9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları

 

Aşağıda verilen  çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.(5’ER PUAN)

S-1- Hindistan’a 17 sefer düzenleyerek İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasını sağlayan Türk hükümdarı kimdir?

A) Alp Tigin                         

B) Gazneli Mahmut                        

C) Sultan Mesut 

D) Bilge Kül Kadir Han       

E) Satuk Buğra Han

 

S-2- Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir?

A) Karahanlılar     

B) Gazneliler        

C) Danişmendliler

D) Tolunoğulları  

E) Babürler

 

S-3-İlk Türk-İslam devletlerinde kaynağını dinden alan hukuka ne ad verilirdi?

A) Örfi Hukuk 

B) Şer’i Hukuk 

C) Medeni

D) Töre 

E) Gelenek

 

S-4- Lakabı ‘’Muallimi Sani’’ ( İkinci Öğretmen ) olan , Batı ülkelerinde Al-Pharabius diye tanınan. Aristo’dan sonra gelen ikinci felsefeci olarak kabul edilen. Önemli eserleri; İhsan’ül Ulüm,  El Medinet’ül Fazıla, Kitab’ül Musiki’l Kebir’  olan Türk- İslam bilgini  kimdir?

A)Muhyiddin  Arabi

B)Biruni

C)Takiyüddin

D)Harezmi

E)Farabi

 

S-5- 1071'de Büyük Selçuklularla Bizans arasında yaşanan Malazgirt Meydan Muharebesiyle Anadolu'nun kapıları Türkler'e açılmıştır. Böylece Anadolu'da ilk Türk Beylikleri kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu beyliklerden biri değildir?

A) Mengücekler

B) Menteşeoğulları 

C) Danışmentliler 

D) Saltuklular     

E) Artuklular

 

 

 

S-6- Allah’ı tanımayı ve ona kalp yoluyla yakınlaşmayı amaç edinen ilim dalı   aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kelam    

B)Tıp      

C)Hadis       

D)Astronomi   

E)Tasavvuf

 

S-7- Hristiyanların Ortaçağ'da Müslümanlar'ın üzerine düzenlendiği ve Ortalama 200 yıl boyunca süren Haçlı Seferlerinin sebeplerini dini, ekonomik ve siyasal sebepler olarak ayırabiliriz.

Aşağıda belirtilen Haçlı Seferlerinin sebeplerinden hangisi 'Ekonomik Sebepler" arasında yer almaktadır?

A) Bizans'ın Avrupa'dan yardım isteği

B) Kralların otoritelerini artırma isteği

C) Din adamlarının nüfuzlarını artırma isteği

D) Kluni tarikatının faaliyetleri

E) Avrupalılar'ın doğunun zenginliklerinden faydalanma isteği

 

S-8- Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'e katkıları arasında yer almaz?

A) İslamiyet’in koruyuculuğunu yapmaları

B) İslamiyet’i yaymaları

C) Bilime ve kültüre olan katkıları

D) Bazı Avrupa topluluklarını İslamiyet'e kazandırmaları

E) İslam kültürü yerine Türk kültürünü öne çıkartmaları

 

S-9- Kutadgu Bilig ile ilgili,

I. Karahanlılar dönemine aittir.

II. Türk – İslam edebiyatının ilk yazılı örneğidir.

III. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) II ve III

 

 S-10- Büyük Selçuklular zaman içinde İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiştir.

Yukarıdaki bilgiyi söyleyebilmemize sebep olan olay aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) İslam Dünyasına baskı kurmuştur.

B) İdarecileri baskı ve şiddet yoluna gitmişlerdir.

C) Abbasi Halifesini Şii Büveyhoğullarının elinden kurtarmıştır.

D) Moğollara karşı islam dünyasını korumuştur.

E) Haçlı seferlerine karşı tek başına mücadele etmiştir.

 

 

 

S-11 – Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt  Savaşı’nın sonuçları arasında gösterilemez?

A) Haclı seferleri için başlıca sebep olmuştur.

B) Anadolu’da Türk siyasi birliği yolunda ilk adım olmuştur.

C) Bizans imparatorluğunun siyasi varlığı sona ermiştir.

D) Günümüz Türkiye’sinin temelleri atılmıştır.

E) Akıncılar ciddi bir direnişle karşılaşmadan Anadolu içine kadar ilerlemişlerdir

 

 

S-12- Selçuklu mimarisinde Orta Asya Türk çadır sanatının etkisini taşıyan,silindirik gövdeli anıtmezar niteliğindeki yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Medrese

B)Külliye

C)İmarethane

D)Kümbet

E)Darüşşifa

 

S-13- Selçuklularda sultanların erkek çocukları meliklerin eğitiminden sorumlu olan kişiye verilen ünvan, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Melik    

B) Atabey  

C) Müderris    

D) Lala   

E) Muallim

 

S-14-     İlk Türk-İslam devletlerinde maliye işleriyle ilgilenen divan aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Divanı Tuğra   

B) Divanı İstifa  

C) Divanı İşraf        

D) Divanı Arzülceyş       

E) Divanı Saltanat

 

 

S-15- –     

I. Büyük Selçuklu sultanları Alparslan ve Melikşah’a vezirlik yapmıştır.

II. Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nda Divan-ı Saltanat ve İkta sisteminin gelişmesini sağlamıştır.

III. Kimilerince dünyada ilk üniversite sayılan medreselerin yapılmasını sağlamıştır.

IV. Siyasetname adlı eseri önemlidir.

Yukarıda verilen özellikler, aşağıdaki devlet adamlarından hangisine aittir?

A) Kaşgarlı Mahmut    

B) Firdevsî      

C) Ahmet Yükneki   

D) Nizamülmülk        

E) Yusuf Has Hacip

 

 

S-16- Karahanlılar'ın Doğu ve Batı Karahanlılar olarak ikiye ayrılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Türkçenin resmi dil olarak kullanıldığının

B)Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı olarak kabul edildiğinin

C)Selçuklular ile savaşıldığının

D) İlk Türk-İslam devleti olduğunun

E)Maveraünnehir'e egemen olduğunun

 

 

 

S-17- IV. Haçlı Seferi sırasında Haçlılar İstanbul'u işgal ederek Latin Krallığını kurdular. Bizanslı yöneticiler ise İstanbul'dan kaçarak bir kısmı İznik'te bir kısmı da Trabzon'da birer devlet kurdular.

Buna göre, IV. Haçlı Seferi'nin sonuçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bizans'ın siyasi ve askeri gücünü zayıflattığı

B) Hristiyan devlet sayısını azalttığı

C) Anadolu'nun Selçukluların eline geçtiği

D) Bizanslıların Anadolu'dan tamamen uzaklaştırıldığı

E) Anadolu'nun batı bölgelerinin Bizans'ın eline geçtiği

 

 

S-18- Karahanlılar hangi hükümdarları döneminde İslamiyet’i kabul etmiştir?

A) Alp Tigin    

B) Adsız   

C) Süleyman Şah 

D) Bilge Kül Kadir Han  

E) Satuk Buğra Han

 

 

S-19- Selçuklularda kişilere ait, alınıp satılabilen veya miras bırakılabilen topraklara ne ad verilirdi?

A) Has          

B) İkta        

C) Vakıf   

D) Mülk             

E) Tımar

 

S-20- Anadolu’da ilk  külliye olarak kabul edilen Divriği Ulu Cami aşağıdakilerin hangisinin eseridir?

A) Danişmentliler    

B) Artuklular    

C) Osmanlılar      

D) Mengücekliler            

E) Karahanlılar

                                                                             

 

 

9. sınıf tarih dersi 2. dönem 2. yazılı soruları test ve cevapları

9. sınıf tarih dersi 2. dönem 2. yazılı soruları test ve cevapları

 

1-Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyeti kolayca kabul etmelerinin nedenlerinden biri değildir?
A) İslamiyeti tanımaları ve kendi dinleri ile benzerlik taşıması
B) Türk toplumundaki sosyal dayanışma ve ahlak kurallarına uygun olması
C) Abbasilerin hoşgörülü politikaları
D) Ölümden sonraki hayata inanmaları
E) Türklerde ibadetlerin tapınakta, İslamiyet’te camilerde yapılması bakımından benzerlik bulunması

 

2-I. Islam dinini geniş alanlara yayma.
II. Islam kültür ve uygarlığını geliştirme.
III. Emevi yönetimine siyasal olarak katılma.
VI. Haçlılara karşı mücadele etme
V. Balkanlarda Islam’ı yayma
Türkler Müslüman olduktan sonra Islamiyet’e büyük katkılarda bulunmuşlardır.
Yukarıdaki öncüllerden hangisi Türklerin İslam dünyasına sağladıkları faydalardan değildir?

