmelidir.

IV- Sivas’ta ulusal bir kongrenin tez elden toplanması ka­rarlaştırılmıştır.

      Bunlardan hangi­leri Türk inkılabının evrensel nitelik taşıdığının bir göstergesidir?

A)    Yalnız I

B)    Yalnız II

C)    I ve III

D)    II ve IV

E)    III ve IV

 

9.İstanbul Hükümeti’nin Türk Milleti’ne olan sorumluluğunu yerine getiremediği ilk de­fa aşağıdakilerin hangisiyle duyurulmuş­tur?

A) TBMM’nin Açılışı          

B) Sivas Kongresi        

C) Havza Genelgesi

D) Amasya Genelgesi   

E) Erzurum Kongresi

 

10.Sivas Kongresi için aşağıdakilerden hangi­si söylenemez?

A) İstanbul Hükümeti’nce engellenmek is­tenmiştir.

B) Toplanan ilk kongredir

C) Milli bir kurulun oluşturulması sağlan­mıştır.

D) İstanbul Hükümeti’nde önemli bir de­ğişikliğe neden olmuştur.

E) Manda ve Himaye tamamen reddedil­miştir.

 

11.Mustafa Kemal Paşa aşağıdakilerden han­gisinin başkanlığını yapmamıştır?

A) Mebusan Meclisi’nin        

B) Sivas Kongresi’nin

C) Erzurum Kongresi’nin       

D) TBMM’nin

E) Temsil Kurulu’nun

 

12.Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin toplanma amacını daha iyi açıklar?

A) Dünya İslam birliğini sağlamak

B) Doğudaki Ermeni faaliyetlerine engel olmak

C) Türk halkına manda sistemini benim­setmek

D) Tüm ulusal kuruluşları bir çatı altında toplamak

E) Milli Mücadelenin yöntemini belirle­mek

 

13.Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nin aldığı kararların İstanbul yönetimi üzerinde etkili olduğunu göstermektedir?

A) İstanbul’un resmen işgal edilmesi

B) işgalcilerin antlaşma önerisinde bulun­ması

C) Damat Ferit Hükümetinin istifa etmesi

D) Son Osmanlı Mebusan Meclisinin top­lanması

E) Temsilciler Kurulunun Ankara’ya taşın­ması

 

14.Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümeti’nin Milli Birliği bozmak amacıyla yaptığı çalışmalardan biri değildir?

A) Mustafa Kemal’i vatan haini ilan etmek

B) İç ayaklanmalar çıkartmak

C) Kongreleri dağıtmaya çalışmak

D) Örgütler kurmak

E) Mebusan Meclisi’ni toplamak

 

15.Sivas Kongresinde milli cemiyetlerin birleştirilmesiyle öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A)Milli Mücadele’yi tek elden yönetmek

B) Kuvay-ı Milliye’yi güçlendirmek

C) Düzenli orduyu kurmak

D) Mebusan Meclisi’ni açmak

E) işgallere rahatça karşı koyabilmek

 

16.  I. Milli sınırlar İçinde vatan bir bütündür, parçalanamaz

      II.     İşgallere milletçe birlikle karşı konulacaktır.

     III.     Manda ve himaye kabul edilemez.

     IV.     İstanbul Hükümeti işgalleri önleyemezse bunu ön­lemek için geçici bir hükümet kurulacaktır.

      V.     Kuvay-ı Milliye’yi etkin, millî iradeyi hâkim kılmak esastır

Erzurum Kongresinde alınan yukarıdaki kararlar­dan hangisi Misak-ı Milli kararları arasında da yer almıştır?

 A) I         

B) II         

C) III           

D) IV           

E) V

       

17.Batı Cephesi’nde Birinci İnönü savaşı ile başlayıp Sakarya ile son bulan Yunan saldırılarının temelsiyasi amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)      İstanbul Hükümeti’nin desteğini sağlamak.

B)      Sevr Antlaşması’nı TBMM Hükümetine zorla kabul ettirmek

C)      Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlandırma

D)      Bağımsız bir Ermenistan Devleti kurmak

E)      İşgalci güçlerin desteğini almak

 

18.Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Zaferi’nin sonuçlarından değildir?

A)    TBMM Hükümeti gücünü artırmıştır.

B)      Türk halkının morali yükselmiştir.

C)      İtilaf devletleri Londra Konferansını düzenlemiştir.

D)      Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması   yapılmıştır.

E)      Fransızlarla Ankara  Antlaşması yapılmıştır

 

19.Aşağıda verilen savaşların hangisinin sonucunda Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlanmıştır?

A)  Eskişehir-Kütahya     

B)  Sakarya Savaşı      

C)  II.İnönü Savaşı          

D)  I.İnönü Savaşı

E) Gediz Savaşı

 

20.Anlaşma Devletleri Sakarya Savaşından sonra, 22 Mart 1922 tarihinde Türkiye ile Yunanistan’a verdikleri ateşkes önerisinde yer alan hükümlerden bazıları şunlardır:

–  Tarafların ordularını araç ve gereç bakımından güçlen­dirmesinin engellenmesi

–  Müttefikler arasından seçilen bir komisyonun Türk ordusunu ve as­keri durumunu denetlemesi

Bu hükümlere bakarak Anlaşma devletleri için,

I.   Yunan ordusuna zaman kazandırmaya çalışmıştır.

II.  Yunanistan’ı gözetmişlerdir.

III. Türk ordusunun güçlenmesini engellemeye çalışmışlardır.

      yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I                    

B) Yalnız II               

C) I ve II

D) I ve III                     

E) I, II ve III

 

21.Sovyet Rusya ile imzalanan 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması’nın       aşağıdaki hangi maddesinin her iki devletin siyâsî alanda da iş birliği    yapacağı anlamına gelmektedir?

A)      Taraflardan birinin tanımadığı belgeyi diğerinin de tanımaması

B)      Eski antlaşmaların geçersiz olması

C)      Kapitülasyonların kaldırılmasını Sovyet Rusya’nın onaylaması

D)      Sovyet Rusya’nın Misâk-ı Millî’yi tanıması

E)      Ekonomik iş birliği yapılması

 

22.Aşağıdakilerden hangisi Güney Cephesi ile ilgili değildir?

A)      Halk işgâllere karşı silâhlımücâdele vermiştir

B)      Maraş ve Urfa halkı işgâle karşı direnişte başarılı olmuşlardır

C)      Fransızlar, Sakarya zaferimizden sonra bölgeyi tamamen boşaltmışlardır

D)      Düzenli ordumuz ilk kez bu cephede başarılı olmuştur

E)      Bölgedeki örgütlenmede Sivas Kongresi önemli bir rol oynamıştır

 

23.Mustafa Kemâl’in başkomutanlık yetkisi ile yönettiği ilk savaş aşağıdakilerden   hangisidir?

A)      Kütahya-Eskişehir                                

B)      Dumlupınar                               

C)      Büyük Taarruz

D)      Sakarya

E)      Aslıhanlar

 

24.TBMM’ye karşı düzenlenen ayaklanmalara karşı, Hıyanet-i Vataniye Kanunu Kabul edilmiş ve İstiklâl mahkemeleri kurulmuştur. Mahkemelerin üyeleri milletvekillerinden oluşmuştur.

        Bu bilgiye dayanarak;

I- TBMM yasama gücünü kullanmıştır.

II- Yargı görevi bağımsız mahkemelere verilmiştir.

III- Meclis otoritesinin kurulması amaçlanmıştır.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II         

C) I ve II

D) I ve III            

E) I, II ve III

 

25.İtilâf Devletleri 16 Mart 1920 yılında İstanbul’u resmen işgal edip Mebuslar Meclisi’ni dağıttıkları halde padişaha dokunmamışlardır.

        Bu durum:

I- Ulusal iradeyi istemedikleri

II- Padişahı çıkarları doğrultusunda kullanmak istedikleri

III- Temsil Heyeti ile ilişkileri devam ettirmek .istedikleri

Yargılarından hangilerinin göstergesi olabilir?

A) Yalnız I                          

B) Yalnız II         

C) I ve II

D) II ve III          

E) I, II ve III

 

 Not: Her sorunun doğru cevabı 4 puan olup birden fazla işaretlenen cevaplar geçersizdir. Başarılar..

 

 

 

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 24

SORU: Toplumsal hafıza ve tarih şuuru kavramından neler anlıyorsunuz?

CEVAP: Toplumsal hafıza çeşitli şekilllerde tarif edilsede bir toplumun geçmişten getirdiği bütün birikimler glenekler, yaşam tarzı ve her şeyidir denilebilir.

SORU:Atatürk Türk Tarihi ile ilgili çalışmalar yapılmasını neden istemiştir?

CEVAP: Türk tarihinin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması için çalışmalar yapılması şarttır.

SORU: Aşağıda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır.?

Tarih şuuru : Mazinin aktardığı millî-mânevî değerleri özümseyip koruyamak

b) toplumsal hafıza: Toplumsal hafıza çeşitli şekilllerde tarif edilsede bir toplumun geçmişten getirdiği bütün birikimler glenekler, yaşam tarzı ve her şeyidir denilebilir.

c) Türk Tarih Kurumu: 28 Nisan 1930 tarihinde TÜrk tarihini araştırmak amaçlı kurulmu bir kurumdur

Yukarıda verilen özdeyişlerden tarihin yararları ile ilgili hangi yargıya ulaşabiliriz?

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 22

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 22

 

6-Etkinlik 

SORU: Aşağıda yüzyıl kavramı adlı etkinlikte verilen tarihi gelişmelerin yüzyıl olarak karşılığını defterinize yazınız ve bunları oluşturduğunuz tarih şeridi üzerinde gösteriniz.

 

1453 15. yy

MÖ 3200 33 .yy

M:Ö 1280  13.

1727 18 yy

1881-193  19 ve 20 yy

 

7-Etkinlik

Aşağıda yer alan 12 hayvanlı türk takvimi adlı metini okuyarak altındaki soruları cevaplayınız. 

SORU: Türklerin takvim kullanmak istemesinin nedeni nelerdir?

CEVAP: Zamanı Ölçmek

SORU:  Türklerin kullandıkları takvim ile yaşayışları arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız

CEVAP: Türkler Orta asya bozkırlarında yaşamışlar ve genel olarak hayvancılıkla geçinmişleridir. Bu sebeple takvimlerinde ki yıllara da hayvan adları verdikleri görülmüştür.

13,000+ People Have Bought Our Theme

7717834982_bbd7e12b8c_b

[dropcap]D[/dropcap]on’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to Alderaan. There’s nothing for me here now. I want to learn the ways of the Force and be a Jedi, like my father before me. The more you tighten your grip, Tarkin, the more star systems will slip through your fingers.

Still, she’s got a lot of spirit. I don’t know, what do you think? What!? I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan– What good is a reward if you ain’t around to use it? Besides, attacking that battle station ain’t my idea of courage. It’s more like…suicide.

You don’t believe in the Force, do you? Obi-Wan is here. The Force is with him. I call it luck. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going. What?! The Force is strong with this one. I have you now.

We hire people who want to make the best things in the world. -Steve Jobs

She must have hidden the plans in the escape pod. Send a detachment down to retrieve them, and see to it personally, Commander. [highlight color=”yellow”]There’ll be no one to stop us this time![/highlight] You’re all clear, kid. Let’s blow this thing and go home! Partially, but it also obeys your commands.

 • Dantooine. They’re on Dantooine.
 • He is here.
 • Don’t underestimate the Force.

[tie_full_img]5825871567_4d477202ce_b[/tie_full_img]

I care. So, what do you think of her, Han? A tremor in the Force. The last time I felt it was in the presence of my old master. [highlight color=”blue”]But with the blast shield down,[/highlight] I can’t even see! How am I supposed to fight? Obi-Wan is here. The Force is with him. But with the blast shield down, I can’t even see! How am I supposed to fight? You are a part of the Rebel Alliance and a traitor! Take her away!

[padding right=”5%” left=”5%”]
Still, she’s got a lot of spirit. I don’t know, what do you think? What!? I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan– What good is a reward if you ain’t around to use it? Besides, attacking that battle station ain’t my idea of courage. It’s more like…suicide.
You don’t believe in the Force, do you? Obi-Wan is here. The Force is with him. I call it luck. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going. What?! The Force is strong with this one. I have you now.

 1. I care. So, what do you think of her, Han?
 2. You mean it controls your actions?
 3. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going.
 4. I’m trying not to, kid.

[/padding]

Revenge of the Sith

post-imageI can’t get involved! I’ve got work to do! It’s not that I like the Empire, I hate it, but there’s nothing I can do about it right now. It’s such a long way from here. Leave that to me. Send a distress signal, and inform the Senate that all on board were killed. I’m surprised you had the courage to take the responsibility yourself. No! Alderaan is peaceful. We have no weapons. You can’t possibly…

Your eyes can deceive you. Don’t trust them. He is here. What?! Hokey religions and ancient weapons are no match for a good blaster at your side, kid. I’m trying not to, kid.

I’m trying not to, kid. I have traced the Rebel spies to her. Now she is my only link to finding their secret base. He is here. You are a part of the Rebel Alliance and a traitor! Take her away! Dantooine. They’re on Dantooine.

 

Still, she’s got a lot of spirit. I don’t know, what do you think? What!? I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan– What good is a reward if you ain’t around to use it? Besides, attacking that battle station ain’t my idea of courage. It’s more like…suicide.

Hey, Luke! May the Force be with you. Kid, I’ve flown from one side of this galaxy to the other. I’ve seen a lot of strange stuff, but I’ve never seen anything to make me believe there’s one all-powerful Force controlling everything. There’s no mystical energy field that controls my destiny. It’s all a lot of simple tricks and nonsense. Remember, a Jedi can feel the Force flowing through him. He is here. Ye-ha! I have traced the Rebel spies to her. Now she is my only link to finding their secret base.

You don’t believe in the Force, do you? Obi-Wan is here. The Force is with him. I call it luck. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going. What?! The Force is strong with this one. I have you now.

 

[tie_full_img]9FybtVFNSEOxogGzIvHJ_IMG_2226[/tie_full_img]

 

[padding right=”5%” left=”5%”]

Hey, Luke! May the Force be with you. Kid, I’ve flown from one side of this galaxy to the other. I’ve seen a lot of strange stuff, but I’ve never seen anything to make me believe there’s one all-powerful Force controlling everything. There’s no mystical energy field that controls my destiny. It’s all a lot of simple tricks and nonsense. Remember, a Jedi can feel the Force flowing through him. He is here. Ye-ha! I have traced the Rebel spies to her. Now she is my only link to finding their secret base.

[divider style=”dotted” top=”20″ bottom=”20″]

Oh God, my uncle. How am I ever gonna explain this? Look, I ain’t in this for your revolution, and I’m not in it for you, Princess. I expect to be well paid. I’m in it for the money. A tremor in the Force. The last time I felt it was in the presence of my old master.

All right. Well, take care of yourself, Han. [highlight color=”orange”]I guess that’s what you’re best at,[/highlight] ain’t it? Alderaan? I’m not going to Alderaan. I’ve got to go home. It’s late, I’m in for it as it is. The plans you refer to will soon be back in our hands.
[/padding]

 

WOW, Nice photo !

WOW, Nice photo !

I need your help, Luke. She needs your help. I’m getting too old for this sort of thing. Oh God, my uncle. How am I ever gonna explain this? Hey, Luke! May the Force be with you. No! Alderaan is peaceful. We have no weapons. You can’t possibly… As you wish. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going.

I suggest you try it again, Luke. This time, let go your conscious self and act on instinct. Dantooine. They’re on Dantooine. You’re all clear, kid. Let’s blow this thing and go home! I’m surprised you had the courage to take the responsibility yourself. I’m trying not to, kid.

I care. So, what do you think of her, Han? Don’t underestimate the Force. I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan– I have traced the Rebel spies to her. Now she is my only link to finding their secret base.

You’re all clear, kid. [highlight color=”green”]Let’s blow this thing and go home![/highlight] But with the blast shield down, I can’t even see! How am I supposed to fight? Alderaan? I’m not going to Alderaan. I’ve got to go home. It’s late, I’m in for it as it is.

Top Search Engine Optimization Strategies!

[dropcap]D[/dropcap]on’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to Alderaan. There’s nothing for me here now. I want to learn the ways of the Force and be a Jedi, like my father before me. The more you tighten your grip, Tarkin, the more star systems will slip through your fingers.

Still, she’s got a lot of spirit. I don’t know, what do you think? What!? I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan– What good is a reward if you ain’t around to use it? Besides, attacking that battle station ain’t my idea of courage. It’s more like…suicide.

You don’t believe in the Force, do you? Obi-Wan is here. The Force is with him. I call it luck. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going. What?! The Force is strong with this one. I have you now.

We hire people who want to make the best things in the world. -Steve Jobs

She must have hidden the plans in the escape pod. Send a detachment down to retrieve them, and see to it personally, Commander. [highlight color=”yellow”]There’ll be no one to stop us this time![/highlight] You’re all clear, kid. Let’s blow this thing and go home! Partially, but it also obeys your commands.

 • Dantooine. They’re on Dantooine.
 • He is here.
 • Don’t underestimate the Force.

[tie_full_img]5825871567_4d477202ce_b[/tie_full_img]

I care. So, what do you think of her, Han? A tremor in the Force. The last time I felt it was in the presence of my old master. [highlight color=”blue”]But with the blast shield down,[/highlight] I can’t even see! How am I supposed to fight? Obi-Wan is here. The Force is with him. But with the blast shield down, I can’t even see! How am I supposed to fight? You are a part of the Rebel Alliance and a traitor! Take her away!

[padding right=”5%” left=”5%”]
Still, she’s got a lot of spirit. I don’t know, what do you think? What!? I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan– What good is a reward if you ain’t around to use it? Besides, attacking that battle station ain’t my idea of courage. It’s more like…suicide.
You don’t believe in the Force, do you? Obi-Wan is here. The Force is with him. I call it luck. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going. What?! The Force is strong with this one. I have you now.

 1. I care. So, what do you think of her, Han?
 2. You mean it controls your actions?
 3. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going.
 4. I’m trying not to, kid.

[/padding]

Revenge of the Sith

post-imageI can’t get involved! I’ve got work to do! It’s not that I like the Empire, I hate it, but there’s nothing I can do about it right now. It’s such a long way from here. Leave that to me. Send a distress signal, and inform the Senate that all on board were killed. I’m surprised you had the courage to take the responsibility yourself. No! Alderaan is peaceful. We have no weapons. You can’t possibly…

Your eyes can deceive you. Don’t trust them. He is here. What?! Hokey religions and ancient weapons are no match for a good blaster at your side, kid. I’m trying not to, kid.

I’m trying not to, kid. I have traced the Rebel spies to her. Now she is my only link to finding their secret base. He is here. You are a part of the Rebel Alliance and a traitor! Take her away! Dantooine. They’re on Dantooine.

 

Still, she’s got a lot of spirit. I don’t know, what do you think? What!? I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan– What good is a reward if you ain’t around to use it? Besides, attacking that battle station ain’t my idea of courage. It’s more like…suicide.

Hey, Luke! May the Force be with you. Kid, I’ve flown from one side of this galaxy to the other. I’ve seen a lot of strange stuff, but I’ve never seen anything to make me believe there’s one all-powerful Force controlling everything. There’s no mystical energy field that controls my destiny. It’s all a lot of simple tricks and nonsense. Remember, a Jedi can feel the Force flowing through him. He is here. Ye-ha! I have traced the Rebel spies to her. Now she is my only link to finding their secret base.

You don’t believe in the Force, do you? Obi-Wan is here. The Force is with him. I call it luck. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going. What?! The Force is strong with this one. I have you now.

 

[tie_full_img]9FybtVFNSEOxogGzIvHJ_IMG_2226[/tie_full_img]

 

[padding right=”5%” left=”5%”]

Hey, Luke! May the Force be with you. Kid, I’ve flown from one side of this galaxy to the other. I’ve seen a lot of strange stuff, but I’ve never seen anything to make me believe there’s one all-powerful Force controlling everything. There’s no mystical energy field that controls my destiny. It’s all a lot of simple tricks and nonsense. Remember, a Jedi can feel the Force flowing through him. He is here. Ye-ha! I have traced the Rebel spies to her. Now she is my only link to finding their secret base.

[divider style=”dotted” top=”20″ bottom=”20″]

Oh God, my uncle. How am I ever gonna explain this? Look, I ain’t in this for your revolution, and I’m not in it for you, Princess. I expect to be well paid. I’m in it for the money. A tremor in the Force. The last time I felt it was in the presence of my old master.

All right. Well, take care of yourself, Han. [highlight color=”orange”]I guess that’s what you’re best at,[/highlight] ain’t it? Alderaan? I’m not going to Alderaan. I’ve got to go home. It’s late, I’m in for it as it is. The plans you refer to will soon be back in our hands.
[/padding]

 

WOW, Nice photo !

WOW, Nice photo !

I need your help, Luke. She needs your help. I’m getting too old for this sort of thing. Oh God, my uncle. How am I ever gonna explain this? Hey, Luke! May the Force be with you. No! Alderaan is peaceful. We have no weapons. You can’t possibly… As you wish. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going.

I suggest you try it again, Luke. This time, let go your conscious self and act on instinct. Dantooine. They’re on Dantooine. You’re all clear, kid. Let’s blow this thing and go home! I’m surprised you had the courage to take the responsibility yourself. I’m trying not to, kid.

I care. So, what do you think of her, Han? Don’t underestimate the Force. I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan– I have traced the Rebel spies to her. Now she is my only link to finding their secret base.