A)I

B)II

C)III

D)IV

E)V

 

3- Orta Asya'da kurulan Hun, Göktürk, Uygur gibi Türk devletleri'nin geleneklere göre hükümdarın oğulları arasında paylaşılması, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) İç karışıklıkların kolayca bastırılmasına
B) Kardeş katlinin önlenmesine
C) Devletlerin kısa sürede yıkılmasına
D) Merkezi otoritenin güçlenmesine
E) Hukuk alanında ikilemlerin yaşanmasına


4-
I. Kurganlar
II. Anallar
III. Destanlar
IV. Zigguratlar
V. Çin kaynakları

Yukarıdakilerden hangileri Orta Asya Türk Tarihi'-nin aydınlatılmasında etkili olan kaynaklar arasın¬da göşterilernez?
A) II ve IV

B)lveV

C) II ve III

D) I, II ve IV

E) III, IV ve V

5- Eski Türklerde ekonomi tarımdan çok, hayvancılık ve ticarete dayanmaktadır.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi¬dir?

A) Dini inanışlar
B) Kültürel yapı Muhteva.com    
C) Savaşçı özellikler
D) Göçebe yaşam
E) Kavimler Göçü

6- Tarihte yazılmış en uzun destan olan “ Manas “ Destanı’nı aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi oluşturmuştur?
A) Hunlar

B) Göktürkler

C) Avarlar

D) Hazarlar

E) Kırgızlar

 

7- Kendi paralarını bastıran ilk Türk devleti ve hükümdarı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Kök Türk Devleti-Bilge Kağan
B)Türgeşler-Baga Tarkan
C)Uygurlar- Moyen-Çur
D) Büyük Hun Devleti-Mete Han
E) Avrupa Hun Devleti –Karaton

8-Ticari faaliyetler sonucunda İslam dinini kabul edip Müslüman olan ilk İtil (Volga) Bulgar hükümdarı kimdir?
A) Satuk Buğra
B)Almış Han
C) Arslan Han
D) Bilge Han
E) Kara Han

9) Genel olarak Türklerde sanat Uygurlara kadar taşınabilir malzemeden deri, ahşap, metal ve taş işçiliğine dayalıdır. Uygurlarda ise sanat manastır, saray yapımı ve bunların iç donanımı biçiminde gelişme göstermiştir.
Türklerde sanatta görülen bu gelişme, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Göçebe hayattan yerleşik hayata geçildiğinin
B) Ülkenin sınırlarının genişlediğinin
C) Komşu devletlerle ilişkilerin zayıfladığının
D) Ticaret anlayışının değiştiğinin
E) Ülkenin istilalardan korunduğunun

10) Hazar Devleti yöneticilerinin Museviliği kabul etmelerine rağmen, halk arasında Müslüman, Hıristiyan ve Şamanist olanlar da vardı. Halk arasındaki davalara Musevi, Müslüman, Hıristiyan ve Şamanistlerden oluşan bir hakimler kurulu bakıyordu.
Bu durum, Hazar Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Kurucularının Musevi olduğunun
B)Halk arasındaki davaların hızlı sonuçlandırıldığının
C) Yöneticilerinin seçim yoluyla görevlendirildiğinin
D) Adalet ve hoşgörünün egemen olduğunun
E) Halk arasındaki sorunların dinsel nitelikli olduğunun

11- İslam tarihinde;
I. İlk adli teşkilatın kurulması,
II. Mahkemelere kadıların tayin edilmesi,
III. İlk defa askeri amaçlı iktaların kurulması
IV. Sürekli orduların kurulması
Gibi durumlar aşağıdaki halife-devlet adamlarından hangisinin zamanında oluşturulmuştur?
A) Hz. Ebubekir

B) Hz. Ömer

C) Hz. Osman

D) Hz. Ali

E) Harun Reşid

12-
I-Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmıştır.
II-Kur’an-ı Kerim ayetleri toplanarak kitap haline getirilmiştir.
III-Arapça resmi dil haline getirilmiştir.
IV-İlk deniz savaşı yapılmıştır.
V-Avasım şehirleri kurulmuştur.
Bu gelişmelerden hangileri dört halife döneminde gerçekleşmemiştir?

A)I-III-V

B)II-IV

C)III-V

D)I-IV

E)II-IV-V

13- Kitab-ül Musiki isimli eseri bulunan kendisine ikinci öğretmen anlamında Muallimi Sani’de denilen ünlü İslam filozofu kimdir?
A) İbn-i Rüşd

B) İbn-i Sina

C) Gazali   

D) Farabi

E) Taberi

14- İslam devletlerinde askeri işlerle hangi divan ilgilenirdi?
A)Divan-ı İnşa

B)Divan-ı Mezalim

C)Divan-ı Beytü’l Mal

D) Divan-ı Has

E) Divan-ı Ceyş

15- İslam Tarihi'nde görülen aşağıdaki savaşların hangisinde İslam dini'ni yayma anlayışının ege¬men olduğu savunulamaz?
A) Nihavent

B) Ecnadeyn

C) Yermük

D) Sıffin

E) Mûte

16- Emevi ve Abbasi devletlerinin özelliklerinden;
I. Araplardan başka milletleri mevali olarak değerlendirmeleri
II. Milliyetçi bir yapıda olmaları
III. Halifeliği saltanat şeklinde yürütmeleri
IV. Türkler'in kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmeleri
hangileri bu iki devletin ortak özelliğidir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) III ve IV

E) II ve III

17-İslam ordularının İspanya’daki ilerleyişi hangi savaşla durmuştur?

A) Puvatya Savaşı

B)Yermük Savaşı

C) Nihavent Savaşı

D) Huneyn Savaşı

E) Mute Savaşı

18-Abbasiler Türkler için hangi ordugah şehirleri oluşturmuştur?
A)Kubbetü’l İslam

B) Cihadiye

C) Talas
D) Avasım

E) Merv

19- Aşağıdakilerden hangisinde Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan beylikler ve kuruluş yerleri yanlış verilmiştir ?
A)Danişmentliler-Sivas

B) Artuklular –Konya

C) Saltuklular –Erzurum

D)Mengücekliler –Erzincan

E) Çaka Beyliği- İzmir

20- Aşağıda Türk-İslam edebiyatına ait ilk eserler ve yazarlar hangisinde yanlış verilmiştir?

A) Divan-ı Lügati’it Türk – Kaşgarlı Mahmut
B) Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacib
C) Atabetü’l Hakayık – Yüknekli Edip Ahmet
D) Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi
E) Fetihname – Cüneydi Bağdadi


21- Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların yıkılma nedenlerinden biri değildir?
A)Oğuz isyanı 

B) Taht kavgaları 

C) Katvan Savaşı

D) Batınilerin faaliyetleri

E) Emevilerin Arap milliyetçiliği yapmaları

22- Türkler, Selçuklulardan itibaren İslâm Dünyasının siyasi kaderini ellerine geçirdiler ve Osmanlı Devleti yıkılıncaya kadar da ellerinde tuttular. Abbasi Halifeliğinin daha iki asır süre ile ayakta kalmasını sağladılar. Dağınık durumda bulunan islâm Dünyasını dağılmaktan kurtardılar.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Türkler Abbasilerden itibaren İslâm Dünyasının dini lideri olmuştur.
B) Talaş Savaşın'dan sonra kitleler halinde islâmiyeti kabul etmişlerdir.
C) Türkler islâm Dünyasının koruyuculuğunu üstlen¬mişlerdir.
D) İslâm Dünyasının dağılmasında olumsuz rol oynamışlardır.
E) İslâmiyeti kabul eden ilk Türk Devleti Selçuklular olmuştur.

23- Türk – islam devletlerinde hukuk anlayışı, islamiyetin etkisiyle şekillenen şer'i hukuk ve Türk kültüründen beslenen örfi hukuk şeklinde yapılanmıştır.
Buna göre, Türk – İslam devletlerinin hukuk anlayışlarıyla ilgili olarak;

I. Din, hukuki yapı üzerinde etkili olmuştur.
II. Türk geleneklerinin etkisi devam etmiştir.
III. Yazılı hukuk anlayışı etkinliğini yitirmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

24-Selçuklularda gelirleri eğitim,ilim veya sosyal kurumların kurulması ve masraflarının karşılanması için kullanılan toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Has Arazi

B) Mülk Arazi

C) İkta Arazi 

D) Vakıf Arazi

E) Haraci Arazi

25- Selçuklularda eyaletlere gönderilen şehzadeleri yetiştirmekle görevli tecrübeli devlet adamları kimlerdir?

A) Hacip

B) Melik

C) Lala

D) Atabey

E) Emir-i Alem

CEVAP ANAHTARI : 1- E 2-C 3- C 4-A 5-D 6-E 7-B 8-B 9-A 10-D

11-B 12-C 13-D 14-E 15-D 16-C 17-A 18-D 19-B 20-E

21-E 22- C 23-D 24-D 25-D

9. sınıf Tarih dersi 2. dönem 2. yazılı soruları test

9. sınıf Tarih dersi 2. dönem 2. yazılı soruları test

1. İslâm mimarisinin değişik İslâm ülkelerindeki uygulamaları arasında birçok benzerlikler olduğu gibi üslup ve biçim yönünden önemli farklar da vardır. Bu tür farkların ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin diğerlerinden daha etkili olduğu savunulabilir?
A)   Ekonomik yapının
B)   Ulaşım ve haberleşmenin
C)   Ulusal kültür ve coğrafi özelliklerin
D)   İdari ve siyasi yapının
E)   Mezhep farklarının

2. Dört halife döneminde bütün Müslümanlar kardeş kabul edildiği halde, Emeviler döneminde Araplar diğer Müslümanlardan üstün görülmüştür. Emeviler dönemindeki bu anlayış aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A)   Hukuk alanında ilk örgütlenmenin başlamasına
B)   Arap yarımadasına Islâmiyetin yayılmasına
C)   Kur'an nüshalarının eyaletlere gönderilmesine
D)   Değişik kültürlerden insanların bir arada yaşamasına
E) Siyasi kargaşaların doğmasına

3. Hz. Ebubekir Devri'nde, Kur’an’ı kitap haline getirilerek yazılı hale dönüştürülmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Kur'an'ı ezbere bilen vahiy katiplerinin sayısını azaltmak
B)   Kuran’ın, değişmeden gelecek nesillere ulaştırılmasını sağlamak
C)   Eyaletlere gönderilerek İslam devletinin anayasası durumuna getirilmesini sağlamak
D)   Yalancı peygamberler sorununu çözümlemek
E)   İslam dininden ayrılmalara engel olmak

4. Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etmesinden (Hicret 622) sonra İslâm Devleti'nin temellerinin atıldığının en kesin kanıtı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)   Kabe'nin Kutsal sayılması
B)   Medine Vatandaşlık Anayasası'nın hazırlanması
C)   Ashab-ı  Suffe denilen  öğretim  kadrolarının oluşturulması
D)   Seriyye denilen askeri birliklerin kurulması
E)   Medine'de Yahudilerle Müslümanların bir arada
yaşamaya başlaması

5. İslam Uygarlığı'nda hat ve süsleme sanatının gelişmiş olması aşağıdakilerden hangisi ile ilgili¬dir?
A)   Okuma-yazma oranının çok olması
B)   Bu sanatların Islamiyetten önce de yaygın olması
C)   Resim ve heykeltıraşlığın yasaklanması
D)   Çok sayıda sanatkârın yetişmesi
E)   Sanatkârların devletçe korunması

6. Türkler arasında İslamiyet’in kısa sürede yayılmasında İslam dinin eski Türk inanç sistemiyle benzerlikleri önemlidir?
Aşağıdakilerden hangisi bu benzerliklerden biri değildir?
A) Cennet – Cehennem kavramlarının her ikisinde de olması
B) Türk töreleriyle İslam kurallarının benzerlik taşıması
C) Türklerin savaşçı özelliğinin İslam’daki cihad anlayışı ile bağdaşması
D) Tektanrı, kurban kesme, ruhun temizliği gibi kavramların tanıdık olması
E) İslamiyet’in Orta Asya’da doğup, Türkler tarafından önceden bilinmesi

7. Türk-lslam Devletleri, İslamiyet öncesinde olduğu gibi, hanedan mensubu olanları çeşitli bölgelerin ve eyaletlerin yöneticiliklerine atamışlardır.
Bu yolla ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)   İç karışıklıkları ortadan kaldırmak
B)   Şehzadelerin yönetim konusunda deneyim kazanmalarını sağlamak
C) Ülkeyi İslam geleneklerine göre yönetmek
D) Hanedan mensuplarının siyasi güçlerini artırmak
E)  Ülkenin ekonomik canlılığını artırmak

8. Mısır'da kurulan Tulunoğulları ve Ihşidler'in yönetim ve ordu kadroları Türklerden oluşurken, halkı Araptı.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
A) Devletlerin kısa sürede yıkılmasına
B) Türkçe'nin gelişmesine
C) Ekonomik ve askeri yönden güçlenilmesine
D) Halk arasında sosyal sınıf farklılığının oluşmasına
E) Fetihlerin yavaşlamasına

9. İlk Müslüman Türk devletlerinden olan;
–   Gazneliler; Afganistan'da kurulmuş olup, Hint ve Afgan kültürünün etkisinde kalmıştır.
–   Tulunoğulları Mısır'da kurulmuş olup, Arap kültürünün etkisinde kalmıştır.
İki Türk devletindeki bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabi¬lir?
A)   Kültürel değişim yaşamaları coğrafyalarındaki etnik unsurların etkisiyle olmuştur.
B)   Siyasi otorite kültürel değişimi yönlendiren temel faktördür.
C)   Farklı kültürlerin kaynaşması bilimsel çalışmaları hızlandırır.
D)   Dini inançlardaki değişim, kültürel farklılığın temel nedenidir.
E)   Türk-lslâm kültürünün temeli Arap ve Hint kültürüne dayanmaktadır.

10- Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlıların resmi dili Türkçe'dir. Karahanlılarda Türkçe'nin resmi dil olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A)   Diğer dillerle ilişki kuramaması
B)   İslâmiyet'in etkisinin yavaş olması
C)   Halkın büyük çoğunluğunun Türk olduğu bir bölgede yaşaması
D)   Çin'in kültür baskısı
E)   Arap kültürününün benimsenmesi

11-  Memluklar Devleti'nin siyasi varlığı Osmanlı Devleti'nden daha kısa sürdüğü halde, Memluklarda tahta geçen hükümdar sayısı Omanlılardan daha çoktur.
Memluklarda hükümdar değişikliklerinin Osmanlılardan daha fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 A)   Toplumun çeşitli etnik gruplardan oluşması
 B) Her emirin sultan olma hakkına sahip olması
 C) Türkçe bilenlerin imtiyazlı olması
D) Osmanlı Devleti'nden önce kurulmuş olması
E) Hükümdarlığın, halifenin onayına bağlı olması

12-  Eyyubi sultanları kararlarını verirken geleneklere ve şeriata dikkat ederdi. Devletin, biri halife tarafından gönderilen, diğeri bağımsızlık simgesi olan iki bayrağı vardı.
Buna göre, Eyyubi Devleti için aşağıdakilerden hangisi doğru olmaz?
A)  Laik bir yönetim anlayışının olmadığı
B)  Devlet yönetiminde yalnızca şeriat kurallarına uyulduğu
C)   Dini otoriteye bağlı kalındığı
D)   Gelenek-şeriat sentezine başvurulduğu
E)    Halifenin dinsel etkisinden yararlanıldığı

13.  Moğol istilasının Türkiye Tarihi   bakımından en yararlı sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Türk  Kavimlerinin  birbirleriyle  kaynaşmasını sağladılar.
B)   Türkçe'nin Doğu Avrupa ve Ön Asya'da yayılmasını sağladılar.
C)   Anadolu'yu, merkezden valiler atayarak yönettiler.
D)   "İpek Yolunu" eski canlılığına kavuşturdular.
E) Türk göçlerinin Anadolu'da yoğunlaşmasına sebep olarak Anadolu'nun Türkleşmesinde etkili oldular.

14- Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan beyliklerin;
–   Yer adlarını Türkçeleştirmeleri
–   Kuruldukları bölgelere Türkmenleri yerleştirmeleri
–   İmar ve iskan faaliyetlerinde bulunmaları
aşağıdakilerden hangisine öncelikle zemin hazırlamıştır?
A) Beyliklerin nüfuz mücadelelerine
B) Anadolu'nun Türkleşmesine
C) Anadolu Türk birliğinin sağlanmasına 
D) Avrupalılar Haçlı seferlerini düzenlemesine
E) Selçukluların merkezi otoritesinin zayıflamasına

15- Aşağıdakilerden  hangisi  Malazgirt Savaşı'nın sonuçlan arasında yer almaz?
A)   Türkler Anadolu'ya yurt tutmak amacıyla girmeye başladılar.
B)   Bizans, Türklerle tek başına mücadele edemeyeceğini anladı.
C)   Anadolu'da Türk beylikleri kuruldu.
D)   Türkiye Tarihi başladı.
E)    İslâm dünyasının liderliği Türklerin eline geçti.

16- XVI. Yüzyılda ortaya çıkan Buhara, Hive, Sibir, Özbek, Kırım, Kazan, Küçüm, Nogay ve Asrahan hanlıkları
Aşağıdaki devletlerden hangisinin toprakları üzerinde kurulmuştur?
A) İlhanlılar Devleti    B) Çağatay Hanlığı      C) Kubilay Hanlığı      D) Altınorda Hanlığı       E) Timur İmparatorluğu

17- Büyük Selçuklularda fethedilen yer, fetheden komutanın malı olmuştur.
Bu durum,
I.   Anadolu'nun fethinin hızlanması,
II.   merkezi otoritenin zayıflaması,
III. beyliklerin ortaya çıkması
gelişmelerinden hangilerinde etkili olmuştur?
A) Yalnız l   B) Yalnız II   C) Yalnız III D) I ve II   E) I, II ve III

17-  Büyük Selçuklular döneminde uygulanan ikta sisteminin faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A)   Para ödenmeden büyük bir orduya sahip olmuşlardır.
B)   Eğitimin gelişmesi sağlanmıştır.
C)   Vergilerin   düzenli  toplanması   sağlanmıştır.
D)   Üretimin devamlılığı sağlanmıştır.
E)    Ülkede asayiş ve düzen sağlanmıştır.