You’re all clear, kid. [highlight color=”green”]Let’s blow this thing and go home![/highlight] But with the blast shield down, I can’t even see! How am I supposed to fight? Alderaan? I’m not going to Alderaan. I’ve got to go home. It’s late, I’m in for it as it is.

Which Company Would You Choose?

lock

[dropcap]D[/dropcap]on’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to Alderaan. There’s nothing for me here now. I want to learn the ways of the Force and be a Jedi, like my father before me. The more you tighten your grip, Tarkin, the more star systems will slip through your fingers.

Still, she’s got a lot of spirit. I don’t know, what do you think? What!? I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan– What good is a reward if you ain’t around to use it? Besides, attacking that battle station ain’t my idea of courage. It’s more like…suicide.

You don’t believe in the Force, do you? Obi-Wan is here. The Force is with him. I call it luck. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going. What?! The Force is strong with this one. I have you now.

We hire people who want to make the best things in the world. -Steve Jobs

She must have hidden the plans in the escape pod. Send a detachment down to retrieve them, and see to it personally, Commander. [highlight color=”yellow”]There’ll be no one to stop us this time![/highlight] You’re all clear, kid. Let’s blow this thing and go home! Partially, but it also obeys your commands.

 • Dantooine. They’re on Dantooine.
 • He is here.
 • Don’t underestimate the Force.

[tie_full_img]5825871567_4d477202ce_b[/tie_full_img]

I care. So, what do you think of her, Han? A tremor in the Force. The last time I felt it was in the presence of my old master. [highlight color=”blue”]But with the blast shield down,[/highlight] I can’t even see! How am I supposed to fight? Obi-Wan is here. The Force is with him. But with the blast shield down, I can’t even see! How am I supposed to fight? You are a part of the Rebel Alliance and a traitor! Take her away!

[padding right=”5%” left=”5%”]
Still, she’s got a lot of spirit. I don’t know, what do you think? What!? I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan– What good is a reward if you ain’t around to use it? Besides, attacking that battle station ain’t my idea of courage. It’s more like…suicide.
You don’t believe in the Force, do you? Obi-Wan is here. The Force is with him. I call it luck. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going. What?! The Force is strong with this one. I have you now.

 1. I care. So, what do you think of her, Han?
 2. You mean it controls your actions?
 3. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going.
 4. I’m trying not to, kid.

[/padding]

Revenge of the Sith

post-imageI can’t get involved! I’ve got work to do! It’s not that I like the Empire, I hate it, but there’s nothing I can do about it right now. It’s such a long way from here. Leave that to me. Send a distress signal, and inform the Senate that all on board were killed. I’m surprised you had the courage to take the responsibility yourself. No! Alderaan is peaceful. We have no weapons. You can’t possibly…

Your eyes can deceive you. Don’t trust them. He is here. What?! Hokey religions and ancient weapons are no match for a good blaster at your side, kid. I’m trying not to, kid.

I’m trying not to, kid. I have traced the Rebel spies to her. Now she is my only link to finding their secret base. He is here. You are a part of the Rebel Alliance and a traitor! Take her away! Dantooine. They’re on Dantooine.

 

Still, she’s got a lot of spirit. I don’t know, what do you think? What!? I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan– What good is a reward if you ain’t around to use it? Besides, attacking that battle station ain’t my idea of courage. It’s more like…suicide.

Hey, Luke! May the Force be with you. Kid, I’ve flown from one side of this galaxy to the other. I’ve seen a lot of strange stuff, but I’ve never seen anything to make me believe there’s one all-powerful Force controlling everything. There’s no mystical energy field that controls my destiny. It’s all a lot of simple tricks and nonsense. Remember, a Jedi can feel the Force flowing through him. He is here. Ye-ha! I have traced the Rebel spies to her. Now she is my only link to finding their secret base.

You don’t believe in the Force, do you? Obi-Wan is here. The Force is with him. I call it luck. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going. What?! The Force is strong with this one. I have you now.

 

[tie_full_img]9FybtVFNSEOxogGzIvHJ_IMG_2226[/tie_full_img]

 

[padding right=”5%” left=”5%”]

Hey, Luke! May the Force be with you. Kid, I’ve flown from one side of this galaxy to the other. I’ve seen a lot of strange stuff, but I’ve never seen anything to make me believe there’s one all-powerful Force controlling everything. There’s no mystical energy field that controls my destiny. It’s all a lot of simple tricks and nonsense. Remember, a Jedi can feel the Force flowing through him. He is here. Ye-ha! I have traced the Rebel spies to her. Now she is my only link to finding their secret base.

[divider style=”dotted” top=”20″ bottom=”20″]

Oh God, my uncle. How am I ever gonna explain this? Look, I ain’t in this for your revolution, and I’m not in it for you, Princess. I expect to be well paid. I’m in it for the money. A tremor in the Force. The last time I felt it was in the presence of my old master.

All right. Well, take care of yourself, Han. [highlight color=”orange”]I guess that’s what you’re best at,[/highlight] ain’t it? Alderaan? I’m not going to Alderaan. I’ve got to go home. It’s late, I’m in for it as it is. The plans you refer to will soon be back in our hands.
[/padding]

 

WOW, Nice photo !

WOW, Nice photo !

I need your help, Luke. She needs your help. I’m getting too old for this sort of thing. Oh God, my uncle. How am I ever gonna explain this? Hey, Luke! May the Force be with you. No! Alderaan is peaceful. We have no weapons. You can’t possibly… As you wish. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going.

I suggest you try it again, Luke. This time, let go your conscious self and act on instinct. Dantooine. They’re on Dantooine. You’re all clear, kid. Let’s blow this thing and go home! I’m surprised you had the courage to take the responsibility yourself. I’m trying not to, kid.

I care. So, what do you think of her, Han? Don’t underestimate the Force. I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan– I have traced the Rebel spies to her. Now she is my only link to finding their secret base.

You’re all clear, kid. [highlight color=”green”]Let’s blow this thing and go home![/highlight] But with the blast shield down, I can’t even see! How am I supposed to fight? Alderaan? I’m not going to Alderaan. I’ve got to go home. It’s late, I’m in for it as it is.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 20

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 20

 

SORU: 1-İnsanların takvim oluşturmasının amaçları nelerdir? Araştırınız.

CEVAP: Takvim zamanı aylara yıllara ve günlere bölme metodudur. Bu sebeple insanlar yılları ve ayları tespit etmek için takvim oluşturmuşlarıdır.

SORU: 2- Günümüzde kullanılan takvimlerde ne tür bilgilerin yer aldığını araştırınız.

CEVAP: Günümüzde kullanılan takvimlerden bir kaçı şunlardır. Miladi takvim ve Hicri takvim. Türkiye de Miladi takvim kullanılmaktadır. Miladi takvime göre 1 yıl 365 gün 6 saattir. Güneş yılı esaslıdır. Hicri takvim ise ay yılına göre düzenlenmiştir. bir yıl 354 gündür.

3- Yanda verilen kavramlar size neyi çağrıştırmaktadır.

Çağ:  Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, devir

Değişim: Değişime uğrama

Hicret: Göç etmek demektir. 622 yılında peygamberimizin mekkeden medineye göçüne de hicret denir.

Milat: Başlangış demektir. Miladi takvime göre Hz. İsanın doğumu olan sıfır yılı milattır.

Süreklilik: Bir şeyin Sürekli olması demektir. Tarihte olaylar süreklilik arzederler.

Takvim: Takvim zamanı aylara yıllara ve günlere bölme metodudur

Yüzyıl: Asır,  her yüzyıla Asır ya da yy denir.

Zaman: Bir eylemin içinde geçtiği, geçmekte olduğu ya da geçeceği süredir yani kısaca iki hareket arasındaki süre olarak tanımlayabiliriz.

 

 

SORU: İnsanların Nasrettin Hoca’ ya bugün ramazanın kaçı diye sormalarının nedeni neler olabilir?

CEVAP: Öğrenmek amaçlı sormuş olabilirler. Şöyleki O zaman takvim her yerde çizelge şeklinde olmadığı için bir bilene soruluyormuştur.

SORU:Olayların zamanının bilinmesi önemlimidir? Neden.

CEVAP: OLayları daha iyi yorumlayabilmk için 

SORU:Aristonun zaman hareketin ölçüsüdür sözünden ne anlıyorsunuz?

CEVAP: Felsefe Öğretmenine sorulabilir. 

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 18

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 18

 

 

SORU: Tarihi olayların mekana göre sınıflandırmaya tabi tutulması tarih yazarlarında ne tür kolaylıklar sağlar? Açıklayınız.

CEVAP: Araştırma yapacakları mekanların incelenmesi açısından kolaylıklar sağlamkatadır. 

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 16

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 16

3-Etkinlik:

 

SORU: 1- Yukarıda görselleri verilen eserlere tarihi kaynak diyebilir miyiz? Neden

CEVAP: Evet diyebiliriz. Çünkü Verilen eserlerin bir çoğu bizzat o dönemde oluşturulmuş yada olayı yaşayan kişilerin yazdıkları eserlerden oluşmaktadır.

SORU: 2- Yukarıdaki eserlerden hangileri 1. Elden hangileri 2. Elden kaynaktır? Neden

CEVAP: Büyük Türkiye Tarihi Hariç diğerleri 1. elden kaynaktır. Çünkü Bizzat o dönemde oluşturulmuştur. Yılmaz ÖZTUNA ise eserini bu gibi birinci elden kaynaklara bakarak oluşturmuştur.

SORU:3- Sizce bir tarihçinin farklı kaynakları incelemesinin kendisine sağlayacağı faydalar nelerdir.?

CEVAP: Farklı kaynaklara bakmak olay hakkında daha değişik bilgiler edinmemizi sağlar. 

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 15

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 15

2-Etkinlik:

Soru: 1- Tarih bilimi için Coğrafya bilgisi neden önemlidir.

CEVAP: Coğrafyanın insanlar üzerindeki etkisi bilinmektedir. Birde tarihi bir olayı iyi analz edebilmemiz için nerede gerçekleştiğini bilmemeiz gerekir. Bu coğrafya bilgisini de bize Coğrafya Bilimi sağlayacaktır.

SORU: 2- Coğrafyanın insan yaşamı üzerinde ne gibi etkisi vardır açıklayınız.

CEVAP: Yaşanılan coğrafya insanların Ekonomik hayatlarını etkiyelebilir. Kültürel hayatını etkiliyebilir. Ekonomik hayata etkisini şöyle açıklayabiliriz. yahyagungor.net. Bol yapışlı bir yerde yaşayan insnaların geçim kaynakları buna göre şekillenecektir.Bozkır da yaşayan insanların hayvancılık temel geçim kaynağı olurken. Ovada yaşayanlar ya da nehir kıyısında yaşayanlar tarımla ilgilenecektir.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 14

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 14

Sayfa 14 

1-Etkinlik:

SORU:1-Anlatımda tarih Biliminin hangi özelliği vurgulanmıştır.

CEVAP: Anlatımda özetle Tarihte mutlak doğrunun olmadığı vurgulanmıştır. Ayrıca tarihi araştırmaların zorluklarından bahsedilmiştir.

SORU2-Tarihçi, tarihi olayları incelerken hangi durumlarda zorlanır.

CEVAP: Tarihci araştırma yaparken çok eski zamanlardaki olayları araştırırken zorlanır. 

SORU 3-Tarihçilerin tarihi olaylarla ilgili farklı görüşler ileri sürmelerinin sebepleri neler olabilir.

CEVAP: Her insanın duygu ve dşünce dünyasının farklı olması kesin yargılara varmanın zor olduğu tarihte farklı görüşlere neden olmaktadır.

SORU: 4-Yaşadığınız ya da tanık olduğunuz önemli bir olayı anlatırken neden yer-zaman, sebep-sonuç ilişkisi kurarak anlatmak ihtiyacı hissederiz. Açıklayınız.

 CEVAP: Bir olayın nerede ve ne zaman olduğunu ve neden olduğunu söylemezsek olay tam olarak anlaşılmayacaktır.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 13

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 12

SORU:Yukarıda ifade edilen ‘’Tarihçi çağın insanının kimliğine bürünmelidir.’’ Sözünden neler anladığınızı söyleyiniz. 

CEVAP:Tarihi bilgileri değerlendirirken dikkat edilmesi gerken hususlardan biriside yukarıda ifade edilen sözdür. Çünkü olayın getiği çağın kafa yapısına  ve değerlerine göre düşünmezsek olayları analiz etmekte zorlanırız. Bu sebeple kendi çağımızın imkanları ile değilde olayın geçtiği çağın imkan ve şartlarına göre olayları değerlendirmeliyiz.

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları Cevapları Sayfa 12

9-Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Cevapları  Sayfa 12

1-Hazırlık Çalışmaları

2-Tarihte meydana gelen olayları öğrenmek istememizin nedenleri neler olabilir.

Cevap:  Kitabımızda da yer alan bir çok tarihcinin sözüne göre geleceğin anahtarı geçmiştedir. Bu sebeple atalarımızın yaşayışları ile ile ilgili bilgileri tarihten öğreniriz.

3-Yanda verilen kavramları sizce neler çağrıştırmaktadır.

 

Temel Kavramlar

Arşiv:  Arşiv sözcüğünün kökü, eski Yunanca arkheion sözcüğünün Latince'ye geçmiş hali olan archivum dur. Mana itibariyle arşiv; resmi dairelerin, çeşitli müesseselerin veya kişilerin işlerini yürütürken, muamelesi tamamlanmış ve muhafazası icap eden vesikaların düzenli bir şekilde, belirli kaidelere göre bir araya getirilerek saklandığı yerdir. Arşivler, vesikaların çıktığı yerler olan devletin, şehrin veya müessesenin, ailenin hizmetinde oluşuna göre devlet arşivi, şehir arşivi, özel arşiv, aile arşivi gibi isimler alırlar.

Belge (Kaynak): Tarih hakkında bilgi veren yazılı ve yazısız her türlü malzemeye kaynak denir.

Nesnellik:  Objektiflik, tarafsızlık. Eleştiride bilimsel verileri, nesnel gerçekleri önceleyen tutum. Başka bir deyişle, hissîliği / öznelliği, kişisel tercihleri, şahsî zevkleri, ‘bağlanmışlığı’ önemsemeden / öne çıkarmadan edebiyat eserine bakabilme, değerlendirebilme, kıymetini belirleyebilme. Bu tarz bir eleştiri anlayışında “genel kabul görmüş nesnel ilkeler” ön plana çıkar. “Güzel”, “iyi”, “kötü”, “çirkin”, “başarısız” gibi öznel değer yargılarına itibar edilmez. 

OLAY: İnsanları ilgilendiren sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve benzeri alanlarda meydana gelen oluşumlardır.

OLGU: Oluşum süreci içinde ya da başka bir şeyin belirtisi olarak gözlemlenmiş olaylardan ibarettir.

Örnek: Anadolu'nun Türkler tarafından fethi OLAY'dır. Anadolu'nun Türkleşmesi OLGU'dur.

Tarih: Tarih geçmişteki olaylara ait bilgilerin keşfi, toplanması, bir araya getirilmesi ve sunulması bilimidir.

Tarihçi: Tarih bölümünü bitirenler kurumlarda "Tarihçi" veya "Arşivci" olarak görev alırlar. Tarihçi geçmiş olayları, kurumları, düşünceleri ve insanları betimlemek için geçmişe ait yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm kayıtları, kitabeleri, mektupları, anı defterlerini, mahkeme kayıtlarını elden geldiği kadar ilk kaynaklarından toplar; derlediği bilgileri doğrulukları ve ifade ettikleri anlam bakımından değerlendirir; olayları oluş sırasına koyar, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurar; olayların doğruluğunu yorumlar; bulgularını gerçeğe bağlı kalarak, yansız bir tutumla, açık ve öz biçimde rapor eder. Tarihçilerin bir bölümü de arşivci olarak arşivlerde görev alırlar. Arşive gelen kitap, kâğıt ve malzemenin tarih, konu ve ilgili oldukları kuruluşlara göre sınıflandırılması, düzenlenmesi, korunması, arandığında bulunarak ilgili yerlere gönderilmesi, yabancı dilde ya da eski harflerle yazılmış eserlerin tercüme ettirilerek çalışmalarda kaynak olarak değerlendirilmesi ve hizmete hazır halde tutulması, arşivdeki malzemenin bakım ve temizliğinin gözetilmesi arşivcinin görevleri arasındadır. Arşivler genellikle mahzenlerde olduğundan, arşivciler tozlu, sıcak ya da soğuk, havasız ve kapalı yerlerde çalışmak durumunda kalırlar.

Veri: Tarihi Araştırmalar esnasında toplanan bilgilere veri denir.

SORU: Çiçero’ya Tarih için ‘’Yüzyılların Tanığı…’’ demektedir. Bu sözlerden ne anladığınızı açıklayınız.

CEVAP: Yani tüm geçmişi kendisinde saklı demektir. Çünkü Yüzyıllardır meydana gelen her tğrlğ olay tarihin tozlu sayfaarında gizlidir. 

SORU: Goethe ‘’ 3000 yıllık geçmişinin hesabını yapmayan insan günübirlik yaşayan insandır’’  sözüyle ne anlatmak istiyor. Açıklayınız. 

CEVAP: İnsan Fıtratı icabı hem geçmişle hemde gelecekle irtibatlıdır. Bu sebeple geçmişin hesabı iyi yapılmalı ve geleceğe yön verecek hamleler geçmişte aranmalıdır. Günü birlik yaşamak insana hiç bir şey kazandırmaz. 

SORU:Geçmişler geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benzer sözünden hareketle tarihin insan yaşamındaki yer ve önemi hakkında neler söylenebilir.

 CEVAP: Tarih Tekerrürden ibarettir Sözü sanırım bu sorunun cevabı olabilir. 

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

 A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

S–1- Osmanlı toplum yapısında yönetilenlere verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir? (5 Puan)

A) Millet

B) Cemaat

C) Gayrimüslim

D) Milleti sadıka

E) Reaya

 

S–2- Orta Asya Türk devletlerinde ailelerin birleşmesiyle aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir? (5 Puan)

A) Budun

B) Urug

C) Halk

D) Boy

E) İl

 

S–3- Tarihte Türkler atı ehlileştirip günlük yaşantılarının her alanında faydalanmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin sonuçları arasında yer almaz? (5 Puan)

A) Uzak bölgelere göç etmeleri

B) Atın toplumsal yaşayışı kolaylaştırması

C) Yerleşik hayata geçmeleri

D) Savaşlarda üstünlük sağlamaları

E) At kültürünün başka toplumlar tarafından öğrenilmesi

 

S–4- Mahmut’un “Uyruğumdaki Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri de havrada tanımak isterim.” sözüyle nasıl bir uygulamadan yana olduğu söylenebilir? (5 Puan)

A)İslamiyet temeline dayanan devlet düzenini değiştirme

B)Din kurallarına, kanunlardan daha çok önem verme

C)Halkını, din ve kültür yönünden birleştirme

D)Halk arasında din farkı gözetmeme

E)Azınlıklara özel haklar verme

 

S–5-  Osmanlı Devleti’nde olağan üstü hallerde  alınan vergiye ne ad verilir? (5 Puan)

A) Çiftbozan

B) Öşür

C) Avarız

D) Haraç

E) Cizye

 

S–6-  Osmanlı toplum yapısına göre aşağıdaki meslek ve sınıf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?(5 Puan)

A) Vezir-seyfiyye

B) Kadı-seyfiye

C) Nişancı-kalemiye

D) İmam – ilmiye

E) Yeniçeri – seyfiye

 

S–7- Aşağıdaki kavramları açıklayınız? (2 şer puan)

a- Balbal

b- Öğ

c- Yuğ

d- Uçmağ

e- Yargu

 

S-8- İlk Türk Devletlerinde evlenme ve adetleri  hakkında bilgi veriniz? (15 Puan)

 

S-9- Sarayın bölümlerini yazınız? (10 Puan)

 

S–10- Aşağıdaki kelimeleri ve anlamlarını eşleştirerek parantez içinde gösteriniz (2’şer puan)

a-Oguş                   1-Töreye göre toplantılarda her boyun oturacak yeri (      )

b-1935                    2-Osmanlı toplumunda yönetim görevinde bulunan askerî zümre (      )

c-Reaya                  3-Türk-İslam devletlerinde sarayların önünde günde beş defa çalınan davul.(      )

d-Orun                    4-Türk kadınının milletvekili olarak meclise girdiği yıl (      )

e-Ülüş                     5-Osmanlı’da yönetilen kesime verilen isim  (      )

g-Seyfiyye

h-Nevbet

 

B-Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz.    (3’er puan)

1- İlk  Türklerde halkın büyük bölümü tarafından…………………inancı kabul edilmişti.

2- İlk Türk mutasavvıfı ………….  ……………dir

3- Osmanlı Devleti’nde toplumların din ve mezhep esasına göre yönetilmesine……………… sistemi denilmektedir.

4- Osmanlı Devleti’nde iskân, şehircilik, eğitim ve kültür faaliyetleri aracılığı ……………ile yapılırdı.

5- Türk-islam devletlerinde sarayların önünde günde beş defa ……………vurulurdu.

 

 C-Aşağıdaki önermeleri Doğru(D) Yanlış(Y) şeklinde değerlendiriniz. (2’şer puan)

1- (      ) İlk Türklerde Gök Tanrı inancının dışında başka inanç yoktur.

2- (      ) 1924 Anayasası’na göre Türkiye’de yaşayan herkes din ve ırk farkı gözetmeksizin “vatandaş” olarak tanımlanmıştı.