18-  Timur Devleti'nde kendisine bir bölgenin yönetimi verilen hanedan üyelerine "mirza" denilirdi. Kendi bölgelerinin yönetiminde söz sahibi olan Mirzalar, ordu kurma, para basma, diğer devletlerle antlaşma yapma gibi yetkilere sahiptiler.
Aşağıdakilerden hangisi Timur Devleti'ndeki bu uygulamanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
A)   Ülke kültür ve medeniyet yönünden gelişmiştir.
B)   Ülkenin parçalanması hızlanmıştır.
C)   Kültürel birlik sağlanmıştır.
D)   Devlet siyasi varlığını uzun süre korumuştur.
E) Ticari faaliyetler canlanmıştır.

19-  Cengiz Han, askeri gücüne dayanarak büyük bir imparatorluk kurmuş, neredeyse bütün Asya'yı egemenlik altına almıştır. Ancak onun ölümünden sonra devlette bir çöküş yaşanmış ve Moğol İmparatorluğu Kubilay Hanlığı, Çağatay, Altınordu Hanlığı ve İlhanlı Devleti gibi parçalara ayrılmıştır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A)   Moğol  İmparatorluğu’nun siyasi birliği bozulmuştur.
B)   Kubilay Hanlığı, eski Moğol imparatorluğu'nun sınırlarını geçmiştir.
C)   Cengiz İmparatorluğu dağıldıktan sonra Moğolların varlıkları sona ermiştir.
D)   Harezmşahlar Devleti Moğollara karşı en fazla direnen devletlerden biridir.
E)   Cengiz'in ölümüyle devlet Türklerin egemenliğine geçmiştir.

20-  İslâm dünyasının ünlü bilginlerinden İbni Sina’nın "Kanun" adlı eseri Batılılar tarafından onbeş Latince'ye çevrilerek tıp öğretiminde kullanılmıştır.
Bu durum aşağıdaki genellemelerden hane doğrulamaz?
A)   İslâm dini bilimsel gelişmelere açıktır.
B)   Pozitif bilimlerde İslâm bilginlerinin de hizmetleri vardır.
C)   Tıp alanında da İslâm bilgini yetişmiştir.
D)   Pozitif bilimler Islâmiyetle birlikte doğmuştur
E)   Batı dünyası İslâm bilginlerinden yararlanılmıştır.

21- Aşağıdakilerden hangisi Babür İmparatorluğu'nun Hindistan'da kurulmasının yarattığı olumlu sonuçlardan biri değildir?
A)   Hindistan'ın büyük kısmına hakim olarak bu ülkeyi bir yönetim altında birleştirmeleri
B)   Nüfus yoğunluğu çok fazla olan bu ülkede Islamiyetin yayılmasında önemli rol oynamaları
C)   Taç Mahal gibi önemli bir sanat eseri yapmaları
D)   Müslümanların Hindulaşmasını önlemeleri
E)   Hindu-Müslüman çatışmalarının yoğunlaşmasına sebep olmaları

22.    Büyük Selçuklu  Devleti'nin yıkılma  nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)   Batınilerin yıkıcı faaliyetleri
B)   Taht kavgaları
C)   Abbasilerin aleyhte çalışmaları
D)   Atabeylerin kontrolden çıkması
E)   İlhanlılara yenilmeleri

23-  Abbasi Halifesi'nin Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'i "Doğunun ve Batının Hükümdarı" ilân etmesi aşağıdaki yargılardan hangisini daha da kuvvetlendirmektedir?
A)   İslâm dünyasının güçsüzlüğünü
B)   Siyasi üstünlüğün Türklere geçtiğini
C)   Halifelerin valilere hükmedemediğini
D)   Türkler'in Anadolu'yu fethettiğini
E)   Selçuklu Devleti'nin kurulduğunu

24- Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alp Aslan’ın Anadolu'nun fethiyle görevlendirdiği komutanlar Anadolu'da ilk Türk beyliklerini kurmuştur.
Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri arasında aşağıdakilerden hangisi ver almaz?
A)  Danişmentliler  B) Artuklular C) Mengücekler   D) Germiyanlılar   E) Çaka Beyliği

25. Karahanlılarda;
– Divan-ı Lügat’it Türk isimli Türkçe sözlük hazırlanması
– Kutadgu Bilig adında siyaset bilimi alanında Türkçe eser yazılması
– Atabet’ül Hakayık isimli ahlaki yönü ağır basan bir Türkçe kitap yazılması
gibi gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
A) Ahlaki değerlerin toplumda ön planda tutulması için çaba harcadıklarını
B) Yoğun olarak kullandıkları Arapça ve Farsça’nın yanında azda olsa Türkçe eserler yazdıklarını
C) Türkçe eserler hazırlayarak kendi dillerinin gelişmesi ve yaygınlaşması için çalıştıklarını
D) Devlet yönetim anlayışıyla ilgili bilgiler veren eser hazırladıklarını
E) Türkçe eserler yazarak Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunduklarını

9. sınıf Tarih dersi 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları

1.    Haçlı Seferlerinin dini sebepleri nelerdir?

2.    Malazgirt Savaşı hangi  önemli sonuçları ortaya çıkarmıştır?

3.    Anadolu’ya ilk Türk akınları kimler tarafından yapılmıştır? Yazınız.

4.    Haçlı Seferlerinin ekonomik sonuçları nelerdir?

5.    Moğol istilasının Türk -İslam tarihi açısından  ortaya çıkardığı sonuçlar   nelerdir?

6.    IV. Haçlı seferini diğer 3 Haçlı Seferinden  ayıran en önemli fark nedir? Yazınız.

7.    Kösedağ Savaşı’nın ortaya çıkardığı önemli sonuçlar nelerdir?

8.    Timur’un hangi faaliyetleri Türk dünyası için zararlı olmuştur? Neden?

9.    Miryokefalon Savaşı’nın ortaya çıkardığı önemli sonuçlar nelerdir? Yazınız.

10.  Çaka Bey kimdir? Çaka Bey’in  en önemli amacı neydi?

                                                                                                                       

                                             *** CEVAPLAR ***

 

C.1.  Haçlı Seferlerinin en önemli dini sebepleri, 1- Hırıstiyan  Avrupalıların Kudüs’ü geri alma isteği 2- Fransa’daki Kluni tarikatının çalışmaları. 3- Papa’nın Ortodoks Kilisesini de  kendi himayesi altına alma isteği.

 C.2.  Malazgirt Savaşı Büyük Selçuklu ile Bizans arasında yapılmıştır. Bu savaşla Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış ve Anadolu bir Türk yurdu olmuştur.5Haçlı Seferlerinin en önemli siyasi sebebini ortaya çıkarmıştır. 5

 C.3.  Anadolu’ya ilk Türk akınlarını M.Ö. 8.yüzyılda İskitler yapmıştır. Daha sonra 395 yılında Avrupa Hunları ve VI. Yüzyılda Sabarlar gerçekleştirmişlerdir.

 C.4.  Haçlı Seferlerinin ekonomik sonuçları,

·      Akdeniz ticareti gelişmiş ve liman şehirleri önem kazanmıştır.

·      Gemi yapımcılığı gelişmiştir.

·      Avrupalılar kağıt,cam,deri ve dokuma sanayiini öğrendiler.

·       Bankacılık gelişmiştir.

 C.5.   Moğol istilası ile , 1- Türk-İslam dünyasındaki yüzlerce yılın birikimi olan medeniyet yerle bir olmuş. 2- Anadolu’nun hızla Türkleşmesini sağlamıştır. 

 C.6.   .    Anadolu’ya ilk Türk akınlarını M.Ö. 8.yüzyılda İskitler yapmıştır. Daha sonra 395 yılında Avrupa Hunları ve VI. Yüzyılda Sabarlar gerçekleştirmişlerdir.

 C.7.  Moğol İmparatorluğu’nun parçalanmasıyla ortaya çıkan devletler, nüfus yoğunluğunun Türk olması ve İslamiyeti kabul etmelerinden ötürü zamanla Türk-Moğol Devleti kimliğine  bürünmüşlerdir.          

C.8.  Timur’un 1391 ve 1395 Altınordu Seferleriyle yaptığı Ankara Savaşı Türk dünyası için zararlı olmuştur. Çünkü Altınordu seferleriyle Rusların güçlenmesini sağlamış ve Ankara Savaşı ile de Anadolu Türk birliğini bozup Osmanlı Devletini Fetret Devrine sürüklemiştir.

C.9. Miryokefalon Savaşıyla,

·        Bizans’ın Anadolu’yu geri alma umudu sona ermiştir.

·        Miryokefalon Zaferi ile ise Anadolu’nun kesinlikle bir Türk yurdu olduğu ispatlanmıştır.

9. sınıflar Tarih dersi 2. dönem 2. yazılı soruları

Lise 1 Tarih II. Dönem II. Yazılı

1-Anadolu Selçukluları Kösedağ yenilgisi ile dağılma dönemine girmiştir. Aşağıdaki olaylardan hangisi bu dönemde gerçekleşmemiştir?
a-Anadolu’da siyasi birliğin bozulması
b-Moğollara karşı Memlüklerden yardım istenmesi
c-Baba İshak Ayaklanması
d-Anadolu’da  Moğol egemenliği
e-Karamanoğulları’nın Anadolu’da Türkçe’yi resmi dil ilan etmesi

2-Kırım Hanlığı – Kazan Hanlığı gibi devletler aşağıdakilerden hangisinin  parçalanmasıyla ortaya çıkmıştır?
a-Kubilay Hanlığı  b-Timurlular  c-İlhanlılar d-Altınorda Hanlığı   e-Cengiz Devleti

3-Türk tarihinde ilk defa denizaşırı sefer yapan Türk hükümdarı kimdir?
a-I.Gıyasettin Keyhüsrev  b-Süleyman Şah
c-I.Mesut  d-I.Alaettin Keykubat  e-I.Kılıç Arslan

4-Aşağıdaki beyliklerin hangisi Karadeniz’de kurulmamıştır?
a-Pervaneoğulları            b-Candaroğulları
c-İsfendiyaroğulları        d-Taceddinoğulları
                  e-Germiyanğulları
5-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?
a-Danişmentliler  b-Karesioğulları  c-Çaka Bey
     d-İnançoğulları         e-Sökmenliler

6-Hindistan’da kurulan son Türk devleti hangisidir?
a-Gazneliler  b-Safeviler  c-Babürlüler  d-Gurlular e-Selçuklular

7-Türklerin aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadeleleri Haçlı Seferlerine neden olmuştur?
a-Fransa  b-Macaristan  c-Rusya  d-Bizans  e-Roma

8-Türkiye Selçuklu Devleti  Gerileme Dönemine hangi hükümdarı ile girdi?
a-İzzeddin  Keykavus  b-I.Gıyasettin Keyhüsrev
c-Sadettin Köpek     d-Alaeddin Keykubat
                e-II.Gıyasettin Keyhüsrev

9-Anadolu Selçuklukları Antalya ve Sinop’u alarak hangi yönden zenginleştiler?
a-Tarım  b-Hayvancılık c-Ticaret d-Kültür e-Eğitim

10-Türkiye Selçuklu Devleti’nin ilk başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
a-Konya  b-Balıkesir  c-İzmir  d-İznik  e-Erzurum

11-Aşağıdakilerden hangisi Timurlular ile ilgili doğru bir bilgidir?
a-Osmanlılar ile Otlukbeli  Savaşını yaptılar
b-İngilizlerin sömürgesi oldular ve yıkıldılar
c-Altınorda Hanlığını yıkarak,Ruslar’ın güneye inmesine neden oldular
d-Anadolu Türk biliğini sağladılar
e-Karakoyunlular tarafından yıkıldılar

12-Aşağıdakilerden hangisi  Azerbeycan Hanlıklarından biri değildir?
a-Bakü  b-Gence  c-Hive  d-Karabağ  e-Şirvan

13-Anadolu Beylikleri içinde denizcilikteki başarılarıyla ön plana çıkmış,Gazi Umur Bey gibi önemli bir denizci yetiştirmiş beylik hangisidir?
a-Aydınoğulları  b-Menteşeoğulları  c-Çaka Bey d-Karesioğulları      e-Saruhanoğulları

14-Anadolu’yu yurt edinmek amaçlı ilk akınları hangi Türkler yapmıştır?
a-Sibirler   b-Avrupa Hunları      c-Uygurlar     d-Oğuzlar e-Yaka Türkmenleri

15-Haçlı Seferlerinin sonuçlarından hangisi Avrupa’da  kültürel hayatın gelişmesinde en fazla etkisi olmuştur?
a-Türklerin ilerleyişinin durdurulması
b-Mutlak krallıkların güçlenmesi
c-Doğu-Batı ticaretinin gelişmesi
d-Matbaa ve kağıdın kullanılmaya başlanması
e-Barutun ateşli silahlarda kullanılması

16-Moğol Devleti parçalandıktan sonra  Türkistan’da kurulan devlet hangisidir?
a-Kubilay  b-İlhanlılar  c-Altınorda  d-Çağataylılar e-Kırım Hanlığı
17-Özbeklerle Kırgızların karışması hangi Türk topluluğunu ortaya çıkarmıştır?
a-Kazaklar  b-Azeriler  c-Altaylar  d-Babürlüler  e-Türkmenler
18-Türkçe’nin Farsça’dan üstün olduğunu kanıtlamak amacıyla yazılan “Muhakemetü’l-Lügateyn” kimin eseridir?
a-Ali Kuşçu  b-Hüseyin Baykara  c-Ali Şir Nevai  d-Reşidüddin  e-Uluğ Bey

19-Aşağıdaki savaşlardan hangisi Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu ispatlamıştır?
a-Dandanakan       b-Pasinler     c-Malazgirt   d-Yassıçimen       e-Miryokefalon

20-Aşağıdaki beyliklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
a-Germiyanoğulları  b-Eretna  c-Karamanoğulları  d-Hamitoğulları  e-Eşrefoğulları

Her sorunun doğru cevabı 5 puandır

 B

1-XIII.yy’da doğuda Çin Denizi’nden batıda Avrupa içlerine,kuzeyde Sibirya’dan güneyde Himalayalar’a  kadar egemenlik  kurmuş olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a-Çin İmparatorluğu  b-Cengiz İmparatorluğu
c-Abbasiler  d-Gazneliler   e-Büyük Selçuklular

2-Haçlı Seferlerinin sonuçlarından hangisi Avrupa’da  kültürel hayatın gelişmesinde en fazla etkisi olmuştur?
a-Türklerin ilerleyişinin durdurulması
b-Mutlak krallıkların güçlenmesi
c-Doğu-Batı ticaretinin gelişmesi
d-Matbaa ve kağıdın kullanılmaya başlanması
e-Barutun ateşli silahlarda kullanılması

3-Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşının sonuçlarından biri değildir?
a-Anadolu’nun kapıları Türkler’e açıldı
b-Bizans Türklerle tek başına mücadele edemeyeceğini anladı
c-Anadolu’da Türk beylikleri kuruldu
d-Türkiye tarihi başladı
e-İslam Dünyasının liderliği Türklere geçti

4-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklularının parçalanmasından sonra kurulan beyliklerin ortak amacıdır?
a-Bizans İmparatorluğunu yıkmak
b-Moğollar’ı Anadolu’dan çıkarmak
c-Anadolu’da İslamiyeti yaymak
d-Anadolu Selçuklularını yeniden kurmak
e-Anadolu Türk birliğini kurmak

5-Aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Anadolu Selçuklu Devleti’nin siyasi gücü artmıştır?
a-Katvan  b-Miryokefalon  c-Yassıçimen  d-Kösedağ     e-Malazgirt

6-Türk tarihinin ilk deniz aşırı seferi nereye yapılmıştur?
a-Kırım  b-Antalya  c-Rodos  d-Alanya  e-Adana
7-Aşağıdaki beyliklerden hangisinin fethi ile Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır?
a-Dulkadiroğulları        b-Ramazanoğulları
c-Germiyanoğulları      d-Akkoyunlular
                e-Karesioğulları

8-Aşağıdakilerden hangisi Özbek Hanlıklarındandır?
a-Kazak  b-Kırım  c-Hokand  d-Astrahan  e-Sibir

9-Hem Timurlular Devleti’nin  hükümdarlarından,hem de dönemin bilginlerinden olan ünlü matematik ve astronomi bilgini kimdir?
a-Timur  b-Hüseyin Baykara  c-Ali Kuşcu  d-Ali Şir Nevai     e-Uluğ Bey

10-Aşağıdaki beyliklerden hangisi denizcilikle uğraşmamıştır?
a-Karesioğulları         b-Aydınoğulları
c-Menteşeoğulları      d-Germiyanoğulları
                     e-Çaka Bey Beyliği

11-Moğolların Anadolu’yu işgal eden kolu hangisidir?
a-Altınorda  b-İlhanlılar  c-Çağataylılar
         d-Kubilay     e-Timurlular

12-Anadolu Selçuklukları Antalya ve Sinop’u alarak hangi yönden zenginleştiler?
a-Tarım  b-Hayvancılık c-Ticaret d-Kültür e-Eğitim

13-Yassıçemen Savaşı ve Baba İshak Ayaklanması gibi olaylar aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?
a-Moğolların Anadolu’ya girmesine
b-Haçlı Seferlerinin durmasına
c-Osmanlı Beyliğinin kurulmasına
d-Türklerin Anadolu’ya yerleşmesine
e-Bizans’ın Anadolu’yu terk etmesine

14-IV.Haçlı Seferinin Bizans üzerine yapılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
a-Seferlerin amacından saptığının
b-Bizans’ın güçlendiğinin
c-İstanbul’un Haçlılarca kutsal olduğunun
d-Bu seferlere kralların katılmadığının
e-İznik ve Trabzon’da Rum İmparatorluklarının kurulduğunun