3- (      )  Büyük Selçuklularda ordu mensuplarının davaları kadıleşker tarafından görülüyordu.

4- (      ) Türkiye Selçuklularında örfi yargıya Emir-i Dad adı verilirdi.

5- (      ) II. Mahmut Döneminde, adalet işlerine bakmak için Nezaret-i Deavi Kuruldu. 

Proje hazırlama dersi 1. dönem 2. yazılı soruları

Proje hazırlama dersi 1. dönem 2. yazılı soruları

A.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.(s26-27-28)

1)Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi en iyi ifade eder?

A)Bilgi, deneyler sonucu elde edilir.

B) Bilgi, insan ile nesne arasındaki bağdır.

C) Bilgi, doğruluğu ispat edilmeyen süreçtir.

D) Bilgi, maddenin gerçekliğidir.

E) Bilgi, varlığı açıklayan kavramdır.

 

2) I- Deniz suyu tuzludur.

II- Statik elektriğin çekim gücü vardır.

III- Güneş doğudan doğar.

IV-  Maddenin en küçük yapı taşı atomdur.

V- En küçük asal sayı 2’dir.

Yukarıdaki örneklerden hangileri gündelik bilgiye aittir?

A)I, III    

B)II, III    

C)I, IV    

D)II, V    

E)II, IV

 

3)Proje, belli bir zaman ve maliyet gerektiren, insan gücünün ve fiziki kaynakların kullanımından oluşan bir süreçtir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin projede bulunması gerekmez?

A)Zaman

B)Maliyet

C)İnsan

D)Kalite

E)Bilimsellik

 

4)Aşağıdakilerden hangisi bir proje konusu olamaz?

A)Uzayın sonsuz olması

B)Evsel atıkların değerlendirilmesi

C)Sınıfta oturma düzeni oluşturulması

D)Enerji tasarrufu sağlanması

E)Bitki yetiştirilmesi

 

5)Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin niteliklerinden biri değildir?

A)Deneyseldir 

B)Eleştireldir     

C)Evrenseldir

D)Olgusaldır      

E)Soyuttur

 

6)Belli bir yönteme dayanmadan, sadece kişisel yaşantı sonucu elde edilen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bilimsel bilgi     

B)Sanat bilgisi    

C)Gündelik bilgi

D)Dini bilgi             

E)Teknik bilgi

 

7)Aşağıdaki bilgi türlerinden hangisi araç gereç yapımıyla ilgilidir?

A)Dini bilgi             

B)Teknik bilgi     

C)Felsefi bilgi

D)Sanat bilgisi      

E)Gündelik bilgi

 

8)Havada ani sıcaklık yükselişi meydana gelince “Yağmur yağabilir.” denir.  Burada, “havanın ısınması” ile “yağmur” arasında bir sebep-sonuç ilişkisi kurulur. Fakat bu nedensellik ilgisi kişisel deneyimle kavranan bir bilgidir.

Buna göre, gündelik bilginin evrensel olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Eleştirel olması

B)Akla dayalı olması

C)Çelişkiye yer vermemesi

D)Kişisel tecrübelere dayalı olması

E)Sonuçların kesin olması

 

9)            –Volta’nın pili icat etmesi

-Sümerlerin yazıyı icat etmesi

-Kopernik’ in, Dünya’nın kendi ekseni etrafında

döndüğünü keşfetmesi

Buna göre icat, hangi özelliği ile keşiften ayrılır?

A)Bilinenden yararlanarak yeni bir şey yaratma

B)Daha önceki benzer çalışmalardan yararlanma

C)Bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunma

D)Toplumsal gelişmeyi belirleyen etkenleri ortaya çıkarma

E)Bilim adamlarının ortak çalışmaları sonucunda ortaya çıkma

 

10)Aşağıdaki ifadelerden hangisi “bilimsel doğru”yu belirtmektedir?

A)Elde edilen sonucun amaca uygunluğu

B)Elde edilen sonucun değer yargılarına uygunluğu

C)Elde edilen sonucun kurala uygunluğu

D)Kullanılan yöntemin amaca uygunluğu

E)Gerçeğe ve akla uygunluğu

 

11)”Gerçeğin kişiden bağımsız var olması, bilim adamının ele aldığı konuya önyargısız bir biçimde yaklaşmasını gerektirir.”

Yukarıdaki söz, bilimsel bilginin hangi özelliğini vurgulamaktadır?

A)Akıl ilkelerine dayanması

B)Nesnel olması

C)Birikimli olarak ilerlemesi

D)Elverişli ortamda benimsenip yaygınlaşması

E)Var olan durumu belirlemesi

 

12)         I-Toplumsal oluşumlarda deney yapılmaz.

II-Tarih tekerrür değildir.

III-Biyolog, laboratuara mutlaka girmelidir.

IV-Bilimler, bilgiye kendi kuralları içinde ulaşır.

Yukarıdaki ifadelerde bilimin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?

A)Belli bir yöntemle elde edilir.

B)Neden-sonuç ilişkisine dayalıdır.

C)Evrensel niteliktedir.

D)Akla dayalı ve eleştireldir.

E)Sistemli bir bütündür.

 

13)Din, insanların yaşamlarını düzenleyen ve değerlerini belirleyen kurallar bütünüdür. Toplumdan topluma ve çağdan çağa değişmeyen evrensel nitelikli bilgilerdir.

Bu açıklamayla dini bilginin hangi özelliği belirtilmiştir?

A)Tutarlı olması                              

B)Dogmatik olması

C)Kişisel olması               

D)Toplumsal olması

E)Genel geçer olması

 

14)         I.Konunun farlı yönlerine yönelme

II.Bilgiye belli bir sistemle ulaşma

III.Çözüme yönelik olma

Yukarıda verilen ifadeler, aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanır?

A)Bilim     

B)Gözlem 

C)Araştırma 

D)Mülakat 

E)Deney

 

15)       I.    Nefes darlığı

            II.  Yeşil alanların azalması

            III. Nüfus artışı

            IV.  Üretim kaynaklarının azalması

            V.    Psikolojik bozukluklar

Yukarıdaki örneklerden hangisi ya da hangileri sağlıkla ilgili bir problemdir?

A)Yalnız I        

B)II, V      

C)I, IV      

D)II, III       

E)I, V

 

16)Aşağıdakilerden hangisi, problem belirlenirken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

A) Problem ilgi çekici olmalıdır.

B) Problemi çözebilecek yeterlilikte olunmalıdır.

C) Problem konuları soyut olmalıdır.

D) Problemin çözüm yöntemi olmalıdır.

E) Probleme ait yeterli kaynak materyal bulunmalıdır.

 

17) Proje hazırlamak isteyen bir öğrenci için ilk basamak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipotez kurma

B) Materyal toplama

C) Planlama yapma

D) Problemleri tespit etme

E) Yöntem ve teknikleri seçme

 

18) “Her problemin çözümü belli bir sürece bağlıdır.” İfadesiyle, problem çözmenin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?

A) Zaman        

B) Orijinalliği     

C) Kaynak bulunması

D) Maliyeti        

E) Güncelliği

 

19) Bir ekmeğin; gıda mühendisine göre besin değeri, doktora göre sağlığa uygunluğu, fırıncıya göre ise maliyeti ve satışı problemdir. Aynı nesne veya olay, farklı kişilerin inceleme ve araştırma konusu olabilir.

Yukarıdaki açıklamada, problem belirlemenin hangi özelliğinden bahsedilmiştir?

A)Nesne ve olaylardan bağımsız olduğu,

B)Kişilerin mesleklerine göre değişebildiği,

C)Somut olduğu zaman değişmeyeceği,

D)Soyut düşünceler içermesi gerektiği,

E)Herkese göre tek olduğu.

 

 20) Yakın çevresi ile ilgili proje yapmak isteyen bir öğrencinin, aşağıdaki problemlerden hangisini proje konusu olarak seçmesi uygun değildir?

A)Evde enerji tasarrufu

B)Atıkların dönüştürülmesi

C)Çevrenin ağaçlandırılması

D)Su kirliliğinin önlenmesi

E)Uzay kirliliği

 

 

 

21) “Kahvaltı yapmak, öğrenmeyi olumlu etkiler.” diyen bir araştırmacı, bilimsel araştırmanın hangi basamağındadır?

A)Denence      

B)Gözlem         

C)Veri toplama

D)Deney                      

E)Sonuç

 

22)Aşağıdakilerden hangisi fen bilimlerine ait bir denencedir?

A)İnsan en değerli bir varlıktır.

B)Metaller elektriği iletir.

C)Öğrenciler çok duygusaldır.

D)Çevre, çocuklarımıza emanettir.

E) “5” bir doğal sayıdır.

 

23)Aşağıdakilerden hangisi denencenin özelliklerinden biri değildir?

A)Basit ve açık bir önerme niteliğinde olmalı

B)Eldeki verileri desteklemeli

C)Tahminlere açık olmalı

D)Üzerinde kısmi değişiklikler yapılabilmeli

E)Sınırları belli olmayan sorular olmalı

 

24)“Canlıların solunumu” ifadesi bir denence olamaz. Ancak “Kurbağalar, ağız yutak solunumu yoluyla oksijen ihtiyacını karşılar.” İfadesi bir denencedir.

Bu örnekte denecenin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A)Değişebilir olmalı

B)Yordamaya uygun olmalı

C)Basit, açık ve sınırlı olmalı

D)Test edilebilmeli

E)Verilerle desteklenmeli

 

25) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir tahmin cümlesi değildir?

A)Eğer basınç artarsa gaz sıkışır.

B)Yağmur yağarsa yerler ıslanır.

C)Çeşmeler açık bırakılırsa sular donmaz.

D)Çok kazanırsan çok harcarsın.

E)Hava sıcak ise yoğurt daha iyi mayalanır.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Test

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Test

1-Kendisinden toprak isteyen Çinli elçiye; “Toprak ulusun malıdır, veğer şahsi mallarımı istersen veririm, ama toprağı asla” diyerek bu isteği reddeden vatan ve millet sevgisini ilk olarak ortaya koyan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Teoman                                   

B) Atilla                             

C) Mete Han 

D) Bumin Kağan           

E) Bilge Kağan

 

2-Osmanlı Devleti tahtın nasıl el değiştireceğini belirleyen net yasalara sahip değildi. Osmanlı Devlet’ inde tahta geçme  usulünün kesin    kurala bağlandığı ve veraset sistemindeki bu belirsizliğin kaldırılmasını sağlayan Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) II. Mehmet             

 B) I. Selim                        

C) I. Süleyman      

D) I. Ahmet                                 

E) III. Selim

 

3-Bu defterlerde Osmanlı aile yapısının özelliklerinin tespit edildiği,  ailenin çocuk sayısı (kız – erkek), mirasçılarının durumu ve birden fazla evliliğin hangi amaçlarla yapıldığının yazılı olduğu ve Osmanlı mahkemelerinde kadıların tuttuğu bu defterlere ne isim verilmişti ?

A) Tahrir        

B) Sicil       

C) Tereke        

D) Ruznamçe       

E) Şecere

 

4-‘‘Ben tebaamın Müslüman' ını camide, Hıristiyan' ını kilisede,  Musevi' sini de havrada  fark  ede­rim. Aralarında başka türlü bir fark yoktur. Hepsi hakiki evladımdır.’’ söylemi aşağıdaki Osmanlı hükümdarlarından hangisine aittir ?

A) II. Mahmut                       

B) Abdülmecit                     

C)  Abdülaziz  

D) II. Mehmet                        

E) I.Selim

 

5-Ortodoks Mayer  Efendi’ in Osmanlı Devleti’ nde banka ve şirket kuracağını, taşınmaz mal edinebileceğini, askeri ve sivil okullara alınabileceğini ve Müslüman olmaksızın devlet memuru olabilme gibi haklara sahip olduğu gelişme aşağıdakilerden hangisidir ?

A) I. Meşrutiyet          

B) Islahat Fermanı           

C) Tanzimat Fermanı

D) Sened-i İttifak              

E) II. Meşrutiyet       

 

6-Anadolu Selçuklu Devleti’ ne ait Kayseri’ deki Gevher Nesibe Hatun, Aksaray’ daki Alaattin Keykubat ve Mengücekli        Devleti’ ne ait Divriği’ de ki Melike Turan Melek adlı  ait eserler     aşağıdaki yapı türlerinden hangisine girmektedir ?

A) Medrese            

B) Külliye                           

C) Kervansaray

D) Türbe                                

E) Darüşşifa

 

7-  I. Kadı’nın kazadan, sancağa yerleşmesi

 II. Tımar sahibi çiftçinin Tımarlı Sipahi olması

III. Göçebenin yerleşik hayata geçip çiftçiliğe başlaması

Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda dikey hareketliğe örnek gösterilebilir ?
Yalnız I       
Yalnız II     
Yalnız III       
I ve II       
II ve III

 

8-Orhun ve Selenga Irmakları çevresinde yapılan arkeolojik   kazılarda elde edilen;

  I. Orak, çapa ve sabanlar

 II. Sulama kanalları

III. Tahıl öğütme taşları

Buluntulardan hangisi veya hangileri Hun Türkleri’ nin tarım yaptığına kesin kanıt olarak gösterilebilir ?

A) Yalnız I      

B) Yalnız II     

C)Yalnız III      

D) I ve II     

 E) I, II ve III

 

9-Yönetimde bir hanedanın egemen olmadığı, güçlü ve yetenekli komutanın  tahta çıkmasına olanak tanıyan ve bu yüzden bu da taht kavgalarının sıkça yaşandığı Türk – İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Memluk     

 B) Gazneli     

C) B. Selçuklu      

D) İhşit      

E) Karahanlı

 

10-Halifenin Türk hükümdarlarına tahta çıktıklarında gönderdiği hediyeler, hükümdarlık sembolleri arasında kabul edilir.

Aşağıdakilerden hangisi halifenin Türk hükümdarlarına gönderdiği hediyelerden değildir ?

A) Külah           

B) Hil’at           

C) Tuğra           

D) Tıraz            

E) Alem

 

11-İslâmiyet’ ten önce Türklerin ;

  I. Tahıl saklama küpleri,

 II. Toprak ve ürün vergisi almaları,

III. At koşum takımları,

uğraşlarından hangileri yerleşik hayata geçtiklerinin kesin bir kanıtı değildir ?

A) Yalnız I       

B) Yalnız II      

C)Yalnız III       

D) I ve II        

E) I ve III

 

12-Osmanlı Devleti’ nde, Fransa’daki Conseil d’Etat (Konsil Datoı)’ ya benzer bir müessese olan, kanun tasarılarını  hazırlama ve idari uyuşmazlıklara çözüm getirme görevlerini üstlenen 28’ i   Müslüman, 13’ü gayrimüslim olmak üzere 41 üyesi olan kurum aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Şuray – ı Devlet                

B) Heyeti Vükela              

C) Ayan Meclis        

D) Meclis – i Ali                     

E) Divan – ı Ahkam – ı   Adliye   

 

13-Orta Asya Türkleri göçebe bir yaşam sürdürmüşlerdir. Buna göre, Orta Asya Türkleri’ nin komşularına,

  I. Kurutulmuş et,

 II. Hububat,

III. Hayvan postu,

ürünlerinden hangilerini sattıkları söylenemez ?

A) Yalnız I      

B) Yalnız II      

C)Yalnız III       

D) I ve II       

E) II ve III

 

14-Kadınlara mahsus gazetede kadın sorunlarına ilişkin makaleler yazarak kadın haklarını savunan, 1892’ de yayımlanan Nisvan-ı İslam adlı kitabında Avrupalı kadınlara İslam’ da kadının durumunu anlatan ve ilk Türk kadın yazarı olarak tanınan kişi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Halide Edip Adıvar        

 B) Fatma Aliye           

C) Makbule Leman                

D) Sabiha Bengütaş               

E) Afet İnan

 

15-Osmanlı’ da özel yönetimli eyaletlerdeki vergi gelirlerini açık artırmayla alan ve bedelinin devlete peşin olarak ödeyerek o bölgenin vergisini toplama hakkını elde eden kişi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Mültezim                           

B) Muhassıl                                 

C) Mütesellim                

D) Mutasarrıf                          

E) Muhtesip

 

16-Orta Asya ve Karadeniz‘ in kuzeyinde yaşayan İskitler in (Saka),

  I. İslam dinine inanmaları

 II. Dillerine ait bazı  kalıntılar

III. Orta Asya’ dan gelmeleri

Türklüklerini açık bir şekilde gösteren özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez ?

A) Yalnız I        

B) Yalnız II      

C)Yalnız III       

D) I ve II      

E) I ve III

 

17-1895’ te II. Abdülhamit’ in fermanı ile kurulan ; din, ırk, mezhep farkı gözetilmeksizin kadın çocuk, yaşlıların korunması ve özürlülerin bakımı için aşağıdaki kurumlardan hangisi açılmıştır ?

A) Darüşşafaka                  

B) Darü’ l Eytam                 

C) Darü’ l Aceze

D) Darü’ l Fünun                

E) Darü’l Bedayi

 

18-İslamiyet Öncesi Türk devletlerinde Kurultay’ a hükümdar başkanlık ederdi. Hükümdar olmadığı zaman Kurultaya aşağıdakilerden hangisi başkanlık yapardı ?

A) Hatun        

B) Aygucı         

C) Bitikçi         

D) Tamgacı      

 E) Tudun

 

19-İslamiyet öncesi Türk devletlerinde devlet yönetimiyle ilgili,

  I. Ülke yönetimi, doğu – batı şeklinde ikiye bölünmüştür.

 II. Kurultaya Hakan eşleri de katılmıştır

III. Hükümdarlık yalnız babadan oğla geçmektedir.

verilen özelliklerden doğru bir yargıdır ?

A) Yalnız I      

B) Yalnız II     

C) Yalnız III      

D) I ve II     

E) I, II ve III

 

20-Osmanlı Devleti’ nde vezir, beylerbeyi, sancakbeyi gibi görevlilerin atama belgelerini düzenleyen ve tımar kayıtlarını tutan ‘‘Nişancı’’ ya bağlı kalem odası aşağıdakilerden hangisidir ?
A)Beylikçi    
B)Tahvil    

C)Ruznamçe     

D) Amedi   

E) Ruûs

 

21-720 – 725 yıllarında adına diktirdiği kitabede kendi hayatı ve Çin esaretinden bahsederek Türk halkına öğütler veren, devlet adamlığı yanında ilk Türk yazarı ve tarihçisi olarak da bilinen siyaset adamı aşağıdakilerden hangisidir ?
Bilge Kağan                       
Kültigin
Tonyukuk                         
Yollug Tigin

 

22-Osmanlı yönetim felsefesini açıklayan hakkaniyet çemberinin ana unsuru aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Adalet        

B) Servet       

C) Halk      

D) Hükümranlık       

E) Ordu

 

23- “ Gazneli Devleti' nin Afgan, Hint, Fars, Gur gibi topluluklardan oluş­ması  yıkılmasının başlıca nedenidir.” Diyen bir tarihçi bu duruma gerekçe olarak aşağıdakilerden hangisini gösterebilir ?
Coğrafi konum    
Etnik yapı                  

C) Siyasi durum

Dini yapı                              

E) Kültürel yapı

 

24-1555 – 1562  yılları arasında İstanbul’ a gelerek Kanuni döneminin saray hayatını, yeniçerilerin ordugâh ve savaş düzenlerini ve Türk kadınlarının meziyetlerinden İstanbullular’ ın hamam âdetlerine dek Osmanlı toplum yapısı hakkında bilgiler vererek Türk Mektupları isimli eserin yazarı olan Avusturya elçisi aşağıdakilerden hangisidir ?
Gerard De Nerval        
Helmuth V. Moltke         
Alvise Renier
Jean De La Haye         

E) Ghiselin de Busbecg

 

25-Osmanlı Devleti’ nde Şeyhü’ l islam’ ı atama ve görevden alma yetkisine aşağıdakilerden hangisinin sahip olduğu söylenebilir ?
Hükümdar                              
Vezir                               
Nişancı
Kazazker                                 
Vezir – i Azam

 

 

 

Sağlık Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

Sağlık Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

A.Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları doğru kelimeler ile tamamlayınız.

1. Yeni bir aile birliği kurmak amacıyla kadınla erkeğin toplumsal kurallara göre birliktelik oluşturmalarına …………………..….denir.
2. Anne,baba,çocuklar, çocukların eş ve çocuklarıyla anne babalarından oluşan aileye ….…….……….aile denir.
3. İnsanda doğumdan 12. ayın sonuna kadar olan süreye ……………….……..dönemi denir.
4. Vücudun kütle ve hacmindeki artışa ……………………….denir.
5. Alkol kullanan gebe annelerin bebekleri normalden ………………… doğar.
6. Ruhsal hastalıkları ele alıp, insanların korunmasını,hastalıkların tanınmasını ve tedavisini …………………………inceler.
7. Annenin vücudunda yumurtanın döllenmesiyle başlayıp doğuma kadar geçen süreye…….……..………..denir.

B.Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına doğru (D),Yanlış olanlara yanlış(Y)yazınız.
8. (…….)35 yaşından bulunan bir insan yetişkinlik dönemi içerisindedir.
9. (…….)Türk medeni kanununa göre ülkemizde evlenme yaşı 20 dir.
10.(…….)Sigara içilmesi yemeklerden daha az zevk alınmasına neden olur.
11.(…….)Geniş aile daha çok kırsal kesimde görülen aile tipidir.
12.(…….)Giysilerimiz yazın koyu renklerde,kışın açık renklerde olmalıdır.

C.Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

13.İnsanların evliliğe hazır olama ve ilişkilerinin sağlıklı olması yönünden eşlerin;
I.ekonomik doygunluk

II.fiziksel olgunluk

III.duygusal olgunluk

IV.sosyal olgunluk

V.akli yeterlilik
Özelliklerinden hangisi ya da hangilerine sahip olmaları gerekir?
a)I ve II

b)I ve III

c)I ve IV

d)I,II ve III

e)II,III ve IV

14.Aşağıda sayılanlardan hangisi ,insanları sigara kullanmaya yönelten etkenlerden sayılamaz?
a)sigara reklamları

b)Örnek alınan kişilerin sigara kullanması

c)Büyüklerin taklit edilmesi

d)Fiziksel gücü artırdığına inanılması

e)Arkadaş grubuna kabul edilme beklentisi

15.Alkol kullanımının insanda yarattığı etkiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Suç işleme eğilimini artırır.

b)Kaza yapma olasılığını artırır

c)Akıl hastalıklarına yol açar.

d)Aile yaşamını bozar.

e)Toplumsal ilişkileri artırır.

 

16.Kişinin geliştiği,aile ilişkilerinin düzene girdiği, cinsel olgunluğun kazanıldığı büyüme, gelişme dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Geç ergenlik dönemi

b)Erken ergenlik dönemi

c)Çocukluk dönemi

d)Yetişkinlik dönemi

e)Özerklik dönemi

17. 9 yaşında bulunan bir insan hangi büyüme ve gelişme dönemi içerisindedir?
a)Çocukluk dönemi

b)Okul çağı dönemi

c)ergenlik dönemi

d)özerklik dönemi

e)yetişkinlik dönemi

18.Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemindeki erkeklerde görülmesi beklenmeyen bir özelliktir?
a)Kasların çok gelişmesi

b)Omuzların gelişmesi

c)Sesin incelmesi

d)Derinin kalınlaşması

e)Davranışların sertleşmesi

19. I.hücre sayısının artması II.hücre hacminin artması III.doku çeşidinin çoğalması
İnsanın büyümesinde ,yukarıda sıralanan olaylardan hangisi ya da hangileri etkilidir?
a)Yalnız I

b)Yalnız II

c)Yalnız III

d)I ve II

e)II ve III

20. Sürekli alkol kullanan bir insanda aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a)çift görme

b)ağır işitme

c)dengeyi yitirme

d)besinlerden fazlaca tat alma

e)yüksek sesle konuşma

9. sınıflar Tarih 9 Dersi 1. Dönem 2. Test sınavı soruları ve Cevapları

1. Yazının bulunmasından önceki dönemlere Tarih Öncesi Çağlar denir.

Yalnızca bu bilgiye bakılarak, Tarih Öncesi çağlarda yaşayan insanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisisöylenebilir?

A) Üretim yaptıkları

B) Kendi aralarında mücadelelere giriştikleri

C) Yazıyı kullanmadıkları

D) İnsanların, aynı zaman diliminde farklı çağları yaşadıkları

E) Hayvanları evcilleştirdikleri

 

2. Tarih öncesinde yaşayan insanlar eşya ve alet yapımında aşağıdaki maddelerden hangisinden sırayla yararlanmaya başlamışlardır?

A) Toprak – Taş – Maden

B) Toprak – Maden – Taş

C) Taş – Maden – Toprak

D) Taş – Toprak – Maden

E) Maden – Taş – Toprak

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Tarihi çağlardan birisi değildir?

A) Son Çağ                             

B) İlk Çağ                                 

C) Orta Çağ

D) Yeni Çağ                          

E) Yakın Çağ

 

4.    Tarihte ticaret alanında değiş-tokuş usulünün ortadan kalkmasını ve böylece, ekonomik hayatın büyük ölçüde gelişmesini sağlayan buluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pusula                                             

B) Para                                   

C) Yazı 

D) Takvim                                  

E) Kâğıt

 

5. Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Ticarette değiş-tokuş usulünü uyguladıklarının

B) Mimarlıkta geliştiklerinin

C) Birden fazla tanrıya inandıklarının

D) Barış içinde yaşadıklarının

E) Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıklarının

 

6. Hattuşaş’ta bulunan ve Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Barışı ile ilgili olan metinde, antlaşmaya Hitit Kralı III. Hattuşili’nin mührü yanında, Hitit kraliçesi Pudelhepa’nın mührü de basılmıştır.

Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Antlaşmanın eşit koşullar altında yapıldığının

B) İki devletin yöneticileri arasında akrabalık kurulduğunun

C) Antlaşmanın uzun süre yürürlükte kalacağının

D) Kraliçenin, devlet işlerinde söz sahibi olduğunun

E) Eski Anadolu'da, yasaların kadınları koruduğunun

 

7. Hititlerde tarih yazıcılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi, tarafsız bir tarih yazıcılığı anlayışının bir göstergesidir?

A) Yıllıkların Sümer çivi yazısı ile yazılması

B) Yıllıkların, kralların yaptıkları işler konusunda bilgi vermek için yazılmaları

C) Kralların, zaferleri kadar yenilgilerini de yıllıklara yazdırmış olmaları

D) Yıllıkların, özellikle ünlü kralların dönemlerini içermesi

E) Yıllıkların edebi dille yazılmış olmaları

 

8. Çin Uygarlığının Dünya kültür ve uygarlığına en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çin Seddi’ni yapmaları

B) Kâğıt, pusula ve matbaanın icadı

C) İpek ve porselen üretimi

D) Dini bakımdan çevresindeki medeniyetleri etkilemeleri

E) Orta Asya hâkimiyeti için Türklerle mücadelesi

 

9. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması (M.Ö. 1280 ) aşağıdaki hangi uygarlıklar arasında yapılmıştır?

A) Sümerler – Romalılar                  

B) Lidyalılar – Elamlılar

C) Akadlar – Asurlular                    

D) Mısırlılar – Hititler

E) Hititler – Çinliler

 

10. Makedonya kralı Büyük İskender’in Asya seferinden sonra batı ve doğu kültürlerinin kaynaşmasıyla ortaya çıkan medeniyet aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) Hellenizm      

B) Reform   

C) Feodalizm  

D) Skolastik     

E) Rönesans

 

11. Patrici ve Plep arasındaki sınıf mücadelesi sonucu hazırlanan ve günümüz Avrupa Hukuku’nun temelini oluşturan “12 Levha Kanunları” aşağıdaki medeniyetlerden hangisi tarafından yapılmıştır?

A) Sümer         

B) Yunan         

C) Pers      

D) Mısır          

E) Roma

 

12. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan uygarlıklardan biri değildir?

A) Hititler                              

B) Urartular                              

C) Frigler

D) Lidyalılar                              

E) Hunlar

 

13. Çinlilerle Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin mücadelelerinin temel nedenlerinden biri de İpek Yolu’na hâkim olmaktı.

Buna göre iki toplumun mücadelelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Siyasi                                         

B) Ekonomik                             

C) Sosyal

D) Askeri                                 

E) Kültürel

 

14. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi göçebe yaşam sürdüren Türk topluluklarından günümüze ulaşmış arkeolojik buluntulardan biri olamaz?

A) Kap kaçak

B) Kolye, bilezik gibi süs eşyaları

C) At koşum takımları

D) Saray kalıntıları

E) Kılıç kabzaları

 

15. İlk Türk devletlerinde Kurultay’da son söz hakkının Kağan’a ait olması, Kurultay’ın …………….. organı olduğunu gösterir

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Karar                                                                   

B) Yasama

C)Yürütme                                                               

D) Yargı

E) Danışma        

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun Devleti ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Orta Asya’da bilinen ilk Türk Devleti’dir.

B) Asya Hun Hükümdarı Mete Han 10’lu sisteme dayanan ilk orduyu kurmuştur.

C) Çinliler Asya Hun Devleti’ni içerden yıkmak için Hun hükümdarlarını Çinli Prenseslerle evlendirmişlerdir.

D) Çinliler Hun saldırılarını durdurmak için Çin Seddi’ni yapmışlardır.

E) Asya Hun Devleti’nde başarılı her komutanın Hükümdar olma hakkı vardır.

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin sebeplerinden biri değildir?

A) Türklerin göçebe hayattan kurtulmak istemesi

B) Çin ve Moğol baskıları

C) Hayvan hastalıkları

D) Türk boy ve hanlıklar arasındaki siyasi mücadeleler

E) Otlak ve meraların azalması

 

18. M.Ö. 3200 yıllarında ilk kez yazıyı bularak tarihi devirlerin başlamasını sağlayan Mezopotamya uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elamlılar                               

B) Babiller                              

C) Sümerler                        

D) Akadlar

E) Urartular

 

19. Fenikeliler aşağıdakilerden hangisi ile uygarlık alanında katkıda bulunmuşlardır?

A) İlk para

B) Tapates adı verilen kilimler

C) Hiyeroglif yazısı

D) Harf yazısı (alfabe)

E) İlk yazılı kanun

 

 

20.   I. Parşömen kâğıdının icat edilmesi

       II. 200bin ciltlik kitaptan oluşan bir kütüphane kurulması

      III. Asklepion Sağlık Merkezinin kurulması

Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdaki hangi Anadolu Krallığı’na aittir?

A) Kapadokya Krallığı

B) Bergama Krallığı

C) Bitinya Krallığı

D) Pontus Krallığı

E) İbrani Krallığı

 

21. Aşağıdakilerden hangisi Mısır Uygarlığı’na ait özelliklerden biri değildir?

A) Kuzey Afrika’da Nil nehri havzasında kurulmuştur.

B) Ay yılına dayalı takvimi bulmuşlardır.

C) Mısırlılar hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıkları için cesetlerini mumyalamışlardır.

D) Firavunlar için piramit denilen mezarlar yapmışlardır.

E) Etrafı çöllerle çevrili olduğu için istilaya fazla uğramamış, diğer uygarlıklardan etkilenmeden özgün bir uygarlık olarak gelişmiştir.

 

22.   I. Asurluların kara koloniciliği yapmaları

       II. Lidyalıların Kral Yolu'nu oluşturmaları

     III. Yunanlıların ve Fenikelilerin deniz koloniciliğiyle uğraşmaları

İlgili uygarlıkların aşağıdaki etkinliklerinden hangisiyle uğraştıklarına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Tarım         

B) Sanat        

C) Ticaret         

D) Bilim          

E) Hukuk

 

23. Tarımsal faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak için öküz öldürmeyi, saban kırmayı ölümle cezalandıran sert kanunlar yapan İlk çağ Anadolu Uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Frigler

B) Hititler

C) Urartular

D) Yunanlılar

E) Lidyalılar

 

24. İlk Çağ’da İyonya’da; Tales, ilk kez güneş tutulmasını hesaplamış, Pisagor, ilk kez dünyanın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür.

İyonya’daki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

A) Çeşitli etnik grupların bir arada yaşadığını

B) Bilimsel çalışmalar yapıldığını

C) Yöneticilerin çok sık değiştiğini

D) İlk yerleşim yerlerinin burada kurulduğunu

E) İnsanların gelir düzeyine göre sınıflara ayrıldığını

 

25. Bugüne kadar elde edilen bulgulara dayanılarak dünyanın ilk kent yerleşimi olarak kabul edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çayönü

B) Alişar

C) Karain

D) Hattuşaş

E) Çatalhöyük

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

1. C

2. D

3. A

4. B

5. E

6. D

7. C

8. B

9. D

10. A

11. E

12. E

13. B

14. D

15. E

16. E

17. A

18. C

19. D

20. B

21. B

22. C

23. A

24. B

25. E

11. sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. yazılılı soruları 30 soruluk test

11. sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. yazılılı soruları 30 soruluk test

1.       I. Mondros Ateşkes Antlaşması

          II-31 Mart Olayı

         III-İzmir’in işgali

Yukarıdaki olayları kronolojik olarak sıralayınız.

A)I-II-III   

B) I-III-II    

C)II-I-III     

D)III-I-II      

E)II-III-I

 

 

2. Mustafa Kemal Milli Mücadelenin başladığı günlerde "İstanbul, Anadolu'ya hakim değil bağlı olmak zorundadır." görüşünü savunuyordu.

Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda sağlanan gelişmelerden biridir?

A) İstanbul hükümetinin kışkırtmaları sonucu ayaklanmalar çıkması

B) Amasya protokolünde yer alan kararların hükümet tarafından kabul edilmemesi

C) İstanbul hükümeti temsilcisinin Londra Konferansında söz hakkını TBMM temsilcisine bırakması

D) İstanbul hükümetinin Lozan Konferansı'na katılma kararı alması

E) Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin Misak-ı Milli kararı alması üzerine İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u işgal etmesi

 

3. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yıllarda, işgallere karşı Batı Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da Kuva-i Milliye adı verilen silahlı direniş birlikleri oluşturulurken, Doğu Anadolu'da bu tür bir gelişme görülmemiştir.

Bu duruma neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Bölgede işgal yaşanmaması

B) Ekonomik kaynaklarının yeterli olmaması

C) Bölge halkının İstanbul hükümetini desteklemesi

D) Ermenilere karşı Kuva-i Milliye'nin yeterli olacağına inanmamaları

E) Bölgede düzenli ordu birliklerinin bulunması

 

4. Birinci Dünya Savaşı sonunda kurulan cemiyetlerden bazıları şunlardır;

I. Wilson Prensipleri

II. Kilikyalılar

III. İngiliz Muhipleri

IV. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk

V. Rum Pontus

Bunlardan hangileri, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün korunmasının, yabancı devletlerden birinin himayesine girmekle mümkün olacağını savunmuştur?

A) I ve III         

B) III ve IV       

C) I ve II

D) I ve V         

E) IV ve V

 

5. Birinci Dünya Savaşının sona ermesi üzerine toplanan Paris Barış Konferansı'nda, Wilson İlkeleri'ne uyulmadığının kanıtı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) İzmir ve çevresinin Yunanistan'a bırakılmasının kararlaştırılması

B) Milletler Cemiyeti'nin kurulması

C) Yenilen devletler arasında yapılacak antlaşma şartlarının açıkça görüşülmesi

D) İtalya'ya İzmir ve çevresinin verilmemesi

E) Birinci Dünya Savaşı'nın genel sonuçlarının görüşülmesi

 

6. TBMM, bağımsızlık savaşına padişah ve halife yanlılarının da katılmasını gerçekleştirerek ulusal birliği sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

A) Güçler birliğini sağlayarak ülkeye tam egemen olmuştur.

B) İstanbul hükümetini yasal olarak ortadan kaldırmıştır.

C) Saltanatın kaldırılmasına karar vermiştir.

D) Meclisin sürekliliği ve bağımsız olacağı belirtilmiştir.

E) Padişah ve halifenin kurtarılacağı kararı alınmıştır.

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde manda ve  himaye ilk kez reddedilmiştir?

A) Havza Genelgesi       

B) Sivas Kongresi

C) Amasya Genelgesi           

D) Amasya Protokolü

E) Erzurum Kongresi

 

8. Amasya Genelgesi'nin;

I. Sivas'ta toplanacak olan kongreye her ilden üç temsilci gönderilmelidir.

II. Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.

III. İstanbul hükümeti üzerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir.

IV. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.

gibi maddelerinden hangileri, Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesini ortaya koymaktadır?

A) I ve II          

B) II ve III              

C) III ve IV

D) II ve IV       

E) I ve III

 

9. 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi bölgesel olmasına rağmen aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongre niteliği kazanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi'nin aldığı ulusal nitelikli kararlardan biri değildir?

A) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez.

B) Doğu Anadolu’daki cemiyetler birleşecektir.

C) Meclis-i Mebusan'ın derhal toplanması gereklidir.

D) Manda ve himaye kabul edilemez.

E) İstanbul hükümeti görevini yapmamaya devam ederse geçici bir hükümet kurulacaktır.

 

 10. İstanbul hükümeti Amasya Görüşmesi'nde kararlaştırılan "Mebusan Meclisi'nin toplanması" fikrini benimserken, "Temsil Heyeti’nin görüşü alınmadan barış görüşmelerine karar verilmeyecektir." kararını kabul etmemiştir.

İstanbul hükümeti bu davranışı ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) Silahlı direnişi başlatmayı

B) Temsil Heyeti ile ortak hareket etmeyi

C) Ayaklanmaları desteklemeyi

D) Otoritesini korumayı

E) Yönetim biçimini değiştirmeyi

 

11. Kurtuluş Savaşımızın  amacı  ve yöntemi ilk kez hangi yolla açıklanmıştır?

 A)Misak-ı Milli belgesiyle

 B)Amasya Genelgesiyle

 C)Sivas Kongresi kararlarıyla

 D) İlk TBMM kararlarıyla

 E)Erzurum Kongresi kararlarıyla

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ nin 23 Nisan 1920’ de Ankara’ da açılmasının en önemli nedenidir?
A)   Osmanlı parlamentosunun kapatılması
B)   Misak – ı Millinin kabulü
C)   Ankara’ nın uygun olması
D)   İstanbul’ un işgali
E)   Coğrafi şartların uygunluğu

 

 

13. I. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın İngiltere'nin sömürgeleri ile bağlantı kurmasını engellemek amacıyla açılmasını sağladığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kafkas Cephesi

B) Suriye Filistin Cephesi

C) Galiçya Cephesi

D) Kanal Cephesi

E) Çanakkale Cephesi

 

14- Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ülkesi sınırları içerisinde açılan cephelerden biri değildir?

A)A)Kafkas Cephesi              

B)Irak Cephesi

C)Filistin Cephesi                  

D)Galiçya Cephesi      

E)Çanakkale Cephesi

 

 

15-Amasya Genelgesinde; “İstanbul Hükümeti görev ve sorumluluğunu yerine getirememektedir. ” denilmiştir. Bu yönetim boşluğu kongreler döneminde aşağıdakilerden hangisi ile giderilmeye çalışılmıştır?
A)   Direniş Cemiyetlerinin kurulmasıyla
B)   Temsilciler Heyeti’ne yürütme yetkisinin verilmesiyle
C)   Kuvay – ı Milliye’ nin güçlenmesiyle
D)   Düzenli ordunun kurulmasıyla
E)   Bölgesel kongrelerin toplanmasıyla

 

16- Havza Genelgesi’ nden farklı olarak, Mustafa Kemal Amasya Genelgesi’ ni Rauf Bey, Ali Fuat paşa, Refet Bey gibi komutanlara da imzalatmıştır.
   Aşağıdakilerden hangisi bunun sebebi olabilir?
A)   İstanbul Hükümeti’ nin kendisini görevden almasını önlemek.
B)   Milli iradenin karşısında olduğunu göstermek.
C)   Aleyhindeki propagandalarla genelgenin etkisinin azalmasını önlemek.
D)   Erzurum’ da bir kongre düzenlenmesini sağlamak.
E)   Bir darbeyle İstanbul Hükümeti’ ni düşürmek

 

17- Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in okuduğu okullardan birisi  değildir?

A)Şemsi Efendi Okulu

B)Selanik Mülkiye Rüştiyesi

C)Selanik Askeri Rüştiyesi

D)Manastır Askeri İdadisi

E)Deniz Harp Okulu

 

 

18-   Mondros Ateşkes Antlaşması’nda yer alan Osmanlı orduları terhis edilecektir kararına uymayarak askerlerini terhis etmeyen milli mücadeleye destek veren komutan aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Mustafa Kemal

B) Kazım Karabekir

C) İsmet İnönü

D) Rauf Orbay

E) Fevzi çakmak

 

19- M. Kemâl’in, TBMM’ye 24 Nisan 1920’de verdiği önergede, “Hükûmet kurmak gereklidir” maddesi yer almıştır.

Bu durum, TBMM’nin hangi özelliğini göstermektedir?

A)Lâiklik 

C)Çağdaşlık 

E)Halkçılık

B)Kuruculuk 

D)Millî bağımsızlık

 

 

20-Aşağıdakilerin hangisinde, milli güçlerin birleştirilmesine  karar verilmiştir?

A) Erzurum Kongresi

B) Sivas Kongresi

C) Amasya Genelgesi

D) Amasya Görüşmesi

E) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi

 

21-I. TBMM'nin vatana ihanet yasasını kabul etmesi ve İstanbul Hükümeti'ni tanımaması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A-İç ayaklanmaları bastırdığının 
B-Kararları oybirliği ile aldığının 
C-Kendisinin üstünde bir güç tanımadığının
D-Güçler birliği sistemini benimsediğinin 
E-Saltanat sistemini kaldırdığının

 

22- M.Kemal padişah onayı ile 30 Nisan 1919’da 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi M.Kemal’in 9. Ordu Müfettişi olarak yapması gerekenlerden birisi değildir?

A) Görev bölgesinde güvenliği sağlamak

B) Asayişsizliğin çıkış nedenini saptamak

C) Türklerin elindeki silah ve cephaneyi toplamak

D)Temsil Heyeti oluşturmak

E)Halka silah dağıtan kuruluşları ortadan kaldırmak

 

23- Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’nda bahsedilen “Vilayet-i Sitte” den değildir?

A) Erzurum                 

B) Van             

C)Elazığ

D) Kars                       

E) Sivas

 

24-

 1. Çanakkale
 2. Kafkas
 3. Makedonya
 4. Suriye
 5. Kanal

Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı’nda yukarıdaki cephelerden hangilerinde savaşmıştır?