15-Akkoyunlular Devletini yıkarak Azerbaycan ve İran’da kurulan ve Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Savaşı ile  önemini yitiren devlet hangisidir?
a-Şeybaniler  b-Babürlüler  c-Safeviler  d-Özbekler e-Altınorda
16-Türkçe’nin Farsça’dan üstün olduğunu kanıtlamak amacıyla yazılan “Muhakemetü’l-Lügateyn” kimin eseridir?
a-Ali Kuşçu  b-Hüseyin Baykara  c-Ali Şir Nevai   d-Reşidüddin e-Uluğ Bey

17-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?
a-Danişmentliler  b-Karesioğulları  c-Çaka Bey
     d-İnançoğulları         e-Sökmenliler

18-Aşağıdakilerden hangisinin başkente Karakurum şehridir
a-İlhanlılar  b-Selçuklular  c-Kubilay Hanlığı
           d-Safeviler            e-Özbekler

19-Aşağıdaki hanlıklardan hangisi Altınorda Hanlığının parçalanmasıyla kurulmamıştır?
a-Ejderhan  b-Kırım  c-Kasım  d-Buhara  e-Küçüm

20-Saruhanoğulları Beyliğinin  merkezi neresidir?
a-Muğla  b-Niksar  c-İzmir  d-Bursa  e-Manisa

Her sorunun doğru cevabı 5 puandır  süre:20 dakikadır

 

 

9. sınıflar Tarih dersi 2. dönem 1. yazılı soruları

1. Türklerin islamiyeti kabul etmelerindeki neden nedir?

2.Saltuklular kim tarafından , nerede ne zaman kuruldu?

3.Anadoluya ilk Türk akınları kimler tarafından yapılmıştır ?

4.Eski türk akınları nelerdir?

5. Yuğ,balbal ,kurgan terimleri neyi ifade ederi açıklayın ?

6.İlk türk devletlerinde hakanın görevi nelerdir?

7.Büyk selçuklu devletinin parçalanma sebepleri nelerdir ?

8. Malazgirt meydan savaşı nedenleri nelerdir ?

9. Büyük selçuklu devleti ve gazneliler arasında yapılan savaşların adlarını yazınız?

10. İlk Türk islam devlerini yazınız?

9.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları

NOT:Bu Yazılı Sorusunu isterseniz bireyselleştirilmiş eğitim planı dahilinde bu kategoriye giren öğrenciler için kullanabileceğiniz gibi isterseniz klasik tarz soruya çavirerek Tarih dersi Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarında da kullanabilirsiniz. 9. sınıflar için tarih dersi ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarında rahatlıkla kullanılabilir.

9.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları  

1-Müslümanlar İspanya’yı aşağıdaki hangi savaş sonucunda fethetmiştir?

a)Puvatya                    

b)Kadiks                   

c)Malazgirt                   

d)Bedir

 

2-Aşağıdaki devletlerden hangisi İspanya’da kurulan son Müslüman devlettir?

a)Beni Ahmer              

b)Abbasiler               

c)Emeviler                    

d)Selçuklular

 

3-Aşağıdaki bilim dallarından hangisi islami bilimlerden değildir?

a)Tefsir                        

 b)Hadis                        

c)Kelam                      

d)Astronomi

 

4-Anadolu’nun kapıları aşağıdaki hangi savaş sonucunda Türklere açılmıştır?

a)Malazgirt                 

 b)Talas                          

c)Mute Seferi              

d)Nihavend Savaşı

 

5-Sultan ünvanını alan ilk Türk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

a)Alparslan                  

b)Melikşah                 

c)Tuğrul Bey                 

d)Gazneli Mahmut

 

6-Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da kurulan Türk Devletlerinden değildir?

a)Tolunoğulları           

b)İhşidiler                      

c)Memlukler                

d)Emeviler

 

7-Türkler İslamiyetle aşağıdaki savaşlardan hangisi sonucunda tanıştılar?

a)Katvan                        

b)Talas                         

c)Pasinler                       

d)Köprü Savaşı

 

8-İslamiyeti kabul eden ilk Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

a)Selçuklu Devleti       

b)Göktürkler                 

c)Uygurlar                     

d)Karahanlılar

 

9-Selçuklu Devleti ile  Bizans arasında gerçekleşen ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

a)Pasinler                 

b)Dandanakan              

c)Malazgirt                    

d)Puvatya

 

10-Aşağıdakilerden hangisi Kaşgarlı Mahmut’un Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu belirtmek için yazdığı eseridir?

a)Divan-ı Hikmet          

b)Divan-ı Lügati’t-Türk   

c)Kutadgu Bilig          

d)Atabet-ül Hakayık

 

Tarih 9 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları test

Tarih 9 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları test

 

1-Karahanlıların Türk tarihi açısından en önemli özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
a)gazneliler ile mücadele etmeleri
b)saray teşkilatını oluşturmaları
c)hindistana sefer düzenlemeleri
d)ilk yerleşik Türk devleti olmaları
e)ilk Müslüman türk devleti olarak kabul edilmeleri

2-Mısırda kurulan Türk devletleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
a)Karakoyunlular
b)Akşitler
c)Eyyubiler
d)Memlüklüler
e)Tolunoğulları

3-Aşağıdaklerden hangi olayla Büyük  Selçuklu devleti bütün kurumlarıyla  bağımsız bir devlet haline gelmiştir?
a)cent şehrinin alınması
b)dandanakan savaşı ile
c)Tuğrul beyin başa geçmesiyle
d)büveyhoğulları seferiyle
e)Abbasi halifeliğinin Selçuklu koruyuculuğuna girmesiyle

4-Karahanlılar devleti aşağıda verilen özelliklerinden hangisiyle Göktürk devletinden ayrılır?
a)Türkler tarafından kurulmuş olması
b)İslam dinini kabul etmesi
c)doğu ve batı diye 2’ye ayrılması
d)asyada kurulmuş olması
e)Türk kültürünü anlatan eserlere sahip olması

5-Büyük Selçuklu Devleti zamanında İslam dünyasını olumsuz etkileyen terör eylemlerinin oluşması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
a)Batınilik teşkilatının çalışmaları
b)haçlı seferleri
c)şehzade kavurd’un Alparslan’a isyanı
d)Abbasilerin zayıflaması
e)Moğol istilasının başlaması

6–Türk İslam tarihinin başlangıcı olmuştur.
-Orta Asya’nın İslamlaşması başlamıştır.
Yukarıdaki yargıların oluşmasında aşağıda verilen savaşlardan hangisinin sonucu etkili olmuştur.?
a)Nihavend savaşı        b) Miryakefalon savaşı
c)Pasinler savaşı          d) Talas savaşı

e) Dandanakan savaşı

7-Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman dönemi için söylenemez?
a)Müslümanlar ilk kez istanbulu kuşattı.
b)Kuzey afrikanın fethine devam edildi
c)Emevi ailesinin devlet yönetiminde etkili olmaya başlaması
d)Deniz savaşları başladı ve Kıbrıs fethedildi
e)ilk İslam donanması kuruldu.

8-Emevi devletinin yıkılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?
a)Arap milliyetçiliği yapmaları
b)Şiilerin yıkıcı faaliyetleri
c)Ekonominin bozulması
d)Haçlı seferleri
e)Fetihlerin durması

9-Aşağıdakilerden hangisi  H.z. Muhammed döneminde gerçekleşen olaylar arasında gösterilemez?
a)Mekkenin fethedilmesi
b)Ülkenin eyaletlere ayrılması
c)Müslümanların habeşistana göç etmeleri
d)Mute savaşının yapılması
e)Medinede İslam devletinin kurulması

10-I-Pasinler
II-Dandanakan
III-Katvan
IV-Malazgirt

Selçuklu tarihinde önemli bir  yer tutan yukarıdaki savaşların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
a) II-I-III-IV                 b) II-III-I-IV            c)   I-II-III-IV
d) I-III-II-IV                 e)II-I-IV-III

11- Aşağıdakilerden hangisi İslam devletinde hazinenin gelir kaynakları arasında yer almaz?
a)vakıf gelirleri      b)öşür ve haraç       c)zekat            .. ….  d)cizye                  e) ganimetler

12-İslam devletinde kesin olarak ayrılıkların oluşmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?a)H.z.Osman’ın şehit edilmesi

b)Cemel vakası

c)Kerbela olayı

d)Hakem olayı

e)H.z Ali’nin şehit edilmesi

13-Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde dört halife dönemi özelliklerinden birisi değildir?
a)Devlet başkanının seçimle belirlenmesi
b)ilk İslam parasının basılması
c)Kuranın kitap haline getirilmesi
d)Hicri takvimin oluşturulması
e)Suriye,Filistin,ve Mısırda İslam hakimiyetinin başlaması

14-Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin islamiyeti kabul etmelerinde etkili olduğu söylenemez?

a)Göktanrı inancı ile İslamiyet arasındaki benzerlik
b)Emevilerin takip ettiği politika
c)İslamiyetin yaşayışlarına uygun olması
d)Talas savaşı’nın etkisi
e)İslamiyet’te dini taassubun olmaması

15-. Aşağıdakilerden hangisi Memlüklüler için doğru bir bilgi değildir?
a)   Mısır’da ilk Türk Devleti’ni kurmuşlardır.
b)   Hükümdarları bir tür seçimle belirlenmiştir.
c)   Resmi dilleri Türkçedir.
d)   Kutsal yerlere de egemen olmuşlardır.
e)   Halifeliği koruma altına almışlardır

16-Mekke’de baskıların artması karşısında Medine’ye hicret eden Müslümanlar bu olay ile birlikte Mekkeli müşriklerin karşısına daha güçlü bir şekilde çıkma imkanı elde etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Hicret’in sonucunda meydana gelen gelişmelerden değildir?

A) Muhacir – Ensar kardeş ilan edildi
B) İslam devleti kuruldu
C) Vatandaşlık antlaşması yapıldı
D) Mekkelilerle Müslümanlar arasındaki savaşlar sona erdi
E) Müslümanlar dinlerini rahatça yaşama imkânı buldular

17-İslâmiyet’i kabul eden devletlerden bazılarında yönetici kadro ile halkın aynı etnik kökenden olmadığı görülmektedir.
Aşağıdaki devletlerden hangisinde halk ve yönetici kadro arasında böyle bir ayrılık yoktur?
A) Karahanlılar   B) Samanoğulları
C) Tolunoğulları   D) Akşitler
E) Gazneliler

18-İlk Türk-İslam devletlerinden olan Gaznelilerin, etnik yapı olarak bir çok milletten meydana gelmiş olmasının sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Ordularında çeşitli milletlerden askerler olması
B) Selçuklularla mücadele etmeleri
C) Kültür birliğinin olmaması
D) Devletin iç karışıklıklarla yıkılması
E) Farklı kültürlerin etkisinde kalmaları

19-İlk Müslüman Türk devletlerinde bilim ve yazışma dili olarak genellikle Arapça kullanılmışken, Karahanlılarda resmi dil ve yazı dili Türkçe idi. Karahanlı bilginlerinden Kaşgarlı Mahmut, Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin güzelliklerini göstermek amacıyla yazdığı Divan-ı Lügat’it-Türk’ü Abbasi halifesine hediye etmiştir.
Buna göre, Karahanlıların özellikle aşağıdakilerden hangisine önem verdikleri savunulabilir?
A) Arapların dostluğuna
B) İslamiyet’in yayılmasına
C) Milli benliklerini korumaya
D) Ticaretin canlanmasına
E) Düşünce özgürlüğüne

20–. _İslam tarihinde;
I- Kur’an ayetlerinin toplanarak kitap haline getirilmesi
II- Kur’an’ın çoğaltılarak büyük illere gönderilmesi
gelişmelerini gerçekleştiren halifeler, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

I                    II

A) Hz. Osman       –  Hz. Ebu Bekir
B) Hz. Ali Hz.       –  Osman
C) Hz. Ebu Bekir  –   Hz. Osman
D) Hz. Ebu Bekir  –   Hz. Ömer
E) Hz. Osman        –   Hz. Ömer

21-           Halkının önemli kısmı Müslüman topluluklardanoluşan Büyük Selçuklular, egemenlikleri altında
yaşayan Hıristiyan ve Yahudilere karşı hoşgörülü davranmış, bazı hizmetlerde görev alabilmelerini
sağlamışlardır.Buna göre Selçuklularla ilgili olarak aşağıdaki yargılarda nhangisine ulaşılabilir?
A)   Hıristiyan ve Museviler ayrıcalıklı bir konuma sahip olmuşlardır

B)   islam inancının yayılması sağlanmıştır
C)   Anadolu'nun Türkleşmesi kolaylaştırılmıştır
D)   Farklı kültürlerin bir arada yaşayabilmesi sağlan¬mıştır
E)   Türk geleneklerinin etkinliği azalmıştır

22-. Aşağıdakilerden hangisi Tarih Çağlarına diğerlerinden daha önce geçmiştir?
A) İyonlar      B) Akadlar    C) Mısır     D) Frigler    E) Sümerler

23-. I. Hindistan'ın Müslümanlaşmasını sağlamışlardır.
II. Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır.
III. Kurucusu Bilge Kül Kadir Han'dır.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri Karahanlılara aittir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) I ve III         E) II ve III

24-Tolunoğulları ve Akşidler'in yönetim ve ordu kadroları Türklerden oluşurken, halkı Araptı.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

A) Devletlerin kısa sürede yıkılmasına
B) Türkçe'nin gelişmesine
C) Ekonomik ve askeri yönden güçlenilmesine
D) Halk arasında sosyal sınıf farklılığının oluşmasına
E) Fetihlerin yavaşlamasına

25-.    Büyük Selçuklu  Devleti'nin yıkılma  nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)   Batınilerin yıkıcı faaliyetleri
B)   Taht kavgaları
C)   Abbasilerin aleyhte çalışmaları
D)   Atabeylerin kontrolden çıkması
E)   İlhanlılara yenilmeleri

9 sınıf tarih dersi 2. dönem 2. yazılı soruları

ÇATALPINAR ÇOK PROGRAMLI LİSESİ TARİH 1 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

1-       Emeviler ve Abbasiler dönemindeki Türk-Arap ilişkilerini karşılaştırınız? 5 puan 2-       Aşağıdaki Boşluk  doldurma sorularını Uygun şekilde doldurunuz. a-     Mekkeliler …………………………..………..……… ile Müslümanların siyasî varlığını kabul etmişlerdir. b-    Emevîler döneminde gerçekleşen ……………………………..………… batıdaki İslâm ilerleyişini durdurmuştur. c-     ……………………………….….. İslâm dünyasında ilk iç savaş olarak kabul edilir. d-    İslamiyet öncesi Arap yarım adasında yaşanan dönem ………………………………………… denir. e-     Karahanlılar …………………………han zamanında islamiyeti kabul etmişlerdir. f-      Abbasiler Zamanında açılan medreselere ………………………………………………. Denir g-    Müslümanlar ilk olarak habeşistana göç etmişlerdir. h-    Avrupada İslam tarihine ait en önemli tarihi eserin adı…………………………………………………. dır   3-       Aşağıdaki faaliyetleri kimin döneminde olmuştur .Eşleştiriniz.

A Hz. Muhammed   Kuranın Çoğaltılması
B Hz. Ebubekir   Kuranın kitap haline getirilmesi
C Hz. Ömer   Sıffin savaşı
D Hz. Osman   Ordugâhlar Kurulması
E Hz. Ali   Hudeybiye anlaşması
F Emeviler   Kerbela Olayı
G Abbasiler   Avasım Şehirlerinin kurulması
      İspanyanın fethi
      İlk deniz savaşı
      Nihavent Savaşı

  4-       Aşağıdaki Cümleleri Doğru- Yanlış Olarak gruplandırınız. a-     Tarihte ilkkez SULTAN ünvanını kullanan Türk islam hükümdarı Sultan Alparslandır(    ) b-    Türkler  ve Müslümanlar Hz Ömer zamanında Komşu olmuşlardır                            (     ) c-     Abbasiler ve Emeviler Aynı dönemde yaşamıştır. (   ) d-    Hz Peygamber zamanında Mekke fethedilememiştir.(        ) 5-       Aşağıdaki Test Sorularınız cevaplandırınız. 1-    Türklerin Müslüman olmalarında, I. Müslümanlarla ticari ilişkilerin gelişmesi II. Türkler arasında tek tanrı inancının yaygın olması III. Türklerdeki cihan hakimiyeti anlayışının İslamiyet’teki fetih anlayışına benzemesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu ileri sürülebilir? A) Yalnız I           B) Yalnız II        C) Yalnız III             D) II ve III              E) I,II ve III 6-       Aşağıda verilen devletlerin İslama hizmetlerini yazınız. a-     Gazneliler b-    Osmanlılar 7-       Aşağıda verilen Türk İslam dünyasının ilk yazılı eserlerinin yazarlarını ve Eserlerin konusunu yazınız

Eserin Adı Eserin Konusu Eserin Yazarı
Kutadgu Bilig    
Atebetül Hakayık    

  8-       Türklerin İslam’a girişlerini kolaylaştıran nedenlerden 2 tanesini karşılaştırmalı olarak yazınız 9-       İslam  dinine göre; Müslümanlar "tarağın dişi gibi eşittir ve "Arabın Arap olmayana üstünlüğü yoktur". Aşağıdaki dönemlerden hangisinde bu prensibe  uyulduğu söylemenez? A) Hz. Omer         B) Abbasiler             C) Emeviler         D) Hz. Ebubekir            E) Hz. Ali 10-   Dört Halife Dönemi ve Emeviler  dönemini devletin yönetim şekli açısından karşılaştırınız.