A)I ,II ve IV             

B)I, III ve V            

C)I ev II

D)II, III ve V            

E) I, IV ve V

 

25- İtilaf Devletleri’nin I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalmasını istemekle aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları savunulamaz?

A) Savaşın geniş alanlara yayılmasını önlemek

B) Ticaret yolları üzerindeki çıkarlarını korumak

C) Sömürgecilik faaliyetlerini yaygınlaştırmak

D) Bölgesel çıkarlarını korumak

E) İttifak blokunun güçlenmesini engellemek

 

 

26-

 1. General Harbourd Raporu
 2. Amiral Bristol Raporu

I. Dünya Savaşı sonrası yayınlanan bu iki raporun ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A )Sevr Anlaşmasının yürürlüğe girmesini sağlamak

B) Doğu ve Batı Anadolu’daki Ermeni ve Rum iddialarının doğru olmadığını kanıtlamak

C) Azınlıkların Anadolu’da zulüm gördüklerini belgelemek

D) İzmir ve Trabzon’un işgalinin haklı olduğunu göstermek

E) Anadolu’nun ihmal edildiğini tespit etmek

 

27- I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Almanya ile kara bağlantısının kurulması aşağıdaki devletlerden hangisinin savaşa girmesi ile olmuştur?

A) Rusya              

B) İtalya         

C) Yunanistan

D) Romanya         

E) Bulgaristan

 

28- I. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde Anadolu'da kurulan derneklerden bazıları şunlardır;

I. Rum Pontus

II. Trakya-Paşaeli

III. İslam Teali

IV. Redd-i İlhak

V. İngiliz Muhipleri

Bunlardan hangileri işgallere tepki olarak kurulan yararlı cemiyetlerdir?

A) II ve III        

B) I ve IV               

C) II ve IV

D) III ve V       

E) I ve III

 

 

29- Sevr Antlaşmasına göre “Arabistan ve Irak “ aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır?

a)Fransa

b)İtalya

c)İngiltere

d)Rusya

e) Fransa

 

30-Milli Mücadele döneminde Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe'nin önce Kuva-i Milliye taraftarı olup sonradan TBMM'ye karşı ayaklandıkları görülmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi, bu ayaklanmaların temel nedeni olarak gösterilebilir?

A) Saltanata bağlı olmaları

B) Merkezi otoriteye uyum sağlayamamaları

C) İstanbul hükümetinin kışkırtmaları

D) Yunanlılar tarafından yönlendirilmeleri

E) İşgal kuvvetlerinin desteğini almaları

 

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı 25 Soruluk Test Sınavı

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı 25 Soruluk Test Sınavı  

1. Aşağıdakilerden hangisi, 1535–1740 yılları arasında verilen kapitülasyonların, bunları imzalayan padişahın saltanatı sürecinde geçerli olduğunu gösterir?

A) Her padişahın, sorunları önceliklere göre çözme yoluna gitmesi

B) Fransa’nın, bir süre için Osmanlı Devleti’nin desteğini gereksinim duyması

C) Kapitülasyonları veren padişahın, Fransa’yı yanına çekmekle Avrupa siyasi birliğini bozmak istemesi

D) Kapitülasyonların her padişah tarafından yenilenmesi

E) Fransa’ya verilen kapitülasyonların başka ülkelere de verilmesi

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman zamanında fethedilen yerlerden birideğildir?

A) Hicaz                                    

B) Trablusgarp                           

C) Rodos  

D) Belgrat                                

E) Budin     

 

3. Osmanlı İmparatorluğu’nda, halka mesleki eği­tim aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Kütüphanelerde                 

B) Enderun’da                         

C) Loncalarda

D) İmaretlerde                

E) Darülmaariflerde

 

4.    I. Kadı ve müderris atamalarından sorumludur.

        II. Devletin gelir ve giderlerini hesaplar.

       III. Divandan çıkan kararlara padişahın mührünü basar.

Osmanlı devlet yönetimi ile ilgili yukarıda verilen görevler Kazasker, Defterdar, Nişancı ile eşleştirilirse doğru eşleştirme aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 

Kazasker

Defterdar

Nişancı

A)

II

I

III

B)

I

II

III

C)

III

I

II

D)

II

III

I

E)

I

III

II

 

5. Coğrafi Keşiflerin;

Ticaret yollarının değiş­mesi

Avrupa'da altın ve gümü­şün artması

Kilise’ye duyulan güvenin azalması

sonuçlarından hangilerinin Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilediği savunulabilir?

A) Yalnız I                               

B) Yalnız II                               

C) Yalnız III                        

D) l ve II                        

E)  II ve III

 

6. Rönesans Dönemi’nde en çok sanat alanında ön plana çıkan; resim, mimari ve heykel gibi alanlarda birçok eser üretilen; Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael gibi değerli sanatçıların yetiştiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fransa                                   

B) İngiltere                                  

C) İtalya

D) Almanya                        

E) Polonya

 

7. Osmanlı devletinde padişahların tahta çıkışları incelendiğinde, ölen padişahın yerine oğlunun, erkek kardeşinin veya amcasının geçtiği görülür.

Bu durum, Osmanlı devletinde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Bazı padişahların uzun süre tahtta kalmadığının

B) Padişahlıkta deneyime önem verildiğinin

C) Egemenlik hakkının hanedanın kız çocuklarına tanınmadığının

D) Padişah değişikliğinde dış güçlerin etkili olduğunun

E) Merkezi otoritenin zayıf olduğunun

 

8. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda devlet işlerinin görüşüldüğü Divan’ın bir karar organı olmaktan çok bir danışma organı olduğunu gösterir?

A) Divan görüşmelerinin belli günlerde yapılması

B) Divan’ın gerekli görülen yerde toplanması

C) Gördüğü işlerin çeşitliliğine göre çeşitli adlar alması

D) Kararlarda son sözün padişaha ait olması

E) Divan’da büyük davalara bakılması

 

 

 

9. Yeniçağ’da görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, İspanya ve Portekiz'in gelir kaynaklarını artırmalarında ve sömürgeci birer devlet olmalarında etkili olmuştur?

A) Matbaanın bulunması

B) Barutun kullanılması

C) Rönesans Hareketleri

D) Reform Hareketleri

E) Coğrafya Keşifler

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Mısır’ı almasının sonuçlarından biri değildir?

A) Baharat Yolu’nun Osmanlıların eline geçmesi

B) Doğu Akdeniz’de Osmanlı egemenliğinin güçlenmesi

C) Devlet gelirlerinin artması

D) Dulkadir Beyliği’nin Osmanlı ülkesine katılması

E) Memluk Devleti’nin sona ermesi

 

11. Fatih döneminde, devlet adamı yetiştirmek ama­cıyla Topkapı Sarayı'nda açılan okul aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Mekteb-i Uluni-u Edebiye

B) Mekteb-i Maarif-i Adliye

C) Enderun Mektebi

D) Süleymaniye Medreseleri

E) Mekteb-i Rüşdiye

 

12. Cem Sultan ile II. Beyazıt arasındaki saltanat kavgası, önceleri Osmanlı İmparatorluğu’nun bir iç sorunu iken giderek bir dış sorun haline gelmiştir.

Cem Sultan’ın aşağıdaki davranışlarından hangisi, bu olayın bir dış sorun haline gelmesindeki başlıca etken olmuştur?

A) Karamanoğulları Beyliği ile işbirliği yapması

B) Önce Rodos şövalyelerine, sonra Papa’ya sığınması

C) İstanbul halkının desteğini sağlamaya çalışması

D) Kendi adına hutbe okutarak para bastırması

E) Osmanlı topraklarını ikiye ayırmaya çalışması

 

13. 

Bartelmi Diaz        –      Ümit Burnu’nun Keşfi

Kristof Kolomb    –      Amerika’nın ilk keşfi

Vasko dö Gama    –      Hint Deniz Yolu’nun Öğrenilmesi

Macellan               –      Dünya turuna çıkılması

Ameriko Vespuçi  –     Antartika’nın keşfedilmesi

Yeni yerler arayışı sürecinde öne çıkan kâşifler ve keşfettikleri yerler eşleştirmelerinden yanlışolanı hangisidir?

A) I.            

B) II.              

C) III.                

D) IV.               

E) V.

 

14. Fatih Sultan Mehmet döneminde Kırım, Amasra, Sinop ve Trabzon Rum İmparatorluğu’nun alınmasının ortak sonucunun aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A) Akdeniz ticareti gelişmiştir.

B) Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir.

C) Doğu Anadolu Osmanlı egemenliğine girmiştir

D) Hıristiyan birliği engellenmiştir.

E) Anadolu ve Rumeli toprakları birleştirilmiştir.

 

15. Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır?

A) Kırım’ın alınmasıyla.   

B) İstanbul’un fethiyle.

C) Preveze Zaferiyle.       

D) Rumeli’ye geçilmesiyle.

E) Karesioğulları Beyliği’nin alınmasıyla.

 

16. Osmanlı Devleti’nin toplumsal, hukuki, siyasi ve idari yapısı olan “Millet Sistemi” hangi esasa göre şekillenmiştir?

A) Irk esasına                         

B) İnanç esasına                      

C) Cinsiyet                                                    

D) Konuşulan dil                        

E) Vergi verme

 

17. Dirlik topraklarının bölümleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Has – Ocaklık – Vakıf

B) Has – Zeamet – Tımar

C) Öşri – Haraci – Mukataa

D) Tımar – Ocaklık – Öşri

E) Vakıf – Haraci – Has

 

18.

II. Mehmet Fener Rum Patrikhanesi’ni yeniden açtırarak; Ortodoks Hıristiyanlara dinsel özgürlük vermiştir.

II. Bayezit, İspanya’da Hıristiyanların baskı ve zulmüne uğrayan Yahudileri ülkesine taşımıştır.

I. Süleyman Katoliklerle mücadele eden Alman Protestanlarını Alman İmparatoru Şarklen’e karşı korumuştur.

Osmanlı sultanlarının yukarıda verilen çalışmaları, aşağıdakilerden hangisine saygılı olduklarının göstergesidir?

A) Ulusal egemenliğe

B) Ulusların siyasal haklarına

C) Devletlerin bağımsızlık haklarına

D) Dinsel inançlarına

E) Ekonomik bağımsızlığına

 

19. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’da yerli ve yabancı bilginlere çalışma ortamı sağlamakla ulaşmak istediği amaçlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devlet yönetiminde yabancılardan yararlanmak

B) İstanbul’un bir bilim ve kültür merkezi olarak saygınlığını artırmak

C) İmparatorluğun Avrupa’da sınırlarını genişletmek

D) İstanbul’da Batı’dakine benzer okullar açmak

E) Anadolu’da siyasi birliği sağlamak

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde yönetim birimlerinden değildir?

A) Köy       

B) Kaza          

C) Sancak        

D) Kasaba        

E) Eyalet

 

21. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yönetenler sınıfına dâhil değildir?

A)Padişah                              

B) Seyfiye                              

C) İlmiye     

D) Reaya                            

E) Kalemiye

 

22. Kanuni 1532 Alman Seferi sonunda Avusturya ile İstanbul Antlaşmasını imzalamıştır. Buna göre;

Avusturya kralı Osmanlı veziriazamına denk sayılacak.

Avusturya yıllık vergi ödeyecek.

Avusturya Macaristan’ın işlerine karışmayacak.

Avusturya, Jan Zapolyo’yu Macar kralı olarak tanıyacak.

Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?

A) Avusturya’yı Kutsal-Roma Germen İmparatorluğu’ndan ayırmayı

B) Macaristan’ı Osmanlı ülkesine katmayı

C) Devletlerin eşitliği prensibine uygun davranmayı

D) Avusturya’ya siyasi üstünlüğünü kabul ettirmeyi

E) Avusturya-Osmanlı savaşlarını başlatmayı

 

23. Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de üstünlüğünü kabul ettirmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı en büyüktür?

A) Preveze Deniz Savaşı’nın kazanılması

B) Tunus’un fethi

C) Rodos’un fethi

D) Cezayir’in Osmanlı topraklarına katılması

E) Trablusgarp’ın fethi

 

24. “Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi hâlde Hazine-i Hümayun benim mührümle mühürlensin,” diye vasiyette bulunan ve hiçbir Osmanlı sultanı hazineyi tam dolduramadığı için hazinenin kapısında daima onun mührü kullanılan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. Bayezit

B) II. Selim   

C) Fatih Sultan Mehmet

D) Kanuni Sultan Süleyman

E) Yavuz Sultan Selim

 

25. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarla İranlılar arasında yapılan Amasya Antlaşması’nın özelliklerinden biridir?

A) Bugünkü Türkiye – İran sınırını çizmesi

B) Osmanlı – İran savaşlarını sona erdirmesi

C) Osmanlılarla İranlılar arasındaki ilk resmi antlaşma olması

D) Avşarlar döneminde imzalanması

E) Osmanlıları doğuda en geniş sınırlara ulaştırması

 

CEVAP ANAHTARI

1)            D

2)            A

3)            C

4)            B

5)            D

6)            C

7)            C

8)            D

9)            E

10)         D

11)         C

12)         B

13)         E

14)         B

15)         B

16)         B

17)         B

18)         D

19)         B

20)         D

21)         D

22)         D

23)         A

24)         E

25)         C

11. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. yazılı Soruları Test

11. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. yazılı Soruları Test 

1. Mustafa Kemal, 1905’de Harp Akademisi’nden mezun olduktan sonra Osmanlı’da meydana gelen siyasi ve askeri olaylardan hangisinde yeralmamıştır?

A) 31 Mart Ayaklanması’nın bastırılmasında

B) Trablusgarp Savaşı’nda

C) Çanakkale Savaşı’nda

D) Kafkas Cephesi’nde

E) Makedonya Cephesi’nde

 

2. Mustafa Kemal’in 1923 yılında Hatay için söylediği “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. Günü gelecek siz de kurtulacaksınız” sözleri daha sonra gerçekleşmiştir.

Bu durum Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi kişisel özelliğini göstermektedir?

A) Vatanseverliğini               

B) Çok yönlülüğü                

C) Mantıklılığı

D) İleri görüşlülüğü                 

E) İnkılâpçılığı

 

3. I. Dünya Savaşı’nın temel nedeni ekonomiktir. Daha açık bir ifadeyle sanayileşmiş devletlerin hammadde ve pazar arayışıdır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki yargıyı doğrulayıcı niteliktedir?

A) Savaşın petrol coğrafyasında yoğunlaşması

B) İngiltere’nin Fransa ile yakınlaşması

C) ABD’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi

D) Milliyetçilik akımının yaygınlaşması

E) Silahlanmanın hızlanması

 

4. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığına neden olmuştur?

A) San Remo Konferans kararları

B) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın yürürlüğe konması

C) İngiltere’nin Paris Konferansı’nda İzmir’in Yunanistan’a verilmesini istemesi

D) Yunanistan’ın I. Dünya Savaşı’na katılması

E) Londra Konferansı’na Osmanlı Devleti’nin çağrılması

 

5. Tarih öğretmeninin sormuş olduğu soruya öğrencilerden,

 • Bekir  : Çanakkale
 • Tevfik: Galiçya
 • Onur  : Suriye

cevabını vermiştir.

Bekir’in verdiği cevap doğru olduğuna göre: öğretmen, aşağıdaki sorulardan hangisini sormuş olabilir?

A) Kurtuluş Savaşı’na moral kaynağı olan cephe hangisidir?

B) Osmanlı Devleti’nin müttefiklere yardım ettiği cephe hangisidir?

C) İngiltere’ye sömürgelerinden gelen yardımı kesmek için açılan cephe hangisidir?

D) Osmanlı Devleti, Rusya ile hangi cephede savaşmıştır?

E) Osmanlı Devleti’nin İngiliz askerlerini esir aldığı cephe hangisidir?

 

6. Aşağıdaki Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddelerinden hangisi diğerlerine göre daha büyük tehlike yaratacak madde olarak yorumlanabilir?

A) Boğazlar İtilaf Devletleri’nin denetiminde olacak.

B) Türk tersane ve donanmaları İtilaf Devletleri’ne teslim edilecek.

C) Toros tünelleri haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletleri’nin denetimine bırakılacak. 

D) İtlaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri anda istedikleri herhangi bir noktayı işgal edebilecek. 

E) Doğu illerinde bir karışıklık çıkarsa önemli yerler işgal edilecek.

 

7. İlk TBMM, kendisinin üzerinde bir kuvvet tanımamakla aşağıdakilerden hangisini yok saymıştır?

A) Azınlık haklarını         

B) İtilaf Devletlerini    

C) Eski anlaşmaları

D) Osmanlı yönetimini           

E) Kuvayı Milliye’yi

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi, Kuvay-i Milliye'yi en doğru olarak tanımlamaktadır? 

A) TBMM'nin oluşturduğu öncü birliklerdir.

B) İşgallere karşı halkın oluşturduğu direniş birlikleridir.

C) Halifelik ordusudur.

D) Padişaha bağlı muhafız birlikleridir.

E) Osmanlı yönetiminin oluşturduğu askeri güçtür.

 

9. Kurtuluş Savaşı yıllarında görülen aşağıdaki ayak­lanmalardan hangisinin, diğerlerinden farklı bir ka­raktere sahip olduğu savunulabilir?

A) Çerkez Ethem Ayaklanması

B) Yozgat Ayaklanması

C) Düzce Ayaklanması

D) Urfa Ayaklanması

E) Konya Ayaklanması

 

10. Sivas Kongresi’nde “manda” sorunu tartışmalara yol açmış, bazı yurtseverler Amerikan mandasını savunmuş, fakat sonuçta bu görüş reddedilmiştir.

Manda yönetiminin reddedilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul Hükümeti’nin manda isteğine tepkisiz kalması

B) İstanbul Hükümeti’nin kongreye açıkça cephe alması

C) Manda yönetiminin iyi bilinmemesi

D) İngiliz ve Amerikan mandasını isteyenler arasında görüş birliği sağlanmaması

E) Manda yönetiminin ulusal bağımsızlığa ters düşmesi

 

11. Mustafa Kemal anayurdun parçalanması tehlikesi karşısında Sivas Kongresini düzenleyerek ülkedeki tüm Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak cemiyetlerini tek çatı altında birleştirmiştir.

Mustafa Kemal’in bu yolla ulaşmak istediği ilk amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltanatı kaldırmak

B) Yeni bir anayasa hazırlamak

C) Kurtuluş Savaşı’nı tek elden yönetmek

D) Cumhuriyet’i ilan etmek

E) Halifeliği kaldırmak

 

12. Amasya Genelgesi’nde “Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.”maddesinin yer alması, aşağıdakilerden hangisinin değişeceğinin bir işaretidir?

A) Mebuslar Meclisi’ndeki üyelerin

B) Ülkedeki egemenlik anlayışının

C) İstanbul Hükümeti’nin

D) Merkezden yönetimin

E) Başka uluslarla yapılan antlaşmaların

 

13. Misak-ı Milli belgesinde Batum, Ardahan, Kars ve Batı Trakya için gerekirse serbest oylama yapılabileceği görüşü yer almıştır.

Bu yörelerin hangi özelliklerinden dolayı serbest oylamanın çıkarlarımıza uygun olacağı düşünülmüştür?

A) Stratejik bakımdan önemli bölgelerde bulunmaları

B) Uzun süreden beri Osmanlı yönetiminde bulunmaları

C) Halkın çoğunluğunun Türk ve Müslüman olması

D) Verimli tarım topraklarına sahip olmaları

E) Temsilcilerinin Meclis-i Mebusan’da etkili olmaları

 

14. Aşağıdaki Muharebelerden hangisi sonrasında TBMM, Mustafa Kemal’e Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi vermiştir?

A) I. İnönü Savaşı

B) II. İnönü Savaşı

C) Kütahya-Eskişehir Savaşları

D) Büyük Taarruz

E) Sakarya Meydan Muharebesi

 

 

15. Misak-ı Milli’den taviz verdiğimiz ilk yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hatay      

B) İstanbul     

C) Doğu Trakya     

D) Musul     

E) Batum    

 

16. Mustafa Kemal Paşa İstanbul’un işgal edilmesinden sonra Anadolu'da bulunan resmi ve özel bütün mali kuruluşların para ve kıymetli eşyalarının İstanbul’a gön­derilmesini yasaklamıştır.

Mustafa Kemal Paşa'nın bu tutumu ile aşağıdakiler­den hangisinin amaçlandığı savunulabilir?

A) Yabancı ülkelerden ekonomik yardım alınmasının

B) Ekonomik kaynakların kurtuluş mücadelesinde kul­lanılmasının

C) Kapitülasyonların kaldırılmasının

D) Saltanat ve halifeliğin kaldırılmasının

E) Anlaşma Devletleri'nin savunma harcamalarının art­masının

 

17. Amasya Görüşmelerine, Temsil Kurulu adına Mustafa Kemal, Rauf Bey ve Bekir Sami Bey, İstanbul Hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa katılmıştır.

İstanbul Hükümeti'nin temsilcisini Amasya'ya gön­dermesi, aşağıdakilerden hangisini kanıtlar nitelikte­dir?

A) Temsil Kurulu'nun hukuksal varlığını tanıdığını

B) Milli mücadelenin güç kaybettiğini

C) İstanbul Hükümeti'nin Milli Mücadeleyi desteklediğini

D) Ulusal egemenlik anlayışının kabul edildiğini

E) Manda ve himaye anlayışının reddedildiğinin

 

18. Mustafa Kemal, Mondros Ateşkesi sonrasındaki duru­mu şöyle açıklamıştır: "Üç karar ortaya atılmıştı: Birinci­si, İngiltere himayesini talep etmek, ikincisi, Amerikan hi­mayesini istemek, Üçüncüsü, mahalli kurtuluş çareleri aramak. Ben, bunların hiçbirinde isabet görmedim… Bu durum karşısında bir tek karar vardı: O da milli hâkimiye­te dayanan yeni bir Türk Devleti kurmak."

Mustafa Kemal'in bu açıklaması, aşağıdakilerden han­gisinin göstergesidir?

A)Yerel direnişi yeterli bulduğunun

B) Ulusal bağımsızlığı ve egemenliği savunduğunun

C) Mandacı anlayışı benimsediğinin

D) İtilaf Devletleri'nin tepkisinden çekindiğinin

E) İstanbul Hükümeti'nin görüşlerini benimsediğinin

 

19. Sevr Antlaşması’nın Osmanlı Devleti’yle ilgili aşağıdaki düzenlemelerinden hangisiyle devletin içerisinde devlet kurulduğu söylenebilir?

A) Osmanlı Devleti’ni ağır bir savaş tazminatı ödemek zorunda bırakmakla

B) Azınlıklara her derecede okul açma hakkı sağlamakla

C) Boğazlarda kendine ait bayrağı ve bütçesi olan uluslar arası bir komisyon yönetimi oluşturmakla

D) Anlaşma devletlerinin tamamını kapitülasyonlardan yararlanabilir duruma getirmekle

E) Osmanlı Devleti’nin silah sanayi kurmasına engel olmakla

 

20. Milli Mücadele döneminde, aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin yargı yetkisini kullandığına bir kanıttır?

A) İstiklal Mahkemelerini kurması

B) Yeni bir Anayasa yapması

C) Başkomutanlık Kanunu'nu kabul etmesi

D) Hıyanet-I Vataniye Kanunu'nu kabul etmesi

E) Takrir-i Sükun Kanunu'nu kabul etmesi

 

21.  Başkomutan, Sakarya Meydan Muharebesi’ne hazırlanırken Türk Milleti’ne “Tekalif-i Milliye Emirleri” (Milli Yükümlülük Emirleri) çıkarmıştır.

Böyle bir uygulamanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstiklal Mahkemelerini kurma

B) Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılama

C) Başkomutanlık yetkisinin süresini uzatma

D) Meclis yetkilerine sahip olma

E) Savaş alanını daraltma

 

22. Fransızların Anadolu’da işgal ettikleri yerlerden çekilmeleri aşağıdakilerden hangisiyle kesinleşmiştir?

A) Lozan Antlaşması’nın imzalanmasıyla

B) I. İnönü Muharebesi’nin kazanılmasıyla

C) İtalyanların Anadolu’yu terk etmeleri

D) Londra konferansının toplanması

E) 1921 Ankara Antlaşması’nın yapılması

 

 

23. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğini gösterir?

A) Doğu Trakya’da Meriç ırmağının sol sahiline kadar olan bölge on beş gün içinde Yunanlılar tarafından terk edilecektir.

B) Doğu Trakya’nın devir teslim işi İtilaf Devletlerinin memurları aracılıyla otuz gün içinde yapılacaktır.

C) Lozan Konferansı’nın bitimine kadar Türkler Doğu Trakya’da sekiz bin asker bulunduracaktır.

D) İstanbul ve Boğazlar, Büyük Millet Meclisi yönetimine bırakılacaktır.

E) İtilaf Devletlerinin kuvvetleri Lozan Antlaşması’na kadar İstanbul’da kalacaktır.

 

24. Aşağıdakilerden hangisi, Kütahya-Eskişehir Savaşlarının sonuçlarından biri değildir?

A) Yunan birliklerinin Sakarya'ya kadar ulaşması

B) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması

C) Meclis kararıyla Mustafa Kemal'in başkomutan seçilmesi

D) Mustafa Kemal'e üç ay süreyle meclis yetkilerinin verilmesi

E) Hükümet merkezinin Kayseri'ye taşınmasının düşünülmesi

 

25. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele ile ulaşmak istenen hedeflerden değildir?

A) Yurdu Düşman işgalinden kurtarmak

B) Bağımsız bir devlet kurmak

C) Azınlıkların yıkıcı faaliyetlerine son vermek

D) Padişahın yetkilerini genişletmek

E) Millet egemenliğine dayalı bir yönetime geçmek

 

1.E   

2.D   

3.A  

4.C   

5.  A   

6.  D    

7.  D

8.   B  

9 A

10.  E

11. C

12.  B

13.  C

14.  E

15.  E

16. B

17.  A

18. B

19. C

20. A

21.  B

22.  E

23.  D

24. B

25. D

10. Sınıf Tarih Dersi 1. dönem 2. yazılı 30 soruluk Test yazılısı

10. Sınıf Tarih Dersi 1. dönem 2. yazılı 30 soruluk Test yazılısı

1-Fatih Sultan Mehmet döneminde Topkapı Sarayı’nda, devletin ihtiyaç duyduğu askeri ve sivil bürokratların yetiştiği bölüme ………… adı verilirdi.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle doğru olur?

a)Birun             

b)Enderun       

c)Harem    

d)Babüssade     

e)Babüsselam

 

2-Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin nedenlerinden birisi değildir?

a)Eski Yunan-Roma dönemi eserlerinin incelenmesi

b)Laik eğitimin yaygınlaşması

c)Matbaada hümanistlere ait eserlerin basılması

d)Mesenlerin bilim adamı ve sanatçıları koruması

e)Hümanistlerin akılcılığı ve doğayı öne çıkarması

 

3-Osmanlı Devleti’nde ticareti geliştirmek için ana yolların denetimini yapma ve güvenliğini sağlama görevi hangi teşkilata verilmiştir?

a)Derbentçiler

b)Vezzan

c)Mekkari Taifesi

d)Menzil teşkilatı

e)Bacı Bazari

 

4-Kanuni döneminde yapılan Hint Deniz seferlerinden istenen başarının elde edilememesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a)Seferlere gereken önemin verilmemesi

b)Donanmanın okyanuslara dayanıklı olmaması

c)Hint Müslümanlarından gerekli yardımın alınamaması

d)Venedik donanmasının güçlü olması

e)Hint Denizi’nin tanınmaması

 

5-Osmanlı’da,

I.Geliri kale muhafızlarına  ve tersane giderlerine bırakılan

II.Geliri sınır boylarındaki askerlere verilen

III.Geliri doğrudan hazineye bırakılan

Topraklar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  

      I                  II                III  

a)Yurtluk      Mukataa      Ocaklık                 

b)Mukataa      Ocaklık      Yurtluk

c)Ocaklık      Yurtluk        Mukataa

d)Ocaklık       Mukataa     Yurtluk

e)Yurtluk       Ocaklık       Mukataa

 

6-Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu askerleri arasında sayılmaz?          

a)Akıncılar    

b)Ulufeciler   

c)Lağımcılar       

d)Garipler      

e)Humbaracılar 

 

7-

 • Macaristan Osmanlılara bağlandı
 • Osmanlıların Orta Avrupa hakimiyeti güçlendi
 • Osmanlı-Avusturya mücadelesi başladı

Yukarıdaki sonuçları doğuran savaş aşağıdakilerden hangisidir?

a)Belgrad’ın fethi

b)Zigetvar Seferi

c)I. Viyana kuşatması

d)Kanuni’nin Almanya seferi

e)Mohaç Savaşı

 

8-Osmanlı’da halka mesleki eğitim aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

a)Darülmaariflerde              

b)Enderunda

c)İmaretlerde                      

d)Loncalarda

e)Kütüphanelerde

 

9-I.Murat döneminde gerçekleştirilen,

 1. Tımar sisteminin uygulanması
 2. Sadrazamlık makamının oluşturulması
 3. Pençik sisteminin uygulanması

çalışmalarından hangileri askeri gücü arttırmaya yöneliktir?

a)Yalnız I          

b)YalnızII         

c)I ve II 

d)I ve III            

e)II ve III

 

 

 

10-Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleşen gelişmelerden birisi değildir?

a)Halifeliğin Osmanlılara geçmesi

b)Baharat Yolu’nun denetim altına alınması

c)Safevi Devleti’ne son verilmesi

d)Suriye ve Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması

e)Anadolu’da siyasi birliğin kurulması

 

11-Aşağıdakilerden hangisi “Kazasker”in görevlerinden biridir?

a)Kadı ve müderrisleri tayin etmek

b)Gelir ve giderlerin defterini tutmak

c)Padişahın tuğrasını çekmek

d)Tımar topraklarını dağıtmak

e)Devletin yazışmalarını yapmak

 

12-Osmanlı Devleti’nde yönetim ve askerlik görevini yerine getiren zümrelere Seyfiyye sınıfı denir.

Buna göre;

 1. Sadrazam
 2. Defterdar
 3. Vezirler
 4. Kaptan-ı Derya
 5. Kazasker

gibi divan üyelerinden hangilerinin bu sınıfın temsilcileri arasında olduğu söylenemez?

a)I ve III               

b)II ve V        

c)III ve IV  

d)IV ve V             

e)II, IV ve V

 

13-Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yavuz Sultan Selim döneminde olmamıştır ?

a) Çaldıran Savaşı   

b) Turnadağ Savaşı    

c) Mercidabık Savaşı

d) Ridaniye Savaşı     

e) Otlukbeli Savaşı

 

14-Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un en yüksek mülki amiri (valisi)’dir?

a)İstanbul şehremini

b)Yeniçeri ağası

c)Mimarbaşı

d)Muhtesip

e)İstanbul kadısı (Taht kadısı)

 

15-İlk defa Osmanlı – Memlûk savaşları hangi padişah zamanında yapılmıştır?

a) Fatih Sultan Mehmet     

b) II. Bayezit    

c) Yavuz Sultan Selim             

d) Kanuni Sultan Süleyman     

e)Yıldırım Bayezit

 

16-Tımar sisteminin devlete sağladığı yararlar arsında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)Hazine giderlerini azaltma

b)Hazineye yük olmadan atlı asker yetiştirme

c)Tarımsal üretimi denetleme ve sürekli kılma

d)Kapıkulu askerlerinin maaşlarını sağlama

e)Vergi toplanmasına bir düzen ve süreklilik sağlama

 

17-Aşağıda, Osmanlı'nın Kuruluş Devrinde yaşanan bazı savaşlar ve önemli özellikleri verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a)Koyuhisar Savaşı- Osmanlı ile Bizans'ın yaptığı ilk savaş
b)Sazlıdere Savaşı- Edirne fethedilmiştir.
c)I.Kosova Savaşı- Avrupalılar'ın Osmanlı'yı Balkanlardan atma ümidi kalmadı

d)Sırpsındığı Savaşı- Osmanlı'ya karşı düzenlenen ilk Haçlı ittifakı savaşı
e)Niğbolu savaşı-Halifenin I.Bayezit’e “Sultan-ı İklim-i Rum” ünvanını vermesi.

 

18- II. Mehmet döneminde fethedilen İstanbul'un fethinin ekonomik, siyasal, dini gibi birçok nedenleri vardır.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu sebeplerden biri değildir?
a) Önemli kara ve deniz ticareti yolları üzerinde bulunması
b) Bizans'ın Osmanlı içinde devamlı karşılık çıkarma girişimleri.
c)Bizans’ın Cem Sultan’a destek vermesi

d) Hz. Muhammed'in (S.A.V.) İstanbul'un fethiyle ilgili Hadis-i Şerife mazhar olma isteği.
e) Bizans'ın Avrupa'dan Osmanlı aleyhine yardım istemesi

 

 

 

19- İstanbul'un fethinin hem dünya hem de Türk tarihi açısından önemi çok büyüktür.

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin sonuçlarından değildir?
a) Yeni Çağ'ı kapattı, Yakın Çağ'ı başlattı.
b) Bizans yıkıldı.

c) Osmanlı'nın Anadolu ve Rumeli toprakları birleşti.

d) Osmanlı'nın İslam dünyasındaki saygınlığı artmıştır.
e) Kalelerin, surların yıkılabileceği anlaşıldı, derebeylik rejimi zayıfladı.

 

20- Aşağıdakilerden hangisinin devşirme sistemi ile doğrudan ilişkisi yoktur?

a)Kapıkulu sisteminin

b)Enderun Mektebi’nin

c)Yeniçeri Ocağı’nın

d)Acemioğlanlar Ocağı’nın

e)Medrese eğitiminin

 

21-Aşağıdakilerden hangisi  Fatih döneminde İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıklar arasında gösterilemez?

a)Bizans’ın batıyla bağlantısının kesilmeye çalışılması

b)Anadolu Hisarı’nın inşa edilmesi

c)Büyük kuşatma toplarının döktürülmesi

d)Dört yüz parçalık bir donanma hazırlanması

e)Komşu ülkelerle barış ortamı oluşturulmaya çalışılması

 

22-II. Mehmet(Fatih) döneminde Karadeniz’de Osmanlı hakimiyetinin sağlanması amacıyla ele geçirilen yerler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

a)Kırım           

b)Mora              

c)Sinop  

d)Amasra         

e)Trabzon

 

23-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kurulduğu dönemde Anadolu’da bulunan siyasi güçlerden birisi değildir?

a)İlhanlılar

b)Bizans İmparatorluğu

c)Ceneviz kolonileri

d)Trabzon Rum İmparatorluğu

e)Altın Orda Devleti

 

24-Fatih, İstanbul’u fethettikten sonra Hristiyan birliğini parçalamak için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?

a)Akkoyunlu Devleti ile mücadeleye girmiştir

b)Fransızlara kapitülasyonlar vermiştir

c)Ticaret yollarına egemen olmuştur

d)Ortodoks kilisesinin varlığını sürdürmesini

sağlamıştır

e)İstanbul’u Osmanlı’nın başkenti yapmıştır

 

25-

I.Sırbistan

II.Mora

III.Sinop

IV.Trabzon

V.Bosna

Fatih, İstanbul’un fethinden sonra yukarıdakilerden hangilerini alarak Bizans’ı diriltme umutlarını söndürmüştür?

a)I ve II                

b)II veIV           

c)II ve V

d)III ve IV            

e)IV ve V

 

26-Aşağıdaki denizcilerden hangisi yardımcısı olan Del Kano ile birlikte gemisi ile dünyanın etrafını bir tur  dolaşarak yuvarlak olduğunu kanıtlamıştır?

a)Bartelmi Diaz

b)Kristoph Colomb

c)Americo Vespuçi

d)Vasco De Gama

e)Macellan

 

27-Osmanlı Devleti’nde vakıfların aşağıdakilerden  hangisini  sağladığı söylenemez?

a)Sosyal yardımlaşmayı

b)Ticaretin gelişmesi

c)Adalet işlerinin düzenlenmesi

d)Eğitim kurumlarının desteklenmesi

e)Ülkenin bayındır hale gelmesini

 

28-Osmanlı’nın Venedik ile olan ilişkilerinde aşağıdakilerden hangisi belirleyici rol oynamıştır?

a)Ege ve Akdeniz ticaretine egemen olunması

b)Balkanlarda huzurun sağlanması

c)Karadeniz’in Türk gölü haline getirilmesi

d)Akdeniz limanlarının öneminin arttırılması

e)Avrupa’da iç karışıklıklar çıkarılması

 

29-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde savaştığı devletlerden biri değildir?

a)Sırbistan       

b)Safeviler    

c)Timurlular 

d)Bizans          

e)Venedik

 

30-Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde Anadolu’da siyasi birliği sağlama yönünde çalışmalar gerçekleştirildiği söylenemez?

a)Osman Gazi 

b)Orhan Gazi    

c)I. Murat

d)Yıldırım Bayezit   

e)Mehmet Çelebi

12 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

12 Çağdaş Türk   ve  Dünya  Tarihi 1. dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

 

1-)…………………Bağımsız Devletler Topluluğunun lider ülkesidir

2-)Çavuşesku ……………………………………….. komünist lideriydi.

3-)Körfez savaşı’nda Türkiye ile ilgili olarak ,

I. Savaşa resmen katılmıştır

II.İncirlik hava üssünü ABD ye açmıştır.

III.BM nin aldığı kararlara uymuştur.

Bilgilerinden hangileri doğrudur?

A)Yalnız I

B)I ve II

C) I ve III

D)II ve III*

E)I,II ve III

 

 

4-)Yugoslavya’nın dağılması ile birlikte ,

I.Bosna-Hersek

II.Hırvatistan

III.Makedonya

Devletlerinden hangileri kurulmuştur?

A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)I ve III

E)I,II ve III *

 

5-)Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliği adını almıştır?

A)Paris

B)Londra

C)Maastricht*

D)Brüksel

E)Cenevre

 

6-)ABD başkanı George Bush’un “terörle mücadele” politikası kapsamı gereğince yaptığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kore savaşı

B)Afganistan Savaşı*

C)Vietnam Savaşı

D)I.Körfez Savaşı

E)Kosova Savaşı

 

7-)I.Taliban

II.Hamas

III.ETA

Yukarıdaki örgütlerden hangileri Afganistan’ın yönetimi ele geçirmeye çalışmatadır?

A)Yalnız I*

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)I ve II

E)II ve III

 

8-)Aşağıdaki örgütlerden hangisi İsrail’e karşı mücadele etmek ve Filistin Devleti’nin tanınmasını sağlamak amacıyla çaba sarfetmektedir?

A)İRA

B)HAMAS

C)ETA

D)DHKPC

E)El-KAİDE

 

9-)ABD nin Irak’ı işgal etmesinin temel nedenş aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?

A)Askeri

B)Sosyal

C)Kültürel

D)Ekonomik*

E)Hukuk

 

10-)Aşağıdakilerden hangisi bağımsız devletler topluluğuna üye değildir?

A)Azerbaycan

B)Ermenistan

C)Belarus

D)Özbekistan

E)Letonya*

 

11-)Yugoslavya’nın dağılmasından sonra Yeni Yugoslavya Federal Cumhuriyeti kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu federal cumhuriyetlerden değildir?

A)Bosna-Hersek

B)Hırvatistan

C)Karadağ

D)Litvanya*

E)Makedonya

 

12-)Yugoslavya’nın dağılma sürecinde bir çok sivil insanın ölümüne sebep olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bosna-Hersek

B)Kosova

C)Sırbistan*

D)Arnavutluk

E)Yunanistan

 

13-)I.Sırbistan

II.Bosna-Hersek

III.Hırvatistan

Yukarıda verilen devletlerden hangileri Yugoslavya’nın dağılmasıyla kurulmuştur?

A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)I ve III

E)II ve III*

 

14-)Bosna-Hersek’in bağımsızlığını kazanmasında mücadele eden ve Bosna-Hersek’in ilk devlet başkanı seçilen devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Slobodan Miloseviç

B)Yaser Arafat

C)Aliya İzzet Begoviç*

D)Radovan Karadziç

E)Ratko Mladiç

 

15-)Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin Avrupa Birliği’nin kurulması süresince imzalandığı söylenemez?

A)Maastricht

B)Brüksel

C)Amsterdam

D)Roma E)Munich

 

16-)SSCB nin dağılmasından sonra ortaya çıkan boşluğu yeni kurulan Rusya aşağıdakilerden hangisiyle tekrar doldurmak istemiştir?

A)Avrupa birliğine üye olmak istemesiyle

B)Nato ile iyi ilişkiler kurulmasıyla

C)Arap Birliğini desteklemesiyle

D)Bağımsız Devletler Topluluğunu kurmasıyla

E)Çin ili iyi ilişkiler kurmasıyla

 

17-)Türkiye Cumhuriyeti SSCB nin dağılmasıyla beraber ortaya çıkan bağımsız Türk devletleriyle ilişkilerini geliştirmek ve işbirliğini sağlamak için aşağıdaki kuruluşlardan hangisini kurmuştur?

A)TÜBİTAK

B)CENTA

C)TBBK

D)TİKA*

E)İKÖ

 

18-)Aşağıdaki bölgelerden hangisinde günümüzde sorunlar yaşanmamaktadır?

A)Irak

B)Kosova

C)Filistin

D)Yunanistan*

E)Keşmir

 

19-)Aşağıdakilerden hangisi Yugoslavya’nın dağılması ile kurulan devletlerden biridir?

A)Arnavutluk

B)Kosova

C)Hırvatistan*

D)Galler

E)Estonya

 

20-)Dayton Barış Antlaşmasında ,

I.Bosna-Hersek

II.Sırbistan

III.Kosova

Verilen devletlerden hangileri yoktur?

A)Yalnız I

B)Yalnız III*

C)I ve II

D)I ve III

E)II ve III

 

21-) 22 Haziran 1993 te Avrupa Birliği genişleme kararı alarak birliğe katılmak isteyen ülkelerden aşağıdakilerden hangisini istemiştir?

A)Kyoto Protokolü’nü imzalamalarını

B)NATO’ya üye olmalarını

C)Kopenhag kriterlerine uymalarını*

D)Maastricht Antlaşmasını tanımalarını

E)Paris Konferansı’na katılmalarını

 

22-)ABD’nin II. Körfez Savaşı’nı başlatmasında etkili olan ,

I. Irakta’ki zengin petrol yataklarını ele geçirme

II.Irak’ın nükleer silahlarını yok etme

III. Saddam’ın Iraktaki Monarşik yönetimine son verme Nedenlerinden hangileri dünya barışı ve demokrasi ile ilgilidir?

A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)I ve II

D)II ve III *

E)I,II ve III

 

23-)Türkiye’nin Ortadoğudaki devletlere karşı aşağıdaki kaynaklardan hangisine sahip olması önemini arttırmıştır?