    İslâmiyet öncesi Arabistan'da şehirlerde yaşayan Araplar iktisadi bakımdan zenginler, orta halliler, fakirler, işçiler ve köleler olmak üzere ayrılıyorlardı. Bu durum; I.    Arap olmayanlara yönelik ayrımcılık yapıldığı I!.   Toplumsal eşitsizliğin olduğu III. Halk arasında dinsel ayrım gözetildiği yargılardan hangilerinin kanıtı sayılabilir? A) Yalnız I             B) Yalnız II          C) Yalnız III D) I ve II          E) II ve III   Büyük Selçuklu Devleti'nde, devletin resmi dili Farsça, eğitim ve bilim dili Arapça'ydı. Saray ve ordu kesiminde ise Türkçe konuşuluyordu. Bu durumun,

  1. I.       Türkçe'deki gelişmelerin yavaşlaması
  2. II.      Türkçe'nin Arapça'dan daha fazla önemsenmesi
  3. III.     Türkçe ile yazılan bilimsel ve edebi eserlerin azal­ ması

sonuçlarından hangilerinin ortaya çıkmasına neden olduğu söylenebilir? A) Yalnız I        B) Yalnız II          C) Yalnız III D) I ve III     E) I, II ve III    http://yahyagungor.com

9.sınıf tarih dersi 2. dönem 2. yazılı soruları

1.Malazgirt Savaşı sonucunda,
I. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması,
II. Türklerin İslâm Dünyası’nda saygınlığının artması,
III. Bizans’ın askerî gücünün, büyük bir kısmını kaybetmesi
gelişmelerinden hangilerinin Haçlı Seferleri’nin başlamasında etkili olduğu söylenemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

2. Anadolu Selçukluları döneminde,
I. ilk Türk beylikleri ile mücadele edilmesi,
II. Bizans ile Anadolu’da savaşlar yapılması,
III. Haçlılara karşı Anadolu’nun korunması
durumlarından hangileri Anadolu’nun Türk yurdu olmasını sağlamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

3.Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin hükümdarlarından birisi değildir?
A) Tuğrul Bey B) Alparslan
C) Süleyman Şah D) Melikşah
E) Sencer

4.Türkiye Selçuklularının yapmış olduğu,
I. kümbet şeklindeki türbeler,
II. yollar üzerindeki kervansaraylar,
III. sınır boylarında kaleler
gibi yapıların, ekonomik, dini ve askeri alanlarla ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde gruplandırılmıştır?
Ekonomik Dinî Askeri
A) I II III
B) II I III
C) II III I
D) III I II
E) I III II

5.Anadolu’da aşağıdaki savaşlardan hangileri sonucunda beylikler kurulmuştur?
A) Pasinler – Yassı çemen B)Katvan-Dandanakan
C) Malazgirt – Kösedağ D)Miryekefalon-Ankara
E) Kösedağ – Pasinler

6. I. Barutun ateşli silahlarda kullanılması
II. Coğrafi Keşiflerin başlaması
III. Haçlı Seferleri’ne katılan birçok derebeyin geriye dönememesi
Yukarıda verilen durumlardan hangileri daha çok Avrupa’nın siyasi yapısının değişmesinde etkili olmuştur?
A) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III
D) Yalnız I E) II ve III

7.Haçlı Seferleri’nin başlamasında etkili olan,
I. Hıristiyanların kutsal sayılan toprakları, özellikle Kudüs’ü almak istemesi,
II. Katolik Kilisesi’nin, Ortodoks Kilisesi’ni egemenliği altına almak istemesi,
III. din adamlarının etkisiyle Hıristiyanlarda İslâm Dünyası’na karşı düşmanlık oluşması
nedenlerinden hangileri doğrudan medeniyetler arası çatışmalardan kaynaklandığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

8.Türkiye Selçuklularının Anadolu’nun imarına özen göstererek, özellikle yollar, hanlar, kervansaraylar ve güvenlik merkezleri yapmaları,
I. ticareti geliştirme ve güvence altına alma,
II. düşman saldırılarına karşı korunma,
III. Moğol tehlikesini önleme
amaçlarından hangilerine yönelik değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

9.Türk – İslâm tarihine ait ilk yazılı eserler Karahanlılar döneminde yazılmıştır.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu dönemde yazılan eserlerden birisi değildir?
A) Kutadgu Bilig B) Babürnâme
C) Divan-ı Lügati’t Türk D) Atabet’ül Hakayık
E) Divan-ı Hikmet

10.Tolunoğulları ve İhşidlerde yönetim ve ordu Türklerden oluşurken, halkın büyük bir çoğunluğu Arap kökenliydi.
Bu durumun,
I. toplumsal yapıda Arap kültürünün etkili olmasına,
II. siyasî varlıklarının kısa sürmesine,
III. ülkenin bayındır hale gelmesine
sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenemez?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

11. Tarihte ilk kez sultan ünvanını kullanan Türk – İslâm hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Saltuk Buğra Han B) Süleyman Şah
C) Melikşah D) Gazneli Mahmut
E) Osman Gazi

12. Tarih Öncesi dönemde,
I. avcılık ve toplayıcılık yapılması,
II. klan tipi köylerin kurulması,
III. yerleşik hayata geçilmesi
gibi gelişmelerden hangileri bu dönem insanının tüketici olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

13. Tarih araştırmalarında kullanılan, 
I. belgelerin toplanması,
II. belgelerin sınıflandırılması (tasnif)
III. belgelerin toplanarak kitap haline getirilmesi (tekip)
IV. belgelerin sorgulanarak, karşılaştırılması (tenkid)
yöntemlerin kullanım sırası aşağıdakilerden hangisinde sıralanmıştır?
A) I, II, III, IV B)I, II, IV, III
C) II, I, III, IV D)IV, I, III, II E)III, I, II, IV

14. Tarihte devletlerarası ilişkilerde benzer nedenler ve gelişmeler karşısında, bazı devletler diplomasi, bazı devletler ise savaş yolunu tercih eder.
Bu durum Tarih bilimi için aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular?
A) Tarihi olaylarla ilgili kural koymak ve genelleme yapmak mümkün değildir.
B) Tarihi olayları araştırırken yalnız yazılı kaynaklardan faydalanılmalıdır.
C) Tarih araştırmalarında objektif olunmalıdır.
D) Tarihin amacı geçmişteki olayları inceleyerek dersler çıkarmaktır.
E) Tarih olayları incelenirken daha çok sosyal olaylar incelenmelidir.

15. I. Hititler II.Romalılar III.Helenistik dönem
İlkçağ’da Anadolu’da yaşayan yukarıdaki medeniyetlerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde sıralanmıştır?
A) I, II, III B) I, III, II C) II, I, III
D) II, III, I E) III, I, II

16. Eski Hint medeniyetinde Kast sisteminin bazı özellikleri şunlardır,
I. Sınıflar arası geçiş kesinlikle yasaktır.
II. Sınıfsal özellikler babadan oğula geçmektedir.
III. Toplumda dikey hareketlilik yoktur.
Bu özelliklerden hangileri, toplumda sınıfsal farklılıklar olduğunu gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

17. Lidyalılarda,
I. kralın yanında zenginlerden oluşan bir grubun söz hakkı olması,
II. Yunan dili ve adetlerinin benimsenmesi,
III. ticaret sayesinde ilk defa paranın kullanılması
durumlarından hangileri toplumsal birlik olmadığının göstergesidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

18. İslamlık öncesi Türk devletlerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi federatif bir devlet yönetimi olduğunun göstergesidir?
A) Kut anlayışı B) Veraset sistemi
C) Kurultay Meclisi D) İkili teşkilatla yönetim
E) Saltanatla yönetim

19. I. Asya Hunları II.Göktürkler III.Uygurlar
Yukarıda verilen devletlerin kurulması kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisinde sıralanmıştır?
A) I, II, III B) II, I, III C) II, III, I
D) III, I, II E) III, II, I

20.Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi Yahudiliği benimsemiştir?
A) Göktürk Devleti B)Asya Hun Devleti
C) Avrupa Hun Devleti D)Hazar Devleti
E) Kutluk Devleti
21. Orta Asya’da kurulan devletlerden Hunlarla ilgili bilgilerin Göktürk ve Uygur devletleri kadar çok olmamasında,
I. değişik dini inançları benimsemeleri,
II. ülkeyi hanedan üyelerinin ortak malı saymaları,
III. yazılı kültüre sahip olmamaları
özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D)I ve II E) II ve III

22. İslâm tarihinde,
I. Kıbrıs, II.İran, III.İspanya
gibi yerlerden hangilerinin fethedilmesinde donanmadan faydalanılmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

23.İslâm devletlerinde alınan bazı vergiler şunlardır:
I. öşür, II.haraç, III.cizye, IV.zekat
Yukarıda verilen vergilerin Müslüman ve Gayrimüslimlerden alınması aşağıdakilerden hangisinde doğru gruplandırılmıştır?

Müslümanlardan alınan vergiler
Gayrimüslimlerden alınan vergiler
A
I ve II
III ve IV
B)
I ve III
II ve IV
C)
I ve IV
II ve III
D
I, II ve III
Yalnız IV
E)
Yalnız IV
I, II ve III

24. Hudeybiye Antlaşması’nın,
I. Müslümanların resmen tanınması,
II. uygulanma imkânının bulunması,
III. İslâmiyet’in yayılmasını hızlandırması
sonuçlarından hangileri diplomatik bir zafer olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

25. İslâm Dini ile birlikte yeni bilim dalları ortaya çıkmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslâm Dini ile ortaya çıkan bilimlerden değildir?
A) Fıkıh B) Hadis
C) Astronomi D) Tefsir E) Kelam