A)Su*

B)Doğalgaz

C)Petrol

D)Kömür

E)Demir

 

24-)Aşağıdaki akarsulardan hangisinin Ortadoğu su sorununun yaşanmasında etkisi yoktur?

A)Nil

B)Murat*

C)Dicle

D)Fırat

E)Asi

 

25-)ABD’nin I.Körfez Savaşı’nı başlatmasında Irak’ın aşağıdaki ülkelerden hangisini işgal etmesi etkili olmuştur?

A)İsrail

B)İran

C)Kuveyt*

D)Suriye

E)Lübnan

 

26-)Aşağıdakilerden hangisi Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına çıkarları gereği karşı çıkmıştır?

A)ABD

B)Fransa

C)İngiltere

D)Rusya*

E)Türkiye

 

27-)I.El-Fetih

II.Taliban

III.Hamas

Yukarıdaki örgütlerden hangileri Filistin-İsrail anlaşmazlığında taraf olarak mücadele etmektedirler?

A)Yalnız I

B)Yalnız II

 C)Yalnız III

D)I ve II

E)I ve III*

 

28-)Doğu Almanya tarafından 1961 yılında Doğu ve Batı Berlin arasına inşa edilen Berlin Duvarı 9 Kasım 1989 da geçişe açılmıştır.

Bu gelişmenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Doğu Almanya’nın ekonomik durumunun kötüleşmesi

B)Avrupa’da siyasi dengelerin yeniden kurulmak istenmesi

C)Ülkede demokrasiye geçiş için halk hareketinin başlaması*

D)Doğu Almanya’nın ABD ile olan ilişkilerini geliştirmek istemesi

E)Batı Almanya’nın Doğu Almanya üzerindeki etkisine son verilmek istenmesi

 

29-)Batı ve Doğu Almanya’nın 1991 yılında birleşmesinde aşağıdakilerden hangisi aktif bir rol üstlenmiştir?

A)Conrad Adenauer

B)Gerhard Schröder

C)Angela Merkel

D)Willy Brandt

E)Helmut Kohl*

 

30-)Bosna Savaşının sona ermesini sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A)Oslo Antlaşması

B)Dayton Antlaşması*

C)Cenevre Antlaşması

D)Roma Antlaşması

E)Londra Antlaşması

 

31-)Körfez Savaşı öncesinde Irak ve Kuveyt arasında,

I.Irak yönetiminin İran ile olan savaş sırasında Kuveyt’ten aldığı paraları borç olarak değil yardım olarak kabul ettiğini açıklaması,

II.Irak’ın Kuveyt’i petrol fiyatlarının düşmesine sebep olmakla suçlaması,

III.Irak yönetiminin Kuveyt’ten toprak talebinde bulunması

Sorunlarından hangileri yaşanmıştır?

A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)I ve II

E)I,II ve III*

 

32-)Türkiye Asi Nehri’nin kullanımı konusunda ,

I.İsrail

II.Suriye

III.Irak

Devletlerinden hangileriyle sorunlar yaşamıştır?

A)Yalnız I

B)Yalnız II*

C)Yalnız III

D)I ve II

E)I,II ve III

 

33-)ABD yönetimi, 11 Eylül 2001’de New Yorkta yaşanan terör saldırıları sonrasında ,

I.Afganistan

II.Irak

III.Suriye

Topraklarından hangilerine askeri müdahalede bulunmuştur?

A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)I ve II*

E)II ve III

 

34-)TİKA’nın amacını yazınız.

35-)Kopenhag kriterlerini yazınız.

36-)Türkiye’nin Avrupa Birliği süreci 1963 …………………………antlaşması ile başlamıştır

37-)Türkiye’nin Avrupa Birliğine giriş sürecinde üsteneceği yükümlülükleri belirten Katma protokol niçin uygulanamamıştır?

38-)Türkiye’nin AB ile başlangıçta ekonomik olan sorunlar 1980 den sonra niçin siyasi boyut kazanmıştır?

39-)1997 de Lüksemburg daki AB zirvesinde Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin gelişiminin hangi şartlara bağlı olduğu belirtilmiştir?

40-)AB aday ülkelerin katılım hazırlıklarını hızlandırmak için tarama süreci başlatırken 2001 yılındaki ilerleme raporunda Türkiye için tarama sürecinin başlatılamayacağını hangi gerekçe ile belirtmişlerdir?

41-)1919 …………. Antlaşmasıyla Sırp-Hırvat ve Slovenlerden oluşan Yugoslavya Devleti kuruldu

42-)II.Dünya Savaşında Büyük Hırvatistan Devletinin kurulması ile birlikte Horvatlar,……………………..adı verilen ayrılıkçı bir örgüt kurup etnik arındırma politikasını uyguladılar.

43-)II.Dünya Savaşı’nda Alman işgaline karşı Sırpların oluşturduğu ………………………..adı verilen örgüt Hırvatlara karşı mücadele etti ve bulundukları yerde etnik temizliğe gittiler.

44-) 1945 te Tito önderliğinde kurulan Yugoslavya Hangi Cumhuriyetlerden oluşuyordu?

45-)Bosna-Hersek Yugoslavya’nın dağılma sürecinde niçin “Küçük Yugoslavya” olarak adlandırılmaktaydı?

46-)Yugoslavya’nın dağılma sürecinde Sırbistan’ın neden Bosna-Hersek’i ele geçirme sebeplerini yazınız.

47-)Rusya Yugoslavya’nın dağılma sürecinde başlangıçta Sırpları desteklerken niçin daha sonra desteğini çekmeye başlamıştır?

48-)Rusya’nın Kafkasya ve Orta Asya bölgeleri üzerinde etkinliğinin azalmasında Türkiye’nin nasıl bir rolü olmuştur?

49-)Batılı devletler Rusya’nın Hazar petrolleri ve Orta Asya’nın zengin enerji kaynakları üzerindeki etkisini azaltmak için nasıl bir politika izlemişlerdir?

50-)Aşağıdakilerden hangisi;İki Almanya’dan Tek Devlete geçiş süreci içerisinde gösterilemez?

a)1989’da Doğu Almanya’nın kendi vatandaşlarına vize vermesi ile onbinlerce kişi Batılı ülkelere sığınma talebinde bulundu

b)Halk hareketleri sonucu Berlin Duvarı geçişlere açıldı

c)İki Almanya birleşince Almanya,NATO’dan çıkacaktı*

d)14 Ocak 1990’da Berlin Duvarı yıkıldı

e)Federal Almanya başkanı Helmut Kohl’un birleşmede büyük etkisi büyük olmuştur.

51-)Aday ülkelerin; demokrasi,hukukun üstünlüğü,insan hakları,azınlık hakları gibi alanlarda belli seviyeye gelmesini şart koşan AB kriterleri,aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

a)Roma Antlaşması

b)Maasricht Kriterleri

c)Kopenhag Kriterleri *

d)Schengen Antlaşması

e)Helsinki Zirvesi

52-) Irak’ın,Kuveyt’i işgal etme gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

a)İran ile savaşta borçlanmasını

b)Kuveyt’in Osmanlı Devleti döneminde Basra vilayetine bağlı bir kaza olduğunun*

c)Büyük Irak Devleti topraklarının Irak’ın hakkı olmasını

d)Ekonomisinin güçlenmesi gerektiğini

e)Kuveyt’in İran-Irak savaşında İran’ı desteklemesi

Nexus 6 review

[padding right=”15%” left=”15%”]
[dropcap]D[/dropcap]on’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to Alderaan. There’s nothing for me here now. I want to learn the ways of the Force and be a Jedi, like my father before me. The more you tighten your grip, Tarkin, the more star systems will slip through your fingers.

Still, she’s got a lot of spirit. I don’t know, what do you think? What!? I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan– What good is a reward if you ain’t around to use it? Besides, attacking that battle station ain’t my idea of courage. It’s more like…suicide.

She must have hidden the plans in the escape pod. Send a detachment down to retrieve them, and see to it personally, Commander. There’ll be no one to stop us this time! You’re all clear, kid. Let’s blow this thing and go home! Partially, but it also obeys your commands.

 • Dantooine. They’re on Dantooine.
 • He is here.
 • Don’t underestimate the Force.

[/padding]

[tie_full_img]nexus-6-review[/tie_full_img]

[padding right=”15%” left=”15%”]

I care. So, what do you think of her, Han? A tremor in the Force. The last time I felt it was in the presence of my old master. But with the blast shield down, I can’t even see! How am I supposed to fight? Obi-Wan is here. The Force is with him. But with the blast shield down, I can’t even see! How am I supposed to fight? You are a part of the Rebel Alliance and a traitor! Take her away!

Still, she’s got a lot of spirit. I don’t know, what do you think? What!? I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan– What good is a reward if you ain’t around to use it? Besides, attacking that battle station ain’t my idea of courage. It’s more like…suicide.
You don’t believe in the Force, do you? Obi-Wan is here. The Force is with him. I call it luck. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going. What?! The Force is strong with this one. I have you now.

 1. I care. So, what do you think of her, Han?
 2. You mean it controls your actions?
 3. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going.
 4. I’m trying not to, kid.

You’re all clear, kid. Let’s blow this thing and go home! But with the blast shield down, I can’t even see! How am I supposed to fight? Alderaan? I’m not going to Alderaan. I’ve got to go home. It’s late, I’m in for it as it is.
[/padding]

[tie_full_img]Nexus-6-camera-image-2[/tie_full_img]

[padding right=”15%” left=”15%”]

I care. So, what do you think of her, Han? A tremor in the Force. The last time I felt it was in the presence of my old master. But with the blast shield down, I can’t even see! How am I supposed to fight? Obi-Wan is here. The Force is with him. But with the blast shield down, I can’t even see! How am I supposed to fight? You are a part of the Rebel Alliance and a traitor! Take her away!

Still, she’s got a lot of spirit. I don’t know, what do you think? What!? I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan– What good is a reward if you ain’t around to use it? Besides, attacking that battle station ain’t my idea of courage. It’s more like…suicide.
You don’t believe in the Force, do you? Obi-Wan is here. The Force is with him. I call it luck. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going. What?! The Force is strong with this one. I have you now.

 1. I care. So, what do you think of her, Han?
 2. You mean it controls your actions?
 3. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going.
 4. I’m trying not to, kid.

You’re all clear, kid. Let’s blow this thing and go home! But with the blast shield down, I can’t even see! How am I supposed to fight? Alderaan? I’m not going to Alderaan. I’ve got to go home. It’s late, I’m in for it as it is.
[/padding]

Apple iPad review

[dropcap]D[/dropcap]on’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to Alderaan. There’s nothing for me here now. I want to learn the ways of the Force and be a Jedi, like my father before me. The more you tighten your grip, Tarkin, the more star systems will slip through your fingers.

She must have hidden the plans in the escape pod. Send a detachment down to retrieve them, and see to it personally, Commander. There’ll be no one to stop us this time! You’re all clear, kid. Let’s blow this thing and go home! Partially, but it also obeys your commands.

[padding right=”5%” left=”5%”]

Still, she’s got a lot of spirit. I don’t know, what do you think? What!? I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan– What good is a reward if you ain’t around to use it? Besides, attacking that battle station ain’t my idea of courage. It’s more like…suicide.

 • Dantooine. They’re on Dantooine.
 • He is here.
 • Don’t underestimate the Force.

[/padding]

 

ipad-air-feature
I care. So, what do you think of her, Han? A tremor in the Force. The last time I felt it was in the presence of my old master. [highlight color=”blue”]But with the blast shield down,[/highlight] I can’t even see! How am I supposed to fight? Obi-Wan is here. The Force is with him. But with the blast shield down, I can’t even see! How am I supposed to fight?

 

[padding right=”5%” left=”5%”]

Still, she’s got a lot of spirit. I don’t know, what do you think? What!? I don’t know what you’re talking about. I am a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan– What good is a reward if you ain’t around to use it? Besides, attacking that battle station ain’t my idea of courage. It’s more like…suicide.
You don’t believe in the Force, do you? Obi-Wan is here. The Force is with him. I call it luck. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going. What?! The Force is strong with this one. I have you now.

 1. I care. So, what do you think of her, Han?
 2. You mean it controls your actions?
 3. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you’re going.
 4. I’m trying not to, kid.

[/padding]

You’re all clear, kid. [highlight color=”green”]Let’s blow this thing and go home![/highlight] But with the blast shield down, I can’t even see! How am I supposed to fight? Alderaan? I’m not going to Alderaan. I’ve got to go home. It’s late, I’m in for it as it is.

9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı için Çalışma Soruları

Değerli Takipçilerimiz sizler için 9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı için Çalışma Sorularını aşağıda yayınlıyoruz. Cevaplarıda var üstelik. Bu sebeple Dikkatli çalışın ve DErslerinizde başarılı olun istiyoruz. Aşağıdaki Soruların cevapları Önünde yıldız şeklinde (*) belirtilmiştir. Başarılar dilerim. 

Tarih Dersi 9. SINIF I. DÖNEM II. SINAV ÇALIŞMA SORULARI

S- 1 Tarih , insan topluluklarının geçmişte meydana getirdikleri olayları, medeniyetleri, zaman göstererek ,belgelere dayanarak sebep-sonuç ilişkisi içerisinde objektif olarak inceleyen ve anlatan bir bilimdir. Yukarıdaki tanımda tarih biliminin hangi özelliğine yer verilmiştir. ?

A)Tarafsız olma*

B)Geçmişi Aydınlatma

C)Olayın Geçtiği Yeri Belirleme

D)Kronolojiye yer verme

E)Olayların çıkış nedenlerini belirtme

 

S-2 Tarih bilimi, tarihi olayların araştırılmasını en ince ayrıntısına kadar öğrenilmesini kolaylaştırmak amacıyla zamana, mekana ve konularına göre sınıflandırılmıştır. Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi mekâna göre sınıflandırmaya örnek olur. ?

A)İlkçağ Tarihi

B)Osmanlı Tarihi

C)Avrupa Tarihi*

D)Kültür Tarihi

E)Siyasi Tarih

 

S-3 Aşağıdakilerden hangisi bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için taşıması gerekli özelliklerden biri olarak gösterilemez?

A) Geçtiği yer bilinmeli

B) Yaşandığı zaman bilinmeli

C) Neden-sonuç ilişkisi olmalı

D) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sonucu olmalı

E) Milattan sonra yaşanmış olmalı*

 

S-4 Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların araştırılmasında başvurulan yollardan biri olamaz?

A) Kronoloji ve coğrafyadan yararlanma

B) Kaynak taraması yapma

C) Buluntuları inceleme

D) Deney yapma *

E) Olaylar arasında ilişki kurma

 

S-5 Tarih, olayları incelerken olayların zamanını belirtmek zorundadır.

Bu durum;

I.      Tarihin geçmiş olayları incelemesi,

II.     Olayların belgelere dayanması,

III.   Olayların nedenlerinin çok yönlü olması,

özelliklerinden hangilerinin doğrudan bir sonu¬cudur?

A) Yalnız I   *          

B) Yalnız II           

C) Yalnız III

D) I ve II             

E) II ve III

 

S-6 Tarihi olaylar devamlı akış ve hareket halinde olup, bir zincirin halkaları gibi kesintisiz birbirini takip eder.

Bu açıklamada tarih biliminin hangi özelliği anlatılmak istenmiştir?

A) Tarih biliminin objektifliği

B) Tarihte yer ve zamanın önemi

C) Tarihin olay ve olguları inceleyen bir bilim olduğu

D) Olaylar arasındaki neden – sonuç ilişkisi*

E) Tarihi olayların yazılı belgelere dayandırılması

 

S-7 Aşağıdakilerden hangisi , Türk'lerin bilimsel faaliyetlerine önem verdiklerini göstermektedir ?

A)Göçebe yaşamları

B)Yerleşik hayata geçmeleri

C)On iki hayvanlı Türk takvimini yapmaları*

D)Orhun yazıtlarını ortaya koymaları

E)Resim sanatında hayvan üslubunu kullanmaları

 

S-8 Aşağıdakilerden hangisi , Türk'lerin bilimsel faaliyetlerine önem verdiklerini göstermektedir ?

A)Göçebe yaşamları

B)Yerleşik hayata geçmeleri

C)On iki hayvanlı Türk takvimini yapmaları*

D)Orhun yazıtlarını ortaya koymaları

E)Resim sanatında hayvan üslubunu kullanmaları

 

S-9 Miladi takvime başlangıç olarak Hz. İsa'nın doğumu

– Hicri takvime başlangıç olarak Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü esas alınmıştır.

Buna göre; miladi takvimin Avrupa'da, hicri takvimin ise Ön Asya' da daha yaygın olarak kullanılması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Miladi takvimde Roma uygarlığının etkisinin olması

B) Farklı inanç sistemlerinin benimsenmesi

C) Coğrafi konumların farklı olması*

D) Bilimsel gelişmelerin yetersiz olması

E) Hicri takvimin Ön Asya'da ortaya çıkmış olması

 

S-10 Tarih öğrenmenin yararları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Günümüz yöneticilerine, devletin nasıl yönetileceği konusunda yardımcı olur.

B) Devletlerarasındaki ekonomik rekabeti hızlandırır.*

C) Vatan ve millet kavramlarını öğretir.

D) Milli birlik ve beraberlik anlayışının kuvvetlenmesini sağlar.

E) Geçmişteki olaylardan ders alarak, günümüzdeki olaylar karşısında nasıl davranılması gerektiğini öğretir.

 

S-11  Bir tarihi olayda rolü olanların katkılarının doğru olarak değerlendirilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin göz önünde tutulması gerekir?

A) Olayın geçtiği zamandaki koşulların *

B) Başka olaylarla benzerliklerin

C) Olayla ilgili değişik yorumların

D) Olaydan sonra kaç yıl geçmiş olduğunun

E) Eleştirinin yapıldığı günün şartlarının

 

S-12  Anadolu'da tarih öncesi çağlara ait bir yerleşim alanında yapılan kazıda aşağıdakilerden hangisine rastlanılması beklenemez?

A)   Seramik çanak – çömlek

B)    Dokuma parçaları

C)   Tarım aletleri

D)   Kil tabletler*

E)    Demirden silâhlar

 

S-13 Aşağıdaki tarihi gelişmelerden hangisi olguya örnek olarak gösterilebilir?

A) Çanakkale Savaşı               

B) TBMM'nin açılması          

C) İstanbul'un fethedilmesi          

 D) Preveze Deniz Savaşı     

E) Anadolu'nun Türkleşmesi

 

S-14Tarihsel olaylar değişmez. Ancak değişik zamanlarda olayların farklı özellikleri ele alınarak incelenir.

Tarihi bir olayın esasları değişmediği halde, zaman zaman yeniden ele alınarak incelenmesinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Tarihsel olaylara bakış açısının dönemlere göre değişmesi*

B) Yeni belgelerin ortaya çıkması

C) Araştırmaların derinleştirilmesi

D) Yardımcı bilimlerden daha fazla yararlanılması

E) Diplomatik ilişkilerin ortaya çıkarılması

 

S-15 Ön Asya'da yapılan bir kazıda bulunan M.Ö. 4000 yılına ait bazı eserlerin, Orta Asya'da bulunan M.Ö. 5000 yılına ait eserlere benzediği görülmüştür.

Aşağıdakilerden hangisinin ortaya konması, bu uygarlığın Orta Asya  uygarlığından etkilendiğine bir kanıt olabilir?

A) Bulunan eserlerin ayni tarih devrine ait olduğunun

B) Ön Asya uygarlığını yaratanların Orta Asya'dan geldiklerinin*

C) Orta Asya uygarlığının ileri bir uygarlık olduğunun

D) Ön Asya uygarlığının başka uygarlıkları etkilemediğinin

E) Ön Asya'da bulunan eserlerin daha çeşitli olduğunun

 

S-16 Cilalı Taş Devri, insanların ilk kez yerleşik yaşama geçtiği ve köylerin kurulduğu dönemdir.

Bu durum, aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile ortaya çıkmıştır?

A) Tarımın yapılmasıyla*

B) Ateşin bulunmasıyla

C) Maden işlemeciliğinin gelişmesiyle

D) Yazının bulunmasıyla

E) Kent devletlerinin ortaya çıkmasıyla

 

 

S-17 Alacahöyük’te bulunan ve MÖ 2500 yıllarına ait olan kılıç, dünyanın en eski kılıcı olarak bilinmekteyken 1996 yılında Malatya yakınlarındaki Aslantepe kazı bölgesinde bir prens veya yönetici mezarının içinde, MÖ 3300-3000 yıllarına ait, üzerleri işlemeli kılıçlar bulunmuştur.

Bu bilgiye dayanarak;

I. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yeniden değerlendirilmelidir.

II. Yapılan her yeni kazı, eski bilgilerin yanlış olduğunu ortaya çıkarmıştır.

III. Alacahöyük, Aslantepe’den daha eski bir yerleşim bölgesidir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I  *  

B) Yalnız II    

C) Yalnız III         

D) I ve II      

E) I, II ve III

 

S-18 Tarih araştırmacılığı ve tarih yazımıyla ilgili yaklaşımları kavrar.

Tarih öncesi toplumların bu süreci geçmesine ve kültürel gelişimine olanak hazırlayan icat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kâğıt

B) Matbaa

C) Takvim

DMürekkep

E) Yazı*

 

S-19 Bir tarihi olayın daha iyi anlaşılabilmesi için üzerinden ortalama bir insan ömrü veya en az 50 yıl geçmesi gerekir." diyen bir tarihçi aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A) Tarafsızlığı ortadan kaldırmak

B) Belgelerin kullanılmasını sağlamak

C) Objektifliği sağlamak*

D) Yeni neslin yetişmesini beklemek

E) Yönetim şekillerinin değişmesini sağlamak

 

 

S-20 Tarihi olayların araştırılmasını ve öğrenimini kolaylaştırmak amacıyla tarih zaman, mekân ve konularına göre sınıflandırılarak bölümlere ayrılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinde zamana göre bir sınıflandırma görülmektedir?

A) Osmanlı Siyasi Tarihi 

B) Anadolu Uygarlıkları Tarihi

C) Orta Çağ’da Avrupa Tarihi *   

D) Türklerin tarihi     

E) Dinler tarihi

 

 

S-21 Tarih öncesi devirler,, kullanılan araçlar ve gereçlerin yapıldığı malzemelerin niteliği göz önünde bulundurularak devirlere ayrılmıştır. Bu buluntuları inceleyerek tarih öncesi devirlerin " Belgeler Dayalı " olma özelliğinde tarihe yardımcı olan bilim dalı hangisidir. ?

A)Arkeloji*

B)Kronoloji

C)Paleografya

D)Nümizmatik

E)Epigrafya

 

S-22 Tarihsel olayların doğru olarak değerlendirilmesi için gerçekleştiği zamanının iyi bilinmesi gerekmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bunu kolaylaştıran yardımcı bilim dallarından biridir?

A)  Kronoloji  *        

B)  Sosyoloji             

C) Paleografya                      

D) Antropoloji       

E)  Epigrafya

 

 

S-23 Tarihi çağlara ayırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tarihe yardımcı bilimlerden yararlanmak

B)Toplumları birbirinden ayırt etmek

C)Tarihi olayları önemine göre sıralamak

D)Takvimin başlangıcını belirlemek

E)Tarihi olayların incelenmesini kolaylaştırmak *

 

S-24Tarih öncesinin devirlere ayrılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

A) Bazı hayvanları evcilleştirme

B) Giyim kuşamda değişme

C) Tarımla uğraşma

D) Araç ve gereç yapma *

E) Toplumsal dayanışma

 

 

S-25 I. Eski Mısırlılar ilk takvimi bulmuşlar, sonra Sezar ve daha sonra da Papa XIII. Gregor bu takvimi geliştirerek bugün kullanılan Miladi Takvimi oluşturmuşlardır.

II. Fenikeliler ilk alfabeyi bulmuşlar, sonra Yunanlılar ve daha sonra da Romalılar bu alfabeyi geliştirerek bugün kullandığımız Latin Alfabe-sini oluşturmuşlardır.

Bu bilgiler bugün yararlanmakta olduğumuz takvim ve alfabenin nasıl geliştirilmiş olduğu-nu göstermektedir?

A) Din ve devlet adamlarının yardımlarıyla

B) Savaşlar sırasındaki kültür alışverişiyle

C) Yeni buluşların ödüllendirilmesiyle

D) Değişik kişi ve toplumların katkılarıyla*

E) Ulusların birbirleriyle yarışmalarıyla

 

S-26 Mezopotamyalı tüccarlar Anadolu, Suriye, Mısır ve Hindistan'a kadar giderek oralarda ticaret yapıyorlardı.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından biridir?

A)Mezopotamya kültürünün geniş bir alana yayılması*

B)Tek tanrılı inancın Mezopotamyalılar tarafından benimsenmesi

C)Hindistan'da kast sisteminin terk edilip eşitliğin benimsenmesi

D)Anadolu'da feodal beylerin ortadan kaldırılıp siyasi birliğin sağlanması

E)Mısır'da şehir devletlerinin tek imparatorluk çatısı altında birleşmesi

 

S-27

– Asurlular çivi yazısını Anadolu'ya taşımışlardır.

  – Mısırlıların kullandığı takvim Romalılar tarafından geliştirilmiştir.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Uygarlık insanlığın ortak ürünüdür.

B) Anadolu, tarih devirlerine Asur katkısı ile girmiştir.

C) Roma uygarlığı Mısır'dan etkilenmiştir.

D) Anadolu uygarlığı özgün bir uygarlıktır.*

E) Toplumlar çeşitli yollarla birbirlerini etkilemişlerdir.

 

S-28 Mısırlılar öldükten sonra yaşamın devam ettiğine ve Tanrı Ozirus tarafından sorgulanacaklarına inanırlardı. Ancak bunun için cesedin bozulmaması gerekiyordu. Bu nedenle cesetleri mumyalıyorlardı. Mısırlılar mumyalama sırasında hastalıkların teşhis ve tedavisini de geliştirmişlerdir. Mısır uygarlığı ile ilgili yukarıdaki bilgilere bakarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi savunulmaz?

A)Öldükten sonra tekrar dirileceklerine inandıkları

B)Ahiret anlayışının var olduğu

C)Dini inancın tıp ve eczacılığın gelişmesini sağladığı

D)Mumyalamanın yalnızca kral için geçerli olduğu*

E)Öldükten sonra dirilebilmek için cesedin korunması gerektiğine inandıkları

 

S-29 Mısırlıların, tıp bilimi dalında ileri gitmelerinin en etkin sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İnsan vücuduna(Anatomi) karşı duydukları merak

B) Hayatın ölümden sonra devam edeceği inancı*

C) Mısır'da ilaç yapılacak şifalı otların çok miktarda bulunması

D) Hastalıkları tedavi edecek pratik yolları bulmaları

E) Komşu uygarlıklardan etkilenmeleri

 

S-29    İbraniler, Museviliğin yalnızca kendi kavimlerine gönderildiğine inanmışlar ve bu nedenle de dinlerini yaymaya yönelmişlerdir?

Aşağıdakilerden hangisinin bu anlayışın bir sonucu olduğu söylenebilir?

A) Museviliğin, geniş kitlelerin inandığı bir din olması

B) Dünyaya yayılmış olan Yahudilerin benliklerini koruması*

C) Ticari etkinliklerin yaygın şekilde sürdürülmesi

D) Mimarilerinin gelişmesinin sağlanması

E) İbranice’nin yaygın bir dil haline gelmesi

 

S-30 

  I. Asurluların kara koloniciliği yapmaları

 II. Lidyalıların Kral Yolu'nu oluşturmaları

III. Yunanlıların ve Fenikelilerin deniz koloniciliğiyle uğraşmaları

İlgili uygarlıkların aşağıdaki etkinliklerinden hangisiyle uğraştıklarının kanıt olarak gösterilebilir?

A) Tarım                

B) Sanat            

C) Ticaret*

D) Bilim                        

E) Hukuk

 

S-31 Tarihte ilk yazılı hukuk hangi kültür çevresinde ortaya çıkmıştır?

A)Orta Asya               

B)Mezopotamya *             

C)Mısır        

D)Batı Avrupa               

E)Sicilya.

 

S-32 İlkçağ toplumlarında;

  – Mısır Firavunlarının tanrının oğlu olarak kabul edilmesi,

  – Sümerlerde kralların başrahip olması

Aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

A) Devletlerarası ilişkilerin kolaylaştığını

B) Yöneticilerin dinsel ve siyasi yetkileri ellerinde bulundurduğunu*

C) Yöneticilerin çok sık değiştiğini

D) Birden fazla tanrıya inanıldığını

E) Halkın yönetime katıldığını

 

 

S-33

  – İklimin yaşamaya uygunluğu

  – Tarıma uygun toprakların bolluğu

  – Irmak sularından yararlanma kolaylığı

  – Göç yolları üzerinde yer aldığı

Bilinen ilkçağ Mezopotamya, Anadolu, Çin ve Hint uygarlık bölgelerinin bu özelliklerinin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?

A) Ticaretin yaşamlarında belirleyici rol oynamasına

B) Bilimde özgür düşüncenin benimsenmesine

C) Teokratik yönetimin benimsenmesine

D) Demokrasi anlayışının gelişmesine

E) Değişik kavimlerin istilasına uğramasına *

 

S-34 Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslüman olmasıyla birlikte kullanmaya başladığı takvimdir?

A) 12 hayvanlı takvim

B) Miladi takvim   

C) Hicri Takvim *    

D) Rumi Takvim    

E) Celali Takvim

 

S-35 Tarihin ilk yazılı antlaşmasını yapan Hititler bu antlaşmayı hangi devletle imzalamışlardır ?

A)Asur

B)Mısır*

C)Elam

D)Akad

E)Fenike

 

S-36 "Anadolu tarih öncesi çağlardan beri uygarlıkların beşiği ve çeşitli kültürlerin yaşadığı bir bölge olmuştur."

Anadolu'nun;

I. Elverişli iklim koşulları ve yer şekillerine sahip olması,

II. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir konumda bulunması,

III. Şehir devletlerinin kurulduğu bir bölge biçiminde olması,

gibi özelliklerinden hangilerinin bu durum üzerinde etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I                

B) Yalnız II      

C) Yalnız III

D) I ve II    *            

E) II ve III

 

S-37 Friglerde,

– En büyük tanrı, tabiat tanrıçasıdır.

– Öküz kesmenin ve saban kırmanın cezası ölümdür.

– Dokumacılıkta ileri gitmişlerdir.

Bu bilgilere bakılarak, Frigler İle ilgili olarak varılabilecek yargılardan hangisi doğru olur?

A) Ekonomileri gelişmiştir.

B) Çok tanrılı inançları vardır.

C) Ceza hukukuna önem vermişlerdir.

D) Edebiyata önem vermişlerdir.

E) Ekonomik yaşam tarım ve hayvancılığa dayalıdır.*

 

 

S-38 Lidyalılarla ilgili bilgilerin bazıları şunlardır. – Parayı bulmuşlardır. – Kral yolunu yapmışlardır. – Başkentleri Sardes'te serbest pazar kurmuşlardır. Bu bilgilere dayanarak Lidyalılar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?

A)Ticari alanda gelişmiş oldukları *

B)Bilim ve teknikte ileri oldukları

C)Tek tanrı inancına sahip oldukları

D)Mimaride ileri oldukları

E)Tarımda  ilerledikleri

 

 

S-39 Aşağıdakilerden hangisi, Frigyalıların özelliklerinden biridir?

A) Doğu Anadolu'da kurulmaları    

B) Pankuş Meclisi'ni kurmaları 

C) Geçimlerini tarımdan sağlamaları     *       

D) Kral Yolu'nu açmaları,

E) Güneş tutulmasının zamanını önceden hesaplamaları

 

 

S-40 Aşağıdakilerden hangisi, Lidyalıların özelliklerinden biridir?

A) Paranın kullanılması  *

B) Kast sisteminin uygulanması    

C) Kağıt ve matbaanın icat edilmesi        

D) Tek tanrılı dinlerin benimsenmesi        

E) İlk yazılı kanunların yapılması

 

S-41 Aşağıdakilerden hangisi,Hititlerin tarih çağlarına girdiklerine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Aile hukukunu yapmaları  

B)Önemli olayları yıllıklara kaydetmeleri  *                     

C) Pankuş Meclisi'ni kurmaları           

D) Halkı sınıflara ayırmaları    

 E) Çok tanrılı inanışları benimsemeleri

 

S-42 Lidyalıların,

• Paranın bulunması

• Kral Yolu'nun yapılması

• Başkentte serbest pazarın kurulması

faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Bilim ve teknik alanlarında gelişmelerin artmasına             

B) Şehir devletleri halinde yaşamalarına  

C) Ülkede tek tanrılı dinlerin yayılmasına

D) Mimarinin gelişmesine               

E) Ticaret gelirlerinin artmasına*

 

S-43 Fenikelilerin kullandığı harf yazısı zamanla İyon ve Yunan uygarlıklarında da kullanılmaya başlanmış ve Akdeniz havzasında yaygınlaşmıştır. Roma’da Latin alfabesi bugünkü şekline ulaşmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Akdeniz uygarlıkları etkileşim içerisindedir.

B) Alfabenin ilerlemesinde İyon ve Yunan kültürlerinin etkisi vardır.

C) Harf yazısının ilk şeklini Fenikeliler oluşturmuştur.

D) İlk yazılı kaynakları Fenikeliler oluşturmuştur. *

E) Akdeniz Havzası dünya kültür tarihine katkıda bulunmuştur.

 

S-44 Kayseri yöresinde yapılan arkeolojik kazılarda; madeni paralar bulunmadığı halde, bu yöredeki Kültepe'de, Asurlulara ait "Karum" adı verilen pazar yerleri ve ticari tabletler bulunmuştur.

Bu bilgiler, Kültepe kültürü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlar?

A) Siyasi birliğin kurulduğunu

B) Madenlerden yararlanıldığını

C) Tarıma elverişli toprakların olduğunu

D) Tarih çağlarının başladığını *

E) Hititlerin başkenti olduğunu

 

S-45 Hititlerde tarih yazıcılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi, tarafsız tarih anlayışının bir göstergesidir?

A) Yıllıkların Sümer çivi yazısı ile yazılması

B) Yıllıkların , kralların yaptıkları işler konusunda bilgi vermesi

C) Kralların, zaferleri kadar yenilgilerini de yıllıklara yazdırmış olmaları *

D) Yıllıkların, Özellikle ünlü kralların dönemlerini içermesi

E) Yıllıkların edebi dille yazılmış olması

 

S-46 “Hükümdarın yanında,meclisin de bulunduğu yönetim şekli meşrutiyettir”

İlk çağda toplumlarından aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilebilir?

A)Mısır   

B)Babil   

C)Hitit*  

D)Lidya   

E)Sümer

 

S-47 Hititlerin ilk dönemlerinde kralın yetkileri hangi meclis tarafından sınırlandırılmıştır?

A) Pankuş Meclisi *  

B) Kengeş Meclisi         

C) Toy Meclisi   

D) Kurultay Meclisi

E) Avam Meclisi

 

S-48 Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Anlaşmasını Mısırlılarla M.Ö. 1280 yılında imzalayan İlkçağ Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hititler *    

B) Frigyalılar          

C) İyonyalılar

D) Lidyalılar     

E) Urartular

 

S-49 Sınıf farklılıkların görüldüğü ilkçağ toplumlarının bazılarında demokratik bir yönetim sistemi uygulandığına kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Kralların aynı zamanda dini lider olarak kabul edilmesi

B) Kralların yaptıkları çalışmalarla ilgili kitabeler oluşturması

C) Yönetimde soylulardan oluşan meclislerin etkili olması *

D) Sınıfsal kavgaların yaşanmaması

E) Kraliçelerin de yönetimde söz sahibi olması

 

S-50 İlkçağda ilk kez Fenikeliler tarafından kullanılan alfabe, hızlı bir yayılma süreci göstermiştir.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?

A) Perslerin yayılmacı politikalarına

B) Akdeniz bölgesindeki canlı ticaret ilişkilerine *

C) Helenizm Uygarlığının ortaya çıkışına

D) Roma İmparatorluğu'nun kurulmasına

E) İyonların bilimsel ve kültürel gelişmelerine

 

S-51

-İlkçağda İyonya'da,

-Tales ilk kez Güneş tutulmasını hesaplamıştır.

-Pisagor ilk kez Dünya'nın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür.

İyonya'daki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Çeşitli etnik grupların bir arada yaşadığını

B) Bilimsel çalışmalar yapıldığını *

C) Yöneticilerin çok sık değiştiğini

D) İlk yerleşim yerlerinin burada kurulduğunu

E) İnsanların gelir düzeyine göre sınıflara ayrıldığını

 

S-52 Büyük İskender’in Asya seferinin en önemli sonucu ne olmuştur ?

A)Pozitif bilimlerde ilerleme

B)Yeni şehirlerin kurulması

C)Yunanlıların Asya göçü

D)Mısır ve İran’ın fethi

E)Helenizm *

 

S-53 Yunanlılardaki kent devletlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ?

A)Polis *

B)Site

C)Ensi

D)Nom         

E)Lugal

 

 

S-53 Roma Uygarlığı’nda On İki Levha Kanunları adıyla bilinen hukuki düzenlemelerin yapılmasının nedeni nedir?

A) Kast sisteminin baskıcı olması

B) Kilisenin aydınlar üzerindeki baskısı

C) Sömürgeciliği yayma düşüncesi

D) Dış devletlerin baskıları

E) Particiler ve Plepler arasındaki mücadeleler *

S-54 Türk adına ve Türkler ile ilgili bilgilere çok sayıda milletin tarihi belgelerinde rastlanılması Türklerin hangi özelliğinin bir sonucudur?

A)Çinlilerle savaşmalarının

B)Geniş bir coğrafi alana yayılmalarının**

C)Ortadoğu’ya gelmelerinin

D)İslamiyet’e girmeleri

E)Ticaretle uğraşmaları  

 

 

S-55 Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemlerde Türklerin ana yurttan ayrılarak göç etmelerinin nedenleri arasında gösterilmez?

A)İklim kuraklaşması. 

B)Şiddetli kışların başlaması.   

C)Hayvan hastalıklarının yaygınlaşması.  

D)Türkler arasında iç mücadelelerin artması. 

E)Müslümanların Orta Asya’ya hâkim olmaları *

 

 

S-55 Orta Asya’nın doğu sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Himalaya dağları

B)Sibirya

C)Kingan dağları*

D)Hazar gölü

E)Volga ırmağı

 

 

S-56. Büyük Hun hükümdarı Mete, askeri açıdan üstünlük kurmasına karşın, Çin'i doğrudan topraklarına katmamış dışardan baskı altına almayı çıkarları açısından daha uygun görmüştür.

Aşağıdakilerden hangisinin, Mete'yi bu politikayı izlemeye yönelten temel etken olduğu savunulabilir?

A) Çin'e yerleşilmesi durumunda kültürel özelliklerin kaybedileceği düşüncesi *

B) Düzenli ordunun kurulmuş olması

C) Batıdaki fetihlere ağırlık verilmesi

D) Çin topraklarının verimsiz olması

E) Mimari çalışmaların yetersiz kalması

 

 

S-57 İslam öncesi Türk tarihini inceleyen bir tarihçi aşağıdaki kaynaklardan hangisinden daha fazla yararlanır?

A)Çin  *   

B)Arap        

C)İran       

D)Bizans                 

E) Hint

 

S-58 Tarihte bilinen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Göktürk      

B)Kutluk    

C)Asya Hun *    

D)Uygur      

E)Kırgız

 

S-59 Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun devleti hükümdarı Mete’nin faaliyetleri  arasında gösterilmez?

A)Türk tarihinde ilk düzenli orduyu kurdu. 

B)Çin’i vergiye bağladı.  

C)İpek yolunu kontrol altına aldı. 

D)Halkın,tepkisine rağmen Budizm’i resmi din ilan etti. *  

E)Orta Asya’daki tüm Türk-Moğol kavimlerini tek bir bayrak altında topladı

 

.

S-60 Orta Asya Türk Devletlerinde “kurultayın’’ ülkemizdeki bugünkü karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bakanlar Kurulu

B)Anayasa Mahkemesi

C)Siyasi Parti Kurulu

D)TBMM*

E)Devlet Planlama Teşkilâtı

 

 

S-61 Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinde mimarinin gelişmemiş olduğu görülür.

Bu durum Türk devletlerinin;

  I. Gök-tanrı inancına sahip olmaları,

 II. Boylardan oluşmuş olmaları,

III. Göçebe yaşam tarzını benimsemeleri,

gibi özelliklerinden hangilerinin bir sonucu olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III  *

D) I ve II    

E) II ve III

 

S-62 Türklerin Orta Asya'dan yaptığı göçlerde genelde batı, doğu ve güneye doğru gitmeleri, kuzeye yapılan göçlerin daha az olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Güçlü devletlerin bulunması

B) Çin’den uzaklaşılmak istenmesi

C) İklim koşullarının elverişsiz olması *

D) Kurultay kararlarının uygulanması

E) Göç yollarına uzak olması

 

S-63 Aşağıdakilerden hangisi Türklerin başlattığı Kavimler göçü ’nün sonuçlarından biri değildir?

A)Ortaçağ’ın başlaması                                                     

B)Hıristiyanlığın Avrupa’ya ‘yayılması   *

C)Avrupa’da derebeylik rejiminin oluşması  

D)Roma İmparatorluğu’nun parçalanması

E)Türk kültürü Avrupa’da yayılmaya başlamıştır.

 

S-64 Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ilk anayurdu olan Orta Asya’dan göç etme nedenlerinden biri değildir?

A)Nüfus artışı   

B)İklimin değişmesi        

C)Hayvan Hastalıkları     

D)Arap baskısı    *

E)Aralarındaki savaşlar

 

S-65 Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da feodalitenin kurulmasına ortam hazırlayan etmenlerden biridir?

A)Haçlı seferi     

B)Coğrafi keşifler   

C)Rönesans hareketleri    

 D)Kavimler göçü  *   

E)Reform hareketleri

 

S-66  Avrupa’da IV. yüzyılda görülen Kavimler Göçü’ne neden olan devlet aşağıdakilerden hangisidir ?

A)Göktürkler

B)Hunlar *

C)Persler

D)Vandalar

E)Romalılar

 

S-67 Türk toplumlarına Avrupa kapılarını açan Hunlar, bu kıtanın siyasi ve kültürel yaşamına da yön vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Hunları ile ilgili bir özellik değildir?

A) Kavimler Göçü ile bugünkü Avrupa'nın siyasi temellerinin atılması

B) Türklere yeni yerleşim alanları yaratılması

C) Batı Roma İmparatorluğu'nun vergiye bağlanması

D) Avrupa'da ilk yazılı eserlerin bırakılması

E) Bizans ile siyasi ilişkiler kurulması

 

1 2 3 